Now showing items 21-40 of 641

  • Ungdoms holdninger til seksuelle krenkelser og overgrep 

   Mossige, Svein (NOVA Rapport 16/01, Report, 2001)
   Hva slags holdning har vanlig ungdom til seksualitet, til seksuelle grensekrenkelser og til seksuelle overgrep mot barn? Rapporterer vanlig ungdom om seksuelle erfaringer som kan ha sammenheng med slike holdninger? Hvordan ...
  • Tilfreds med uklarhet 

   Danielsen, Kirsten (NOVA Rapport 17/01, Report, 2001)
   Etter at overgangsstønaden hadde vært en etablert trygderettighet for alle kategorier eneforsørgere siden 1981, ble eneforsørgere igjen et politisk debattema midt på 90-tallet. Der ble det påpekt at overgangsstønaden hadde ...
  • Motstand og mestring. Om funksjonshemning og livsvilkår. 

   Grue, Lars Petter (NOVA Rapport 1/01, Report, 2001)
   Myndighetenes politikk overfor mennesker med funksjonshemning har særlig i de siste tjue til tretti årene vært preget av integreringstenkning. Det er blitt et stadig klarere uttrykt mål at funksjonshemmede skal ha de samme ...
  • Livskvalitet som psykisk velvære 

   Næss, Siri (NOVA Rapport 3/01, Report, 2001)
   Ordet livskvalitet brukes på flere forskjellige måter. I denne rapporten defineres det som psykisk velvære - livskvalitet er å oppleve livet som godt og ha en grunnstemning av glede. En slik definisjon gir et fruktbart ...
  • Hvem lot seg påvirke? 

   Knudsen, Christin (NOVA Rapport 11/01, Research report, 2001)
   Det er snart tre år siden kontantstøtten ble innført. I forbindelse med innføringen av ordningen gjennomførte Statistisk sentralbyrå to undersøkelser. ö‰n i 1998, forut for innføringen av ordningen, og én i 1999 etter ...
  • Det skal ikke stå på viljen - utdanningsplaner og yrkesønsker blant Osloungdom med innvandrerbakgrunn 

   Sletten, Mira Aaboen (NOVA Rapport 8/01, Research report, 2001)
   Temaet i denne rapporten er ungdom med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn i Oslo og deres planer for framtida. Studien viser at ungdom med innvandrerbakgrunn i større grad planlegger å ta høyere utdanning enn ungdom med norsk ...
  • Livet før og etter Frambu 

   Lærum, Kristin Tafjord (NOVA Rapport 15/01, Report, 2001)
   Denne rapporten bygger på intervjuer med foreldre til barn med Prader Willi syndrom, som er en sjelden funksjonshemning. Utgangspunktet for studien var foreldrenes deltakelse på et familieopphold i tolv dager ved Frambu ...
  • Egenforsørgede eneforsørgere 

   Skevik, Anne (NOVA Rapport 13/01, Report, 2001)
   Denne rapporten handler om aktiviseringspolitikk ("arbeidslinja") overfor enslige forsørgere i seks land på 1990-tallet. Landene er Norge, Sverige, Danmark, Storbritannia, Australia og New Zealand. Rapporten har tre ...
  • Ung i Tromsø 

   Sletten, Mira Aaboen (NOVA Rapport 12/01, Report, 2001)
   Rapporten er skrevet på oppdrag fra Tromsø kommune. Spørreundersøkelsen rapporten bygger på ble gjennomført ved årsskiftet 2000/2001 blant elever i 9. og 10. klasse i grunnskolen samt grunnkurselever i videregående skoler ...
  • Ungdomstid i Fredrikstad 

   Ødegård, Guro (NOVA Rapport 6/01, Report, 2001)
   Rapporten er skrevet på oppdrag fra Fredrikstad kommune. Spørreundersøkelsen rapporten bygger på ble gjennomført våren 2000 blant 9. klassinger på ungdomsskolen og grunnkurselever på de videregående skolene i Fredrikstad. ...
  • Kartlegging av alvorlig, kombinert sansetap hos eldre 

   Lyng, Kolbein; Svingen, Else Marie (NOVA Rapport 9/01, Report, 2001)
   Hva er alvorlig, kombinert sansetap (døvblindhet)? Hvor vanlig er slike sansetap i høy alder? Hva skyldes det at forekomsten av slike sansetap øker med alderen? Hvordan kan man oppdage at slike sansetap er tilstede? Hva ...
  • Ageing, intergenerational relations, care systems and quality of life - an introduction to the OASIS project 

   Herlofson, Katharina; Daatland, Svein Olav (NOVA Rapport 14/01, Report, 2001)
   The goal of the OASIS project is to learn how families and service systems may support autonomy and delay dependency in old age, in order to promote quality of life among the elderly and their caregivers, and improve the ...
  • Minstepensjon og minstepensjonister 

   Koren, Charlotte (NOVA Rapport 19/01, Report, 2001)
   Hvorfor har så mange alderspensjonister minstepensjon, selv etter at folketrygden har eksistert i 35 år? Vil antallet minstepensjonister gå ned i årene som kommer, og hvem er det som blir fremtidens minstepensjonister? ...
  • Makt og avmakt i helse- og omsorgstjenestene 

   Dahle, Rannveig; Thorsen, Kirsten; Vabø, Mia (NOVA Rapport 18/01, Report, 2001)
   I rapporten Makt og avmakt i helse- og omsorgstjenestene inngår tre artikler fra forskere knyttet til det strategiske instituttprogrammet "Velferdstjenester i endring" ved NOVA. Mia Vabø stiller i sin artikkel spørsmålet ...
  • Gratis barnehage for alle femåringer i bydel Gamle Oslo 

   Nergård, Trude B. (NOVA Rapport 3/02, Report, 2002)
   I denne rapporten presenteres resultatene av NOVAs evaluering av forsøket med gratis barnehage for alle femåringer i bydel Gamle Oslo. Oppdraget er initiert og finansiert av Barne- og familiedepartementet. Forsøket startet ...
  • Kvalitetsstyring og kvalitetsstrev 

   Vabø, Mia (NOVA Rapport 18/02, Report, 2002)
   Siden midt på 1990-tallet har de kommunale pleie- og omsorgstjenestene iverksatt ulike former for kvalitetsarbeid. Arbeidet tar utgangspunkt i noen generelle styringsideer og styringsprinsipper. Denne rapporten viser hvordan ...
  • Regionalisering av trygdetjenester - erfaringer hos brukere og ansatte 

   Jessen, Jorunn Theresia (NOVA Rapport 21/02, Report, 2002)
   Regionaliseringen av trygdetjenester innebærer en omorganisering i retning av større samarbeids- og organisasjonsenheter - siktemålet er å utvikle en mer effektiv organisasjon. Denne rapporten er en evaluering av et regionalt ...
  • Barn og foreldre som sosiale aktører i møte med hjelpetjenester 

   Sandbæk, Mona (NOVA Rapport 14/02, Report, 2002)
   Hva kan vi lære av å studere kompetanse, positive livshendelser og hverdagsliv hos barn som er brukere av hjelpetjenester? Hvordan kan barn og foreldres erfaringer med hjelpetjenestene bidra til ny forståelse av denne ...
  • Samværsfedrenes situasjon 

   Skevik, Anne; Hyggen, Christer (NOVA Rapport 15/02, Report, 2002)
   Denne rapporten er første formidling av resultatene fra undersøkelsen "Samværsfedrenes situasjon: økonomiske og normative problemstillinger". Undersøkelsen konsentrerer seg utelukkende om menn som har barn de ikke bor ...
  • Familieråd som metode i barnevernets beslutningsprosess 

   Einarsson, Jona Hafdis (NOVA Rapport 9/02, Report, 2002)
   I rapporten presenteres resultatene fra et toårig utviklingsprosjekt: "Bruk av familieråd som metode i barnevernets beslutningsprosess" samt metodens teoretiske og empiriske bakgrunn. Familieråd kommer opprinnelig fra New ...