Now showing items 1-20 of 246

  • A Community of Differences 

   Vestel, Viggo Jan (NOVA Rapport 15/04, Research report, 2004)
   Social antrhopologist Viggo Vestels doctoral thesis explores how cultural differences are handled and related to in social relations and life phase among youth in a multicultural suburb in the Grorud Valley, East side Oslo. ...
  • Aldersdemens i parforhold 

   Ingebretsen, Reidun; Solem, Per Erik (NOVA Rapport 20/02, Research report, 2002)
   Aldersdemens angår mange individer, par og familier. Denne rapporten retter søkelyset mot hvordan ektefeller opplever forandringer som skjer ved partners demensutvikling, og hvordan de forholder seg i den nye situasjonen. ...
  • Ansvar i grenseland. 16-åringers forståelse av seksuell utnytting 

   Smette, Ingrid (NOVA Rapport 13/04, Research report, 2004)
   Summary This study explores how adolescents understand concepts relating to sexual exploitation and abuse. Furthermore, it investigates their perceptions of youths’ and adults’ different roles in relationships that the ...
  • Arbeid, helse og engasjement blant ansatte i Den norske kirke 

   Lau, Bjørn (AFI Rapport 2012:17, Research report, 2012)
   Undersøkelsen viser at Den norske kirke har engasjerte og dedikerte arbeidstakere, der de fleste, nesten 90 prosent, svarer at de mottar anerkjennelse, respekt og støtte fra sine kolleger og overordnede. Samtidig viser ...
  • Arealdimensjonen i byvekstavtalene for Bergensområdet 

   Hanssen, Gro Sandkjær; Millstein, Marianne (NIBR-rapport;2021:4, Research report, 2021-04)
   Rapporten beskriver erfaringer med samvirket mellom byvekstavtaler og arealplanlegging i Bergensområdet.
  • Barn og foreldre som sosiale aktører i møte med hjelpetjenester 

   Sandbæk, Mona (NOVA Rapport 14/02, Research report, 2002)
   Hva kan vi lære av å studere kompetanse, positive livshendelser og hverdagsliv hos barn som er brukere av hjelpetjenester? Hvordan kan barn og foreldres erfaringer med hjelpetjenestene bidra til ny forståelse av denne ...
  • Barn og unges håndtering av vanskelige livsvilkår 

   Backe-Hansen, Elisabeth (NOVA Rapport 12/04, Research report, 2004)
   SummaryIn this report, contributions from 36 studies of how children and young people handle economic adversity and poverty are presented. The studies were published between 1989 and 2003. The point of departure is already ...
  • Barn og unges levekår og velferd 

   Sandbæk, Mona (NOVA Rapport 1/02, Research report, 2002)
   Denne rapporten er utarbeidet av Mona Sandbæk ved Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) på oppdrag av Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.). Den inneholder en oversikt over kunnskap om ...
  • Barn, unge og utjevning av sosial ulikhet i helse – en kartleggingsundersøkelse av byomfattende plandokumenter i Oslo kommune 

   Gotaas, Nora (NIBR-rapport;2020:11, Research report, 2020-09)
   Rapporten er en kartlegging av plandokumenter i Oslo kommune som omhandler påvirkningsfaktorer og tiltaksområder av betydning for reduksjon av sosial ulikhet i helse for barn og unge. Rapporten belyser i hvilken grad, og ...
  • Barnehagen - fra selektivt til universelt velferdsgode 

   Gulbrandsen, Lars Petter (NOVA Rapport 24/03, Research report, 2003)
   I løpet av de siste 30 år har barnehagen etablert seg som en sentral institusjon i den vanlige norske barndommen. Barnehagens karakter er endret fra et selektivt arrangement for få barn til å nærme seg en universell ordning. ...
  • Barrierer mot arbeid 

   Skjælaaen, Gudrun Rudningen (AFI Rapport 2013:10, Research report, 2013)
   På oppdrag fra Arbeidsdepartementet arrangerte Arbeidsforskningsinstituttet seminaret ”Barrierer mot arbeid for langtidsmottakere av sosialhjelp og deltakere i kvalifiseringsprogrammet”. Representanter fra forskning, ...
  • Bedre samordning mellom plan- og bygningsloven og sektorlovgivningen 

   Stokstad, Sigrid; Hanssen, Gro Sandkjær; Holth, Fredrik; Junker, Eivind; Winge, Nikolai (NIBR-rapport;2020:17, Research report, 2020-09-17)
   Rapporten viser hvordan samordningen mellom plan- og bygningsloven og sektorlover om arealbruk er regulert og hva tilgjengelig faglitteratur sier om hvordan samordningen fungerer i praksis. Vi viser også hvordan ...
  • Bedre trygghet i kollektivtransporten 

   Hilsen, Anne Inga; Holst, Cathrine; Katrine S. Hanssen (Research report, 2003)
   Vold, trusler og ran er et økende problem innen kollektivtransporten. Myndighetene og arbeidslivets organisasjoner er opptatt av at reisende med kollektivtransport skal føle seg trygge, og at de som arbeider i transportsektoren ...
  • Behovet for varig tilrettelagt arbeid 

   Spjelkavik, Øystein; Pål Børing; Frøyland, Kjetil; Skarpaas, Ingebjørg (AFI Rapport 2012:14, Research report, 2012)
   Denne rapporten fra AFI kartlegger behovet for VTA-tiltakene (varig tilrettelagt arbeid). Kartleggingen viser at både tiltaksarrangører, kommuner og NAV forventer at behovet for VTA vil øke.
  • Behovsstyrt samarbeid - holder det? 

   Sletten, Mira Aaboen; Sandberg, Nina (NOVA Rapport 16/03, Research report, 2003)
   Rapporten omhandler samarbeid mellom hjem og skole i videregående opplæring. Resultatene stammer fra en kartleggingsundersøkelse der elever, foreldre, skoleansatte og ansatte i Oppfølgingstjenesten og Pedagogisk-psykologisk ...
  • Betydningen av innvandrerbakgrunn for psykiske vansker blant ungdom 

   Torgersen, Leila (NOVA Rapport 5/05, Research report, 2005)
   Do we find more psychological problems among children and young people of immigrants that are born and raised in Norway than among those with a Norwegian background? Is there a need for specific theories to explain the ...
  • Billedkunstnernes stipendstatistikk for 2015 til 2019 (del II): Hvem søker om stipend og hvem får tilslag? 

   Monkerud, Lars Chr.; Holm, Arne (NIBR-notat;2021-103, Research report, 2021-05)
   Prosjektet tar for seg foreliggende data om søkere til stipender forvaltet av Norske billedkunstnere (NBK), og analyserer sammenhengen mellom ulike bakgrunnskarakteristika ved søkerne og tendensen til at det søkes, og til ...
  • Bo- og flyttemotiver blant barnefamilier i Oslo 

   Barlindhaug, Rolf; Langset, Bjørg; Nygaard, Marit; Ruud, Marit Ekne (NIBR-rapport;2018:14, Research report, 2019-02)
   Rapporten belyser hvorfor barnefamilier flytter fra sentrale bydeler i Oslo til ytre by i Oslo eller til omegnskommuner i Akershus og hvorfor barnefamilier flytter fra ytre by til Akershus. I tillegg er barnefamilier som ...
  • Bolig og folkehelse – hva er sammenhengen? 

   Haug, Marit; Holm, Arne; Monkerud, Lars; Schmidt, Lene (NIBR-rapport 2014:16, Research report, 2014)
   Prosjektet er en litteraturstudie og tar for seg artikler som sier noe om sammenhengen mellom bolig/boområde og helse. Litteraturstudien finner at det er en sammenheng mellom bolig/boområde og helse, og at det å bo i en ...
  • Boligeie for personer med utviklingshemming - utfordringer, effekter og incentiver 

   Astrup, Kim; Barlindhaug, Rolf; Ruud, Marit Ekne (NIBR-rapport;2019:15, Research report, 2019-01)
   Rapporten tar for seg samfunnsøkonomiske virkninger av å etablere personer med utviklingshemming i egen eid bolig, ved en nytte-kostanalyse. Rapporten tar også for seg hvordan kommunene arbeider for å legge til rette ...