• Avtalt selvbosetting. En bærekraftig ordning for framtidig bosetting av flyktninger? 

   Søholt, Susanne; Dyb, Evelyn (NIBR-rapport;2021:18, Report, 2022-01)
   Denne rapporten inneholder en vurdering og analyse av tidligere og ny forskning om avtalt selvbosetting. Rapporten diskuterer dilemmaer innebygget i ordningen og trekker fram argumenter for å beholde og for å avvikle ...
  • Bostedsløse i Norge 2020 - en kartlegging 

   Dyb, Evelyn; Zeiner, Hilde (NIBR-rapport;2021:10, Report, 2021-06)
   Prosjektet er en kvantitative studie med formål å kartlegger omfanget og kjennetegn ved bostedsløse i Norge. Det er tidligere gjennomført seks tilsvarende studier som, sammen med denne, inngår i en tidsserie av sammenlignbare ...
  • Midtveisevaluering av Program for folkehelsearbeid i kommunene 2017-2027 

   Gotaas, Nora; Bergsli, Heidi; Danielsen, Ole Andreas (Report, 2022-03)
   Rapporten er en midtveisevaluering av det nasjonale Program for folkehelsearbeid i kommunene 2017-2027, som har et særlig søkelys på barn og unges psykiske helse og livskvalitet. Hovedmålet for programmet er at kommunene ...
  • Rasisme, diskriminering og tilhørighet blant utenlandsadopterte i Norge 

   Leirvik, Mariann Stærkebye; Hernes, Vilde; Liodden, Tone Maia; Tronstad, Kristian Rose (NIBR-rapport;2021:15, Report, 2021-11)
   Prosjektet belyser art og omfang av rasisme, diskriminering, forskjellsbehandling blant utenlandsadopterte, og ser på strategier for håndtering av slike erfaringer. I tillegg utforskes spørsmål om tilhørighet