• Boligbygging i storbyene – virkemidler og handlingsrom 

   Barlindhaug, Rolf; Holm, Arne; Nordahl, Berit; Renå, Helge (NIBR-rapport 2014:8, Report, 2014)
   Dette prosjektet har fremskaffet kunnskap om bruk av og erfaringer med kommunale virkemidler i boligpolitikken, som grunnlag for fornyet og forsterket innsats på området. Boligbyggingen i de store byene har dreid fra ...
  • Boligbyggingens prisrespons. For mange hensyn eller for lite tilrettelegging? 

   Barlindhaug, Rolf; Nordahl, Berit (NIBR-rapport 2011:31, Report, 2011)
   Til tross for høye boligpriser og sterk befolkningsvekst har boligbyggingen på slutten av 2000-tallet vært lav. I rapporten undersøker vi konjunkturutviklingens og finanskrisens betydning, samtidig som vi diskuterer ulike ...
  • Effektivisering av kommunale planprosesser for boligbygging 

   Orderud, Geir Inge; Nordahl, Berit (NIBR-notat;106, Report, 2022)
   Rapporten sammenstiller initiativ rettet mot forenkling og effektivisering av planavklaringer, regnet fra planinitiativ til endelig vedtak for boligbygging. Rapporten går gjennom igjennom formelle endringer de senere årene, ...
  • Forhandlingsbasert byutvikling 

   Nordahl, Berit; Harvold, Kjell; Skogheim, Ragnhild (NIBR-rapport 2009:20, Report, 2009)
   Rapporten beskriver og vurderer Oslo kommunes arbeid med byutvikling på Ensjø. Den ser på planredskapene som er tatt i bruk, kommunens organisering, grunneiernes organisering og beboernes og politikernes roller. Rapporten ...
  • Grunneiersamarbeid for gjennomføring av byutvikling 

   Nordahl, Berit; Føreland, Jan Willy; Ruud, Marit Ekne (NIBR-rapport;2019:21, Research report, 2020-01)
   Denne rapporten ser på mulighetene for å få til et samarbeid mellom eksisterende grunneierne i slike områder. Rapporten analyserer åtte konkrete grunneiersamarbeider. På grunnlag av disse beskrives prosessen fram til ...
  • Kommunenes tilrettelegging for boligbygging 

   Barlindhaug, Rolf; Holm, Arne; Nordahl, Berit (NIBR-rapport 2014:13, Working paper, 2014)
   Det er gjennomført en breddekartlegging av hvordan vekstkommuner legger til rette for boligbygging samt foretatt oppfølgende intervjuer i fire av kommunene. Kartleggingen omfatter flere temaer. Ett tema dreier seg om nivået ...
  • Lavinnskuddsboliger - en felle for boligkjøpere? 

   Barlindhaug, Rolf; Astrup, Kim; Nordahl, Berit (NIBR-rapport 2009:7, Report, 2009)
   Fire prosent av beboerne i lavinnskuddsboliger bygget i perioden 2005-2008 misligholdt felleskostnadene i 2008. Rentenedgang vil bidra til å dempe fremtidige betalingsproblemer, mens større arbeidsledighet vil virke motsatt. ...
  • Markedsbasert utbyggingspolitikk 

   Nordahl, Berit; Barlindhaug, Rolf; Ruud, Marit Ekne (Samarbeidsrapport NIBR/SINTEF Byggforsk/NOVA 2007, Report, 2008)
   Rapporten belyser fem storbykommuners utbyggingspolitikk slik den formes i samspillet mellom myndighet og marked. Studien viser at kommunene ønsker mer styring med nybygging og sterkere innflytelse over hva som bygges hvor. ...
  • Nye boliger i storbyene. Hvem kjøper og hva slags bokvaliteter tilbys? 

   Barlindhaug, Rolf; Børrud, Elin; Langset, Bjørg; Nordahl, Berit (NIBR-rapport 2012:31, Report, 2012)
   Er det først og fremst er de veletablerte som kjøper nye boliger i storbykommunene, og hvilke kvaliteter har nye boligene i disse områdene? Bolig- og bokvaliteten er et resultat av beboernes etterspørsel og preferanser, ...
  • Regional bolig-, areal- og transportplanlegging – status og utviklingsmuligheter 

   Harvold, Kjell; Nordahl, Berit; Vedeld, Trond (NIBR-rapport;2019:13, Research report, 2019-10)
   Alle fylker arbeider med en eller annen form for BATP, men ambisjonsnivået varierer. Noen fylker har et avgrenset fokus. Andre utarbeider regionale planer med et bredt fokus, der alle elementer – bolig, transport og areal ...
  • Strategier for bytransformasjon og boliginnovasjon i byutviklingsaksen i Sandnes 

   Mygland, Reidunn; Trandum, Ingebjørg; Wang, Lars; Tønnessen, Marianne; Eika, Anders; Nordahl, Berit (NIBR-rapport;2022:3, Research report, 2022-03)
   Sandnes kommune ønsket bistand til å utvikle og tydeliggjøre strategier for bytransformasjon og boliginnovasjon i byutviklings-aksen. Kommunen har vedtatt vekstsone nært sentrum (byaksen). Dette innebærer en dreining i ...
  • Utbyggerstyrt byutvikling? 

   Nordahl, Berit; Barlindhaug, Rolf; Havnen, Eli; Nørve, Siri; Aamo, Alv Skogstad (NIBR-rapport 2011:21, Report, 2011)
   Prosjektet belyser de muligheter storbyene har til å styre byutviklingen når den i økende grad initieres av eksterne utbyggere. Rapporten bygger på et utvalg av case fra i hovedsak Trondheim og Oslo kommuner og en registrering ...