• Bemanningsnormer og kompetansekrav 

   Harvold, Kjell (NIBR-rapport 2018:5, Report, 2018)
   Prosjektet "bemanningsnormer og kompetansekrav" har vært todelt. Dels har det blitt utarbeidet en kort kunnskapsstatus knyttet til styringsforholdet mellom stat og kommune. En hovedtrend her, har vært en overgang til mer ...
  • Byutviklingskonsulenten - fagekspert eller prosessaktivist i spenningsfeltet mellom det private og den offentlige vanmakt? 

   Moen, Bjørn; Harvold, Kjell; Strand, Arvid (NIBR-rapport 2004:2, Report, 2004)
   Forholdet mellom konsulenter og deres oppdragsgivere ved byutviklingsoppgaver, dvs. omforming og utvikling av tidligere tiders arealbruk og bystruktur, er studert. Samtaler med bestillere og konsulenter har avdekket sterke ...
  • Evaluering av planprosess ny E6 Ringebu – Otta 

   Harvold, Kjell; Tesli, Arne (NIBR-rapport 2013:15, Report, 2013)
   Målt i forhold til den nye målsetningen om å gjennomføre planprosess for veg på fem år, har arbeidet med ny E6 i Gudbrandsdalen tatt lang tid. Rapporten peker på mulige tiltak for å få til en bedre og raskere planlegging ...
  • Evaluering av Skjærgårdstjenesten 

   Skjeggedal, Terje; Lund-Iversen, Martin; Skogheim, Ragnhild; Harvold, Kjell (Report, 2013)
   Skjærgårdstjenesten er evaluert på bakgrunn av spørreskjemaundersøkelser og personlige intervjuer med ansatte i tjenesten. På bakgrunn av evalueringen foreslås det gjennomført tiltak for å styrke tjenesten. Tilknyttet ...
  • Forhandlingsbasert byutvikling 

   Nordahl, Berit; Harvold, Kjell; Skogheim, Ragnhild (NIBR-rapport 2009:20, Report, 2009)
   Rapporten beskriver og vurderer Oslo kommunes arbeid med byutvikling på Ensjø. Den ser på planredskapene som er tatt i bruk, kommunens organisering, grunneiernes organisering og beboernes og politikernes roller. Rapporten ...
  • Fornying og omstilling 

   Harvold, Kjell; Skålnes, Sigrid; Valvik, Vidar (NIBR-rapport 2010:24, Report, 2010)
   I prosjektet har det blitt gjennomført intervju/samtaler med alle regionrådene i Telemark. Studien viser at skjønnsmidlene til omstilling har blitt benyttet i tråd med de retningslinjer som er gitt. Tilknyttet prosjekt ...
  • Forvaltning av strandsonen 

   Harvold, Kjell; Stokke, Knut Bjørn; Tesli, Arne (Samarbeidsrapport NIBR/NMBU 2015, Report, 2015)
   De statlige planretningslinjene for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen trådte i kraft i 2011. I retningslinjen foretas det en inndeling av strandsonen i tre forvaltningssoner. I denne rapporten gjennomgår ...
  • Frivillig vern av skog 

   Gundersen, Vegard; Vistad, Odd Inge; Skjeggedal, Terje; Harvold, Kjell (Samarbeidsrapport NIBR/NINA 2010, Report, 2010)
   Siden 2003 er nesten alle nye prosesser for vern av skog på privat grunn gjennomført som frivilling vern ved at skogeier(e) tilbyr områder for vern. Evalueringen viser at frivillig vern har redusert konfliktnivået i skogvern ...
  • Godtgjøring til folkevalgte i fylkeskommunene 

   Harvold, Kjell (NIBR-rapport;2019:19, Research report, 2020-01)
   Utgiftene til politisk virksomhet i fylkeskommunene har økt mye de siste årene. En analyse av godtgjøringsreglement før og etter valget i 2019, viste imidlertid ikke en økning i godtgjøring til de øverste folkevalgte, ...
  • Interkommunal planlegging: Muligheter og utfordringer 

   Harvold, Kjell; Stokstad, Sigrid (NIBR-rapport 2015:3, Report, 2015)
   Etablering av forpliktende interkommunal plansamarbeid har i praksis vist seg vanskelig å få til i Norge. Et nytt kapittel i plan- og bygningsloven (kapittel 9) skulle stimulere til mer samarbeid over kommunegrensene. Ca. ...
  • Interkommunalt plansamarbeid 

   Harvold, Kjell; Skjeggedal, Terje (Samarbeidsrapport NIBR/Østlandsforskning 2012, Report, 2012)
   Rapporten viser at det på landsbasis foregår en del interkommunalt plansamarbeid, men at dette i liten grad er rettet mot  formaliserte oppgaver etter plan- og bygningsloven. I rapporten foretas det dessuten en gjennomgang ...
  • Protecting the Past and Planning for the Future 

   Harvold, Kjell; Larsen, Kari; Martens, Vibeke Vandrup; Matthiesen, Henning; Muthanna, Tone M.; Seither, Anna; Skogheim, Ragnhild; Vorenhout, Michel; de Beer, Johannes; Boogaard, Floris (CIENS-rapport 1-2015, Report, 2015)
   Denne CIENS-rapporten oppsummerer hovedfunnene i prosjektet "œCultural Heritage and Water Management in Urban Planning" (Urban WATCH), finansiert av Norges forskningsråd gjennom MILJØ2015 programmet, med økonomisk støtte ...
  • Regional bolig-, areal- og transportplanlegging – status og utviklingsmuligheter 

   Harvold, Kjell; Nordahl, Berit; Vedeld, Trond (NIBR-rapport;2019:13, Research report, 2019-10)
   Alle fylker arbeider med en eller annen form for BATP, men ambisjonsnivået varierer. Noen fylker har et avgrenset fokus. Andre utarbeider regionale planer med et bredt fokus, der alle elementer – bolig, transport og areal ...
  • Rikspolitiske retningslinjer for jordvernet? 

   Harvold, Kjell; Lund-Iversen, Martin; Strand, Arvid (NIBR-rapport 2004:24, Report, 2004)
   I arealpolitikken kommer spørsmålet om jordvern til uttrykk som konflikter i planprosessene. Et verktøy som hittil ikke har blitt benyttet innenfor jordvern er rikspolitiske retningslinjer (RPR). I rapporten drøftes ...
  • Spredt boligbygging i sentraliseringens tid 

   Harvold, Kjell; Hofstad, Hege; Sørlie, Kjetil; Vindenes, Erling (NIBR-rapport 2007:22, Report, 2007)
   I rapporten drøftes det hvordan arealplansystemet fungerer i forhold til kommuner som forsøker å etablere en spredt boligbygging. Kommunene blir ikke møtt med rigide krav om fortetting når de forsøker å etablere en slik ...
  • Statlig tilsyn 

   Stokstad, Sigrid; Harvold, Kjell (NIBR-rapport 2017:9, Report, 2017)
   Rapporten tar utgangspunkt i erfaringer med statlig tilsyn i kommunene og innholdet i klarhetsprinsippet som gjelder for statlig tilsyn i dansk rett. Dette gir grunnlag for en vurdering av mulige lovendringer som kan bidra ...
  • Tenke globalt - handle lokalt? 

   Harvold, Kjell (NIBR-rapport 2011:10, Report, 2011)
   Norske ordførere har fått en økt skepsis til konklusjonene i FNs klimapanel de siste tre årene. I den samme perioden har imidlertid det kommunale klimaarbeidet blitt sterkere institusjonalisert. Arbeidet har også et klart ...