• Barn, unge og utjevning av sosial ulikhet i helse – en kartleggingsundersøkelse av byomfattende plandokumenter i Oslo kommune 

   Gotaas, Nora (NIBR-rapport;2020:11, Research report, 2020-09)
   Rapporten er en kartlegging av plandokumenter i Oslo kommune som omhandler påvirkningsfaktorer og tiltaksområder av betydning for reduksjon av sosial ulikhet i helse for barn og unge. Rapporten belyser i hvilken grad, og ...
  • Etablering og igangsetting av selvhjelpsgrupper 

   Gotaas, Nora (NIBR-rapport 2012:8, Report, 2012)
   Rapporten dokumenterer erfaringer fra etablering og igangsetting av selvhjelpsgrupper i nettverk for selvhjelp i Vestfold. Nettverket var en del av Utviklingsprosjekt Link Vestfold og består av både frivillige og ansatte ...
  • Evaluering av Brobyggerprosjektet 

   Gotaas, Nora; Højdahl, Torunn (Samarbeidsrapport NIBR/KRUS 2006, Report, 2006)
   Brobyggerprosjektet ved Primærmedisinsk verksted var et 3-årig prosjekt rettet inn mot unge domfelte menn med somalisk og pakistansk bakgrunn. Formålet var å prøve ut virkemidler for å styrke den straffedødmtes evne til ...
  • Hvordan løfte utjevning av sosial ulikhet i helse bant barn og unge systematisk inn i bydelenes folkehelsearbeid? – Erfaringer fra bydeler i Oslo kommune 

   Gotaas, Nora (NIBR-rapport;2022:22, Research report, 2022-05)
   Rapporten tar for seg erfaringer fra det systematiske folkehelsearbeidet rettet mot barn og unge i tre bydeler i Oslo kommune, med særlig fokus på utjevning av sosial ulikhet i helse. Studien bygger videre på en tidligere ...
  • Midtvegsevaluering av Program for folkehelsearbeid i Vestland 

   Gotaas, Nora; Bergsli, Heidi; Monkerud, Lars Chr. (NIBR-rapport;2023:2, Report, 2023)
   Rapporten er ei midtvegsevaluering av Program for folkehelsearbeid i Vestland, som er ein del av det nasjonale Program for folkehelsearbeid i kommunane 2017–2027. Evalueringa har form av ei kartleggingsundersøking om korleis ...
  • Midtveisevaluering av Program for folkehelsearbeid i kommunene 2017-2027 

   Gotaas, Nora; Bergsli, Heidi; Danielsen, Ole Andreas (Report, 2022-03)
   Rapporten er en midtveisevaluering av det nasjonale Program for folkehelsearbeid i kommunene 2017-2027, som har et særlig søkelys på barn og unges psykiske helse og livskvalitet. Hovedmålet for programmet er at kommunene ...
  • Møter med ungdom i velferdsstatens frontlinje 

   Henningsen, Erik; Gotaas, Nora; Feiring, Marte (NIBR-rapport 2008:02, Report, 2008)
   Rapporten beskriver og analyserer arbeidsmetoder, samarbeidsformer og dokumentasjonspraksis i oppsøkende arbeid med ungdom. Gjennom eksempelstudier av oppsøkende tjenester i kommunene Bergen, Tromsø, Modum og bydel Søndre ...
  • Nærmiljøtiltak i barneverntjenesten 

   Bratt, Christopher; Kristofersen, Lars B.; Gotaas, Nora (NIBR-rapport 2004:03, Report, 2004)
   Rapporten er en evaluering av nærmiljøtiltakene som Fylkesbarnevernet i Buskerud etablerte som prosjekt i 2001. NIBR har foretatt følgeforskning av prosjektet fra våren 2002 til høsten 2003. NIBR vurderer at nærmiljøtiltakene ...
  • Rocka stabilitet 

   Gotaas, Nora (NIBR-rapport 2006:08, Report, 2006)
   Evalueringen beskriver hvordan tilbudet for kvinner har utviklet seg lokalt i Oslo og tar til dels også for seg utviklingen av prosjektet på landsbasis. Rapporten analyserer konsekvensene av prosjektets usikre organisatoriske ...
  • Samarbeid mellom pårørende og helse- og omsorgstjenesten 

   Gotaas, Nora; Monkerud, Lars Chr.; Zeiner, Hilde Hatleskog (NIBR-rapport;2020:26, Research report, 2021-03)
   På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet har By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved OsloMet gjennomført en kartlegging av samarbeid mellom pårørende og helse- og omsorgstjenesten. Med data fra Difis innbyggerun ...
  • Satsing mot frafall i videregående opplæring 

   Baklien, Bergljot; Bratt, Christopher; Gotaas, Nora (NIBR-rapport 2004:19, Report, 2004)
   Satsningen mot frafall i videregående opplæring var finansiert gjennom regjeringens Tiltaksplan mot fattigdom. Målene var å forebygge og forhindre frafall, fange opp og veilede ungdom tilbake til arbeid eller utdanning, ...
  • Styring gjennom støtte og veiledning: lokale effekter av pedagogiske virkemidler for tverrsektorielt samarbeid om utsatte barn og unge 

   Danielsen, Ole Andreas; Gotaas, Nora; Myrvold, Trine (NIBR-rapport;2020:22, Research report, 2020-11)
   Rapporten undersøker kommunenes kjennskap til og bruk av statlige støtte- og veiledningsressurser for tverrsektorielt samarbeid. Analysen viser at de kommunale tjenestene har nytte av ressursene de har tatt i bruk, men ...