• Beboernes tilfredshet med nybygde boliger 

   Barlindhaug, Rolf; Ruud, Marit Ekne (NIBR-rapport 2008:14, Report, 2008)
   Om lag 80 prosent av beboerne i nye boliger er fornøyd og 10 prosent misfornøyd. Mest fornøyd er beboerne med kjøkkenet, b adet og oppvarmingsløsningene og minst fornøyd med lydisolering mellom rom i boligen og til ...
  • Bo- og flyttemotiver blant barnefamilier i Oslo 

   Barlindhaug, Rolf; Langset, Bjørg; Nygaard, Marit; Ruud, Marit Ekne (NIBR-rapport;2018:14, Research report, 2019-02)
   Rapporten belyser hvorfor barnefamilier flytter fra sentrale bydeler i Oslo til ytre by i Oslo eller til omegnskommuner i Akershus og hvorfor barnefamilier flytter fra ytre by til Akershus. I tillegg er barnefamilier som ...
  • Boligbygging i storbyene – virkemidler og handlingsrom 

   Barlindhaug, Rolf; Holm, Arne; Nordahl, Berit; Renå, Helge (NIBR-rapport 2014:8, Report, 2014)
   Dette prosjektet har fremskaffet kunnskap om bruk av og erfaringer med kommunale virkemidler i boligpolitikken, som grunnlag for fornyet og forsterket innsats på området. Boligbyggingen i de store byene har dreid fra ...
  • Boligbygging med sosial profil. Muligheter og begrensninger i den kommunale utbyggingspolitikken 

   Fredrik Holth; Berit Nordahl; Barlindhaug, Rolf; Holm, Arne (NIBR-notat 2012:114, Notat, 2012)
   Last ned gratis Prosjektet diskuterer betingelser for å framskaffe rimelige boliger gjennom den ordinære utbyggingspolitikken ved å kombinere bidrag fra utbyggere og bruk av individrettende låne- og støtteordninger. Engelsk ...
  • Boligbyggingens prisrespons. For mange hensyn eller for lite tilrettelegging? 

   Barlindhaug, Rolf; Nordahl, Berit (NIBR-rapport 2011:31, Report, 2011)
   Til tross for høye boligpriser og sterk befolkningsvekst har boligbyggingen på slutten av 2000-tallet vært lav. I rapporten undersøker vi konjunkturutviklingens og finanskrisens betydning, samtidig som vi diskuterer ulike ...
  • Boligeie for personer med utviklingshemming - utfordringer, effekter og incentiver 

   Astrup, Kim; Barlindhaug, Rolf; Ruud, Marit Ekne (NIBR-rapport;2019:15, Research report, 2019-01)
   Rapporten tar for seg samfunnsøkonomiske virkninger av å etablere personer med utviklingshemming i egen eid bolig, ved en nytte-kostanalyse. Rapporten tar også for seg hvordan kommunene arbeider for å legge til rette ...
  • Boligkarriere for startlånsøkere 

   Barlindhaug, Rolf; Johannessen, Katja; Kvinge, Torunn (NIBR-rapport 2011:15, Report, 2011)
   Studien omhandler egenskaper ved startlånesøkere fra 2006 og resultater av saksbehandlingen. Gjennom å kople på registerdata for perioden 2005-2009 er utvikling i eierandel, bruk av bostøtte, sosialhjelp og flyttinger etter ...
  • Boligmarked og flytting i storbyene 

   Barlindhaug, Rolf (NIBR-rapport 2010:15, Report, 2010)
   Boligpriser og boligbygging ses i sammenheng med befolkningsutviklingen i storbyenes delområder på 2000-tallet. Flyttemønsteret og flyttingenes bidrag til befolkningsutvikling og befolkningssammensetning analyseres for ...
  • Boligpolitisk analyse Jæren 

   Barlindhaug, Rolf; Bayer, Stian B.; Tronstad, Kristian (Samarbeidsrapport IRIS/NIBR, Report, 2013)
   På oppdrag av kommunene Hå, Time, Klepp, Gjesdal, Sola og Randaberg har IRIS og NIBR gjennomført en boligmarkedsanalyse i disse kommunene. Analysen er todelt. Første del identifiserer utfordringer de ulike kommunene har ...
  • Boligtilskudd til etablering 

   Barlindhaug, Rolf (NIBR-notat 2011:112, Notat, 2011)
   Last ned gratis Gjennom å kople registerdata for perioden 2005-2008 til Husbankens data over søkere til boligtilskudd til etablering fra 2006, har vi studert utvikling i eierandel, bruk av bostøtte, sosialhjelp og flyttinger ...
  • Byplangrep og bostedssegregasjon 

   Kvinge, Torunn; Barlindhaug, Rolf; Lied, Camilla; Ruud, Marit Ekne (NIBR-rapport 2012:11, Report, 2012)
   Som mange andre europeiske storbyer er også Oslo i noen grad kjennetegnet av bostedssegregasjon, det vil si at ulike sosioøkonomiske grupper fordeler seg ulikt over ulike deler av byen. De siste årene har Oslo opplevd en ...
  • Demografi og kommuneøkonomi i Asker kommune 

   Hild Marte Bjørnsen; Barlindhaug, Rolf; Johansen, Steinar (NIBR-notat 2013:106, Notat, 2013)
   Last ned gratis Notatet gir en gjennomgang av befolkningsutvikling og migrasjon i og til/fra Asker, og hvilken betydning ulike scenarioer for framtidig vekst vil ha for kommuneøkonomien. Kommunen har gitt innspill i form ...
  • Eldres boligpreferanser 

   Barlindhaug, Rolf (NIBR-notat 2009:107, Notat, 2009)
   Last ned gratis Notatet viser utviklingen i eldrebefolkningen fram til 2030 fordelt på sentrale og perifere kommuner. Boligpreferanser defineres i forhold til etterspørsel. Teorier om eldres flytting, studier av faktisk ...
  • Evaluering av Husbankens tilskudd til kommunale utleieboliger 

   Knudtzon, Lillin; Barlindhaug, Rolf; Holm, Arne (NIBR-rapport 2011:33, Report, 2011)
   I rapporten gis en bred orientering om tilskuddsordningens innretning og bruk. Tilskuddet gis til kommuner for at de skal etablere flere egnede utleieboliger for vanskeligstilte på boligmarkedet. Vi finner at målene i ...
  • Flytteanalyser i Drammen 

   Barlindhaug, Rolf; Langset, Bjørg (NIBR-notat 2014:102, Notat, 2014)
   Registerdata over alle flyttinger inn til, internt i og ut av Drammen for perioden 2006–2011 brukes til å beskrive hvem som flytter inn i nye boliger i Drammen, hvor de kommer fra, hva slags boliger de flytter til og hva ...
  • Fremtidige boligbehov 

   Ruud, Marit Ekne; Barlindhaug, Rolf; Nørve, Siri (NIBR-rapport 2013:25, Report, 2013)
   Boligbehovsbegrepet diskuteres ut fra ulike faglige tradisjoner, og som en underliggende dimensjon i velferdsstatens fordelingsdiskurser. Videre tar rapporten for seg boligbyggebehovet framover ut fra en framskriving ...
  • Helhetlig boligplanlegging 

   Barlindhaug, Rolf; Ruud, Marit Ekne; Skogheim, Ragnhild (NIBR-rapport 2015:21, Report, 2016)
   I prosjektets første fase, dokumentert gjennom denne rapporten, er begrepet helhetlig boligplanlegging drøftet mhp hvilke elementer som bør inngå i begrepet, særlig i hvilken grad boligsosiale og kvalitetsmessige hensyn ...
  • Housing Affordability 

   Astrup, Kim; Barlindhaug, Rolf (NIBR-notat 2012:110, Notat, 2012)
   Last ned gratis Begrepene Housing Affordability og Affordable Housing gjennomgås og drøftes. Notatet fokuserer på begrepet Housing Affordability og viser hva slags indikatorer for Housing Affordability som lages i andre ...
  • Hva er god startlånpraksis? 

   Astrup, Kim; Barlindhaug, Rolf; Aarland, Kristin; Monkerud, Lars; Ruud, Marit Ekne (NIBR-rapport 2014:27, Report, 2015)
   Denne rapporten er del 1 i et prosjekt om kommunenes praktisering av startlånordning, før og etter forskriftsendringen som trådte i kraft i mars i 2014. Den er utført på oppdrag fra Husbanken høsten 2014. Del 2 i prosjektet ...
  • Hvilken sammenheng finner vi mellom boligtyper og befolkningssammensetning? 

   Barlindhaug, Rolf; Ruud, Marit Ekne; Nygaard, Marit Owren (NIBR-rapport 2017:14, Report, 2017)
   Basert på foreliggende kunnskap om sammenhengen mellom boligtyper og befolkningssammensetning har NIBR drøftet effektene på befolkningssammensetningen etter alder og sosioøkonomiske kjennetegn som følge av forslag til to ...