• Barn og unges håndtering av vanskelige livsvilkår 

   Backe-Hansen, Elisabeth (NOVA Rapport 12/04, Research report, 2004)
   SummaryIn this report, contributions from 36 studies of how children and young people handle economic adversity and poverty are presented. The studies were published between 1989 and 2003. The point of departure is already ...
  • Barnevern i Norge 1990-2010. en longitudinell studie 

   Backe-Hansen, Elisabeth; Madsen, Christian; Kristofersen, Lars Bjarne; Hvinden, Bjørn (NOVA Rapport 9/14, Report, 2014)
   In this report new results from the study ”Child welfare in Norway 1990-2010” are presented. The project started in the middle 1990’ies, and since then new cohorts have been added consequtively. By 2010 the child welfare ...
  • Er det skolens skyld? En kunnskapsoversikt om skolens bidrag til kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner 

   Backe-Hansen, Elisabeth; Bakken, Anders; Hegna, Kristinn (NOVA Rapport 4/08, Report, 2008)
   In general, girls achieve better than boys in Norwegian compulsory school. Why is this, and to what extent does the school system in itself play an active role in giving boys poorer conditions for learning? One common point ...
  • Evaluering av leksehjelptilbudet 1.-4. trinn 

   Bakken, Anders; Backe-Hansen, Elisabeth; Huang, Lihong (NOVA Rapport 6/13, Report, 2013)
   NOVA og NIFU har evaluert leksehjelptilbudet til 1.-4. trinn, som ble gjort obligatorisk som tilbud i alle landets grunnskoler fra høsten 2010. Det overordnede målet med evalueringen var å finne ut hvordan leksehjelpen ...
  • Forskningskunnskap om ettervern 

   Backe-Hansen, Elisabeth; Bakketeig, Elisiv (NOVA Rapport 17/08, Report, 2008)
   Studiens siktemål er å få frem forskningsbasert kunnskap om barnevernets ettervernsarbeid. Gjennom barnevernstatistikk, intervjuer og spørreskjemadata formidles erfaringer og praksis om ettervern fra ungdom, fosterforeldre, ...
  • Fosterhjem for barns behov 

   Backe-Hansen, Elisabeth; Havik, Toril; Grønningsæter, Arne Backer (NOVA Rapport 16/13, Report, 2013)
   In 2010 a four-year research program about Norwegian foster care practices was initiated: ”Foster care for the needs of children”. The program was commissioned by the Directorate of Children, Young People and the Family. ...
  • Gjensidig trivsel, glede og læring 

   Backe-Hansen, Elisabeth; Seeberg, Marie Louise; Solberg, Anne; Bakketeig, Elisiv (NOVA Rapport 26/11, Report, 2011)
   NOVA har på oppdrag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdeparte-mentet gjennomført en evaluering av mentorordningen Nattergalen, en ordning som i 2008 ble iverksatt som et treårig prøveprosjekt ved åtte høgskoler/universitet ...
  • God omsorg i barnevernsinstitusjoner 

   Backe-Hansen, Elisabeth; Løvgren, Mette; Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg; Storø, Jan (NOVA Rapport 12/17, Report, 2017)
   Background The study was initiated in 2014 by the Directorate for Children, Youth and the Family. The main objective was to generate knowledge that can be used in the ongoing work to develop the quality of care in residential ...
  • Institusjonsplassering - siste utvei? 

   Backe-Hansen, Elisabeth; Bakketeig, Elisiv (NOVA Rapport 21/11, Report, 2011)
   I 2010 ble det iverksatt en evaluering av barnevernsreformen av 2004, fordelt på fem deloppdrag. Denne rapporten presenterer resultatene fra evalueringen av institusjonstilbudet. Rapporten bygger på en omfattende ...
  • Kunnskapsoppsummering. Vold mot barn og systemsvikt 

   Backe-Hansen, Elisabeth; Smette, Ingrid; Vislie, Camilla (NOVA Rapport 4/17, Report, 2017)
   This report presents the result of a literature review commissioned by the government Committee on violence against children ( Barnevoldsutvalget ). The aim of the literature review was to provide an outline of research ...
  • Kvalitet og innhold i norske barnehager 

   Backe-Hansen, Elisabeth (NOVA Rapport 6/08, Report, 2008)
   In this report NOVA reviews empirical studies of the quality and contents of Norwegian day care services after 2002. The previous review, «Research on day care services. A knowledge status» (Gulbrandsen et al., 2002) was ...
  • Sosial kapital og andre kapitaler hos barn og unge i Norge 

   Backe-Hansen, Elisabeth; Hydle, Ida Marie (NOVA Rapport 20/10, Report, 2010)
   Is the concept of «social capital» useful to social scientific research concerning children and young people? Is it useful for the development of social policies? The report adresses these questions through a comprehensive ...
  • Til god hjelp for mange. Evaluering av Losprosjektet 

   Backe-Hansen, Elisabeth; Løvgren, Mette; Aamodt, Hilde Anette; Winsvold, Aina (NOVA Rapport 13/14, Report, 2014)
   In this report results from NOVA’s evaluation of “The Pilot Project” (Losprosjektet) is presented. This was a three-year project in 15 municipalities all over the country, initiated by the Ministry of Children, Equality ...
  • Tverrnasjonal komparativ barneforskning: Muligheter og utfordringer 

   Backe-Hansen, Elisabeth (NOVA Rapport 17/02, Research report, 2002)
   I april 2002 arrangerte NOVA et seminar om tverrnasjonal, komparativ barneforskning. Norske og utenlandske foredragsholdere belyste muligheter og utfordringer som er knyttet til å utvikle kunnskap om barn og barndom ved ...
  • Utilsiktet flytting fra fosterhjem 

   Backe-Hansen, Elisabeth; Christiansen, Øivin; Havik, Toril (NOVA Notat 2/13, Notat, 2013)
   Utilsiktede flyttinger fra fosterhjem – eller flyttinger som skjer tidligere enn planlagt og på grunn av vansker som har oppstått – vekker vedvarende bekymring. Denne sammenstillingen gir en oversikt over nyere norsk og ...
  • Verdighetsforvaltning i liv på grensen 

   Backe-Hansen, Elisabeth; Moshuus, Geir; Suseg, Helle; Kristiansen, Inger-Hege (NOVA Rapport 16/10, Report, 2010)
   Point of departure and research questions In 2006 the Ministry of Children, Equality and Social Inclusion (BLD) funded a comprehensive study of children, young people and their parents from households with long-term low ...
  • Å ha foreldre av samme kjønn - hvordan er det, og hvor mange gjelder det? 

   Backe-Hansen, Elisabeth (NOVA Rapport 9/13, Report, 2013)
   The report has to parts. First we present a knowledge review concerning the situation of children and young people with parents who are LGBT. In the second part we discuss statistical information about how many children ...
  • Å sende bekymringsmelding - eller la det være? 

   Backe-Hansen, Elisabeth (NOVA Notat 6/09, Notat, 2009)
   In this report results are presented from a study of collaboration between day care institutions and the Child Welfare Authorities, commissioned by the Ministry of Education and Research and the Ministry of Children and ...