• Forbrukstrender 2016 - SIFO-survey 

      Lavik, Randi; Borgeraass, Elling (Notat;, Research report, 2016)
      SIFO samler årlig inn store mengder data om ulike sider ved forbruket og forbrukernes situasjon i markedet. Målsettingen er å fremskaffe kunnskap om forbrukerne og hvordan forbrukermarkedene fungerer sett fra forbrukernes ...