Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorØgrim, Leikny
dc.contributor.authorSandnes, Steffen Waaler
dc.contributor.authorGolberg, Ingvild
dc.date.accessioned2020-11-06T07:58:45Z
dc.date.available2020-11-06T07:58:45Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/9191
dc.descriptionMaster i IKT-støttet læringen
dc.description.abstractSkolen skal sørge for å ruste elevene til å møte et samfunn i stadig utvikling. Elevenes evne til å tilegne seg kunnskap vil være viktig når samfunnet preges av kompleksitet og hurtige endringer, og skolen må derfor legge grunnlaget for læring hele livet. Selvregulert læring har blitt et viktig område innen utdanningsforskning og henger sammen med det at elever skal lære å lære. I teorier om selvregulert læring beskrives ferdigheter som skal hjelpe elever med å ta kontroll over egne læringsprosesser. Parallelt med dette foregår en utvikling der stadig flere norske skoler innfører 1:1 dekning av digitale enheter. Bakgrunnen for vår studie ligger i krysningspunktet mellom det økende fokuset på elevenes kompetanse i å lære og utviklingen bruk av teknologi har i norske klasserom. Vi har stilt oss spørsmålet: Hvordan bruker lærere læringsbrett på måter som legger til rette for utvikling av selvregulert læring? Gjennom en kvalitativ tilnærming har vi samlet inn data ved å intervjue fem lærere, som alle jobber ved teknologirike skoler hvor elevene har hvert sitt læringsbrett. Hensikten med intervjuene har vært å få fram lærernes erfaringer og beskrivelser av hvordan læringsbrett kan tas i bruk i arbeidet med å tilrettelegge for utvikling av selvregulert læring. Vi diskuterer eksemplene fra våre informanters undervisningspraksis og undersøker om dette er eksempler som stemmer overens med det teorien sier om hvordan lærere kan fremme selvregulert læring hos elevene. Undersøkelsen viser at lærernes bruk av læringsbrett byr på både innovasjon og effektivisering av undervisningsmetoder som kan bidra til at elever får utvikle de ferdigheter selvregulert læring krever. Et eksempel er mulighetene læringsbrettet gir for å legge til rette for åpne oppgaver slik at elevene får øvelse i strategisk planlegging. Et annet eksempel er hvordan bruk av lyd- og videopptak åpner opp for nye metoder for egenvurdering. Vi har ikke grunnlag for å hevde at læringsbrett verken er nødvendig eller er det best egnede verktøyet til å fremme selvregulert læring, men mener funnene våre kan være et bidrag i å belyse læreres bruk av teknologi i forbindelse med elevers utvikling av selvregulert læring.en
dc.description.abstractOur schools are required to make students prepared for a rapidly changing society. The students’ ability to acquire knowledge is essential as our society faces complexity and continuous change. School must provide the foundation for lifelong learning. Self-regulated learning has become an important field within educational research and is closely linked to teaching students how to learn. Theory on self-regulated learning describes skills that will help students control their own learning processes. Simultaneously, a growing number of schools provide each student with a personal digital device. Our study is set to explore how the increased focus on the students’ competence in how to learn merges with the use of technology in Norwegian classrooms. Thus, we ask the question: How do teachers use learning tablets in ways that facilitates development for self-regulated learning? Choosing a qualitative approach, we have collected data by interviewing five teachers, all of whom work at technology-rich schools where students each have their own learning tablet. The goal of the interviews has been to gather the teachers’ experiences and opinions on how learning tablets can be useful in facilitating the development of self-regulated learning. Based on self-regulation theory, we discuss our data to find evidence of practises that support the development of self-regulated learning. Our findings show that the teachers' use of learning tablets offers both innovation and streamlining of teaching methods that can help students develop the skills that self-regulated learning requires. One example is the opportunities the learning tablet provides for facilitating more open assignments so that students can practice strategic planning. Another example is how the use of audio and video recordings provides new methods for self-assessment. We do not have the evidence to claim that learning tablets are neither necessary nor the most appropriate tool to promote self-regulated learning. Still our findings may be helpful in elucidating how teachers use technology to support the development of self-regulated learning as a skill among students.en
dc.language.isonben
dc.publisherOsloMet - Storbyuniversiteteten
dc.subjectSelvregulert læringen
dc.subjectSelvreguleringen
dc.subjectNettbretten
dc.subjectLæringsbretten
dc.subjectiPaderen
dc.subjectGrunnskoleren
dc.titleSelvregulert læring og bruk av læringsbretten
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel