Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorMaus, Ingvill Gjerdrum
dc.contributor.advisorOlsen, Ida Linett
dc.contributor.authorLindberg, Elisabeth Haugland
dc.date.accessioned2020-10-26T12:40:41Z
dc.date.available2020-10-26T12:40:41Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/9110
dc.descriptionMaster i estetiske fagen
dc.description.abstractUtgangspunktet for denne avhandlingen er en påstand fra førsteamanuensis ved Universitetet i Sørøst-Norge Åsta Rimstad, om at det dominerer en håndverkstradisjon i de praktisk-estetiske fagene og at samtidskunsten fortsatt er fraværende fra dagens undervisning. Dette ble grunnlaget for undersøkelse av undervisningspraksis knyttet til samtidskunst på utdanningsprogrammet Kunst, design og arkitektur (KDA) i den videregående skolen. Vektlegging av samtidskunst i den videregående skolen, samt mulige årsaksforklaringer til hvorfor det eventuelt undervises lite i samtidskunst, blir også undersøkt. Dette blir utforsket for å kunne finne muligheter for aktualisering, gjennom kartlegging av mangler og utfordringer som dukker opp i møtet med samtidskunstundervisning. Med kritisk realisme som vitenskapelig ståsted forsøker avhandlingen å besvare denne problemstillingen: Hva kan undervisning i samtidskunst være og hvordan kan samtidskunstens egenskaper tilgjengeliggjøres for undervisning? For å besvare problemstillingen har empirien blitt innhentet ved hjelp av kvalitativ metode bestående av tre halvstrukturerte forskningsintervju og en praktisk-estetisk undersøkelse gjennom research through art og reflection-on-action. Innhentet empiri fra forskningsintervjuene blir sett i sammenheng med og drøftes opp mot tidligere forskning på feltet, læreplaner i KDA og relevant teori om samtidskunst. Resultatene fra undersøkelsen avdekker en undervisningspraksis hos KDA-lærere, som allerede inneholder flere av samtidskunstens egenskaper. Ved å konkretisere formidlingen av samtidskunst gjennom tydeligere språk og begrepsbruk kan samtidskunstens egenskaper aktualiseres ytterligere i eksisterende undervisningspraksis. Det finnes rom for samtidskunsten i læreplaner for KDA, men det er fortsatt en stor grad av metodefrihet som fører til at hver enkelt lærer selv må prioritere samtidskunstundervisning. Avhandlingens praktisk-estetiske arbeid tar utgangspunkt i utvalgt teoretisk forankring, samt refleksjoner rundt innsamlet empiri i form av halvstrukturert intervju, og utforsker mulighetsrom for anvendelse av samtidskunstens egenskaper i elevers praktisk-estetiske arbeid. Resultatene fra undersøkelsen argumenterer for at samtidskunstens egenskaper kan tilgjengeliggjøres for undervisning gjennom anvendelse i praktisk-estetisk arbeid. Dette kan føre til økt kunnskap og forståelse for det teoretiske grunnlaget til samtidskunstens egenskaper.en
dc.description.abstractThe basis for this dissertation is the claim made by Åsta Rimstad, Associate Professor at the University of South-Eastern Norway that there is a dominating crafts tradition in the practical-esthetical subjects and that contemporary art is still absent from today’s teaching. This became the basis for a study of teaching practices related to contemporary art in the Education programme for Art, Design and Architecture (ADA) in upper secondary school. The emphasis on contemporary art in upper secondary school, as well as potential causal explanations as to why there is limited teaching of contemporary art, is also being studied. This is researched in order to find possibilities for actualisation through mapping of deficiencies and challenges found in the teaching of contemporary art. Using critical realism as a scientific viewpoint, this dissertation attempts to answer the following research question: What can teaching of contemporary art be and how can the properties of contemporary art be made available for teaching? In order to answer the research question, empirical data has been collected with the help of a qualitative method consisting of 3 semi-structured research interviews and a practical-esthetical survey through research through art and reflection-on-action. The collected empirical data from the research interviews is placed in context and discussed in comparison to previous research in the field, curriculae in Art, design and architecture and relevant theory on contemporary art. The results from the survey show that teaching practices of teachers in Art, Design and Architecture already incorporate several properties of contemporary art. By concretizing the presentation of contemporary art through a more concise language and terminology, the properties of contemporary art can be further actualized in existing teaching practices. There is room for contemporary art in the curriculae for ADA, but there is still a large degree of freedom of methodology which leads to each individual teacher having to prioritize the teaching of contemporary art themselves. The practical-esthetical work of the dissertation is based on selected theoretical anchoring, as well as reflections on collected empirical data in the form of semi-structured interviews and explores possibilities for application of the properties of contemporary art in students’ practical-esthetical work. The results of the survey argue that the properties of contemporary art can be made available for teaching through application in practical-esthetical work. This may lead to increased knowledge and understanding of the theoretical basis of the properties of contemporary art.en
dc.language.isonben
dc.publisherOsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for estetiske fagen
dc.relation.ispartofseriesMEST;2020
dc.subjectVideregående skoleen
dc.subjectSamtidskunsten
dc.subjectUndervisningen
dc.subjectKunsten
dc.subjectFagdidaktikken
dc.subjectUndervisningspraksisen
dc.subjectEstetiske fagen
dc.titleSamtidskunst i den videregående skolen: En kvalitativ undersøkelse av tre læreres undervisningspraksis i Kunst, design og arkitekturen
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel