Show simple item record

dc.contributor.authorPoppe, Christian
dc.date.accessioned2020-10-16T08:26:12Z
dc.date.available2020-10-16T08:26:12Z
dc.date.issued2020-05-28
dc.identifier.isbn978-82-7063-512-2
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/9055
dc.description.abstractHovedmålet med denne rapporten er å gi en oversikt over den totale saksmengden og saksbehandlingsutfall på feltet økonomisk rådgivning i Nav. Hovedinteressen for Barne- og familiedepartementet, som er oppdragsgiver for dette prosjektet, er å få svar på spørsmålet om hvor stort omfanget av saker som ender med en utenrettslig gjeldsordning er. Den totale mengden av økonomiske rådgivningssaker i Nav i 2019 estimeres til å ligge rund 32.700 saker. De vanligste utfallene av saksbehandlingen er midlertidige løsninger og ingen løsning. Varige løsninger, inkludert utenrettslige gjeldsordninger, oppnås i 21 prosent av sakene. I tillegg ender 14 prosent med oversendelse til namsmannen. Tilsiget av saker fra dagens ordinære Nav-tjeneste til et eventuelt gjeldsforhandlingssenter er estimert til rundt 10-12.000 saker årlig.en
dc.description.abstractThe main objective of this report is to provide an overview of the total amount of cases and case outcomes in the field of money advice in Nav. The principal interest of the Ministry (BFD) is to know the magnitude of cases that ends up with an extrajudicial debt settlement. The total amount of money advice cases in Nav in 2019 is estimated to be around 32,700 cases. The most common outcomes are temporary solutions and no solutions. Durable solutions, including extrajudicial debt settlements, are achieved in 21 per cent of cases. In addition, 14 percent end up being sent to the bailiff. The number of cases to be transmitted from today's ordinary Nav service to a debt settlement center is estimated to be around 10-12,000 cases annually.en
dc.description.sponsorshipOppdragsgiver: Barne- og familiedepartementet (BFD)en
dc.publisherOsloMeten
dc.relation.ispartofseriesSIFO Rapport;2020:09
dc.rightsDet må ikke kopieres fra denne rapporten i strid med åndsverksloven. Rapporter lagt ut på Internett, er lagt ut kun for lesing på skjerm og utskrift til eget bruk. Enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring utover dette må avtales med SIFO. Utnyttelse i strid med lov eller avtale, medfører erstatningsansvar.en
dc.subjectNaven
dc.subjectøkonomisk rådgivningen
dc.titleØkonomiske rådgivningssaker i Nav 2019en
dc.typeResearch reporten
dc.description.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record