Show simple item record

dc.contributor.authorKitterød, Ragni Hege
dc.contributor.authorPedersen, Axel West
dc.date.accessioned2020-08-24T08:57:58Z
dc.date.accessioned2020-10-14T13:06:42Z
dc.date.available2020-08-24T08:57:58Z
dc.date.available2020-10-14T13:06:42Z
dc.date.issued2020-08-24
dc.identifier.citationKitterød H, Pedersen AWP. Deling av pensjonsrettigheter mellom ektefeller. Hva sier opinionen? . Tidsskrift for samfunnsforskning. 2020;61(3):199-221en
dc.identifier.issn0040-716X
dc.identifier.issn0040-716X
dc.identifier.issn1504-291X
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/9031
dc.description.abstractI Norge, som i mange andre land, får kvinner gjennomgående vesentlig lavere pensjon enn menn. Det norske pensjonssystemet har flere elementer som bidrar til å redusere dette kjønnsgapet, som omsorgsopptjening blant småbarnsforeldre og arv av pensjonsrettigheter etter avdød ektefelle, men disse ordningene innebærer økonomisk subsidiering av par med en tradisjonell, kjønnet fordeling av yrkesarbeidet. Et alternativt virkemiddel, som har vært diskutert i Norge, og som finnes i ulike varianter i andre land, er å innføre en form for deling av pensjonsrettigheter mellom ektefeller. Pensjonsreformen kan ha gjort slike ordninger mer relevante, men vi vet lite om befolkningens holdninger til dette. Basert på en survey fra 2017 (N=3 080) finner vi at både argumenter for og imot slike ordninger har støtte i befolkningen, og at reaksjonene varierer med spørsmålsformulering og kontekst. Oppslutningen om deling av pensjonsrettigheter mellom ektefeller er klart større blant kvinner enn menn og større blant gifte enn blant samboende og enslige. Kvinner i par med en tradisjonell arbeidsdeling er mer positive enn kvinner i likestilte par, mens mønsteret er motsatt for menn. Oppslutningen øker med utdanningsnivå, mens vi ikke finner klare forskjeller etter alder. Variasjonen i oppslutning følger bare delvis den politiske høyre-venstreaksen og dermed tradisjonelle familiepolitiske skillelinjer.en
dc.description.abstractIn Norway, as in many other countries, women consistently receive lower pensions than men. The Norwegian pension system contains several redistributive elements that mitigate this gender gap, such as pension credits for childcare and a provision for inheriting pension rights from a deceased spouse, but these elements involve financial subsidization of couples with a traditional division of labour. An alternative approach to reduce the gender gap in pensions that has been discussed in Norway and is applied in different variations in other countries, is to introduce a form of sharing pension rights between spouses. The pension reform may have made such a measure more relevant, but there is little knowledge about the potential popular legitimacy of such measures. Based on a survey from 2017 (N=3,080), we find that arguments in favour of as well as against such schemes receive support in the population, but people’s responses are sensitive to question wording and context. Support is substantially stronger among women than men and stronger among married than among cohabiting and single people. Women in couples with a traditional division of labour are more positive than women in gender-equal couples, while the opposite pattern applies to men. Support is stronger among the highly educated, while we find no systematic differences across age groups. The pattern of support cuts across both the left-right divide and traditional gender political cleavages.en
dc.description.sponsorshipArbeidet med artikkelen er finansiert av EVAPEN-programmet til Norges forskningsråd, prosjekt nr. 238202.en
dc.language.isonben
dc.relation.ispartofseriesUniversitetsforlaget;Årgang 61, nr. 3-2020
dc.rightsCopyright © 2020 Author(s). This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons CC-BY-NC 4.0 License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).en
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.subjectPensjonspolitikken
dc.subjectLikestillingen
dc.subjectPensjonsreformeren
dc.subjectOmfordelingen
dc.subjectOpinioneren
dc.titleDeling av pensjonsrettigheter mellom ektefeller. Hva sier opinionen?en
dc.title.alternativePension sharing between spouses. How does the public respond to the idea?en
dc.typeJournal articleen
dc.typePeer revieweden
dc.date.updated2020-08-24T08:57:58Z
dc.description.versionpublishedVersionen
dc.identifier.doihttps://dx.doi.org/10.18261/issn.1504-291X-2020-03-01
dc.identifier.cristin1824740
dc.source.journalTidsskrift for samfunnsforskning
dc.relation.projectIDNorges forskningsråd: 238202


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Copyright © 2020 Author(s). This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons CC-BY-NC 4.0 License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).
Except where otherwise noted, this item's license is described as Copyright © 2020 Author(s). This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons CC-BY-NC 4.0 License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).