Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorJohansen, Håvard W.en_US
dc.date.accessioned2011-07-04T10:47:02Z
dc.date.available2011-07-04T10:47:02Z
dc.date.issued2009en_US
dc.identifier.citationMAYP 2009/Joen_US
dc.identifier.urihttp://idtjeneste.nb.no/URN:NBN:no-bibsys_brage_10261en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/799
dc.descriptionMaster i yrkespedagogikken_US
dc.description.abstractKarriereveiledningen i ungdomsskolen har som hovedmålsetting å redusere feilvalg og dermed frafall i videregående skole. Karriereveiledningen skal herunder hjelpe skoleelevene til å bli kjent med studieretningene i vgs. og hvilke yrkesmuligheter de ulike linjene gir elevene. I masteroppgaven ønsket jeg å finne ut om hvilken betydning karriereveiledningen kan ha å si for elevene på Rognan ungdomsskole for valg av studieretning i videregående skole. For å få svar på om elevene opplevde at karriereveiledningen var til hjelp for valg av linje stilte jeg følgende problemstilling; Hvilken betydning har karriereveiledningen i 10. Klasse trinn på Rognan ungdomsskole for elevenes valg av studieretning i videregående skole?Mitt empiriske materiale bygger på to tiende klasser som gikk ut av Rognan ungdomsskole våren 2008. Redskapen for dataene i studien er det kvalitative forskningsintervju hvor ni elever i tiende klasse ble intervjuet på ungdomsskolen i mai 2008. Andre intervjurunde ble gjennomført i oktober 2008 etter at elevene hadde begynt i vgs. Studien er begrenset i omfang: den fokuserer på ni elever i to klasser i en skole over et halvt år. Jeg mener imidlertid at funnene er signifikante og at denne oppgaven bidrar konstruktivt til den overordnede teorien rundt karriereveiledning i skolesystemet. I april 2008 hadde jeg samtale med rektor og rådgiver på Rognan ungdomsskole for å få kartlagt den lokale handlingsplan for gjennomføringen av karriereveiledning i skolen. I desember 2008 presenterte jeg mine funn til rektor hvor mine data skulle være en gjenstand for diskusjon og dermed et bidrag for videre utvikling av karriereveiledning i skolen. På ungdomsskolen vurderte elevene disse tiltakene som mest nyttige i karriereveiledningen: 1. Hospitering i videregående skole. 2. Utplassering i arbeidslivet. 3. Elevbedrift. 4. YOU - messe 5. Arbeidsheftet "Min Framtid" 6. Diverse tester på nett. 7. Karrieremappe. Relevansen mellom besøk i vgs. og utplassering i arbeidslivet kom best ut i forhold til valg av studieretning. Det kan tyde på at elevene i ungdomsskolen har behov for å utforske programfagene i vgs. og yrkesmulighetene i arbeidslivet for å bli mest mulig sikker på eget studievalg. Karrieremappen hadde minst betydning for studievalget, i følge elevene. Karrieremappa skulle følge elevene fra ungdomsskolen og over i videregående skole. Alt av materiell som kom inn under faget programfag til valg skulle samles i mappen. Til slutt skulle den danne grunnlaget for elevens valg av utdanning og yrke. Mine funn tyder på at kontaktlærerne i ungdomsskolen som skulle følge opp karrieremappen ikke hadde vært særlig involvert i dette tiltaket. Samtidig hadde ikke elevene brukt karrieremappen etter at de hadde begynt i videregående skole. Dermed vil bruken av mappen stå som en utfordring for hvordan den bør gjøres mer nyttig og interessant for at elevene skal kunne utvikle et bevisst studievalg.Elevene ga uttrykk for at selve interessen for studieretningen er viktigst for valg av linje i vgs. Skolen, foreldre og venner hadde mindre betydning for studievalget. Flertallet av jentene valgte studieretning ut fra karriereorientering, mens guttene valgte studieretning ut fra selvrealiseringsdimensjonen. Mine data viser også at elevene søker seg til studieretninger som tilhører typiske tradisjonelle kjønnsrolleren_US
dc.description.abstractABSTRACT: Career guidance in elementary school shall help pupils to get to know the different educational pathways in high school and the consequent possibilities in working life. The main goal of career guidance in elementary school is to reduce the number of pupils choosing a wrong education path in high school, and thereby reducing the number of pupils that exits too early from high school. In this master thesis I am researching the value and impact of the formal career guidance that is in work in Norwegian elementary school today. To investigate this subject and get to know how the pupils experienced career guidance, I worked from this basic question: What impact do career guidance have for 10th grade pupils in Rognan elementary school when choosing the educational direction in high school? My empirical material is focusing on where one tenth grade class finished their elementary school the spring of 2008 and started high school the autumn 2008. The data was collected through two rounds of interviews with the pupils; the first round in May 2008 and the second round in October 2008. I am aware that this study is limited in scope: it focuses on nine pupils in one class in one school over half a year. However I find the results significant and hopefully it contributes constructively to the overall and general theory of career guidance in the school system. Before the first round of interviews, in April 2008, I mapped the career guidance tools in the elementary school through interviews with the principal and adviser of the elementary school. In December 2008 I presented the results and preliminary findings to the principal and as such this created a constructive debate to improve the guidance tools in this specific school. My studies show that the pupils ranked value and impact of the career guidance tools this way: 1. Trying out high school studies 2. Trainee week in real work situation 3. Creating a “company” in school (norw: Elevbedrift) 4. YOU – conference on education and careers in work life 5. The study brochure “My future” 6. Internet based tests 7. The official career folder It seems that the relevance of real life experience is more important than the more theoretical tools when choosing path of education. The interviews also build under the above list and the pupils expressed that real life experience made them more aware of their choice of study. The official career folder was of least importance, according to the pupils. The career folder is meant to follow the pupil from elementary school to high school and all of the material they needed in their evaluation of future education should be collected here. The folder would then in the end synthesize the background for choosing education and working career. My observations and data indicate that the teachers in the school were not involved in the career folder. In addition it shows that the pupils did not use the folder after they started high school. It is a significant challenge to develop the career folder into a useful and motivating tool for the pupils when they are maturing their choice for the future education. The pupils expressed that the genuine interest in the field of study was most important for choosing. The teachers (school), parents and friends had less influence on the choice of study. The majority of girls chose study based on future work career, while the majority of boys chose from their self development dreams and ambitions. My study confirms that boys and girls pick studies in mostly traditional gender patternsen_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Akershusen_US
dc.subjectKarriereveiledningen_US
dc.subjectUngdomsskoleren_US
dc.subjectYrkesvalgen_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Education: 280::Other disciplines within education: 289en_US
dc.titleNytten av karriereveiledning på Rognan ungdomsskoleen_US
dc.typeMaster thesisen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel