Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHerlofson, Katharina
dc.contributor.authorHellevik, Tale
dc.date.accessioned2019-12-04T10:25:01Z
dc.date.accessioned2019-12-10T14:05:03Z
dc.date.available2019-12-04T10:25:01Z
dc.date.available2019-12-10T14:05:03Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationHerlofson, Hellevik. Eldre i arbeidslivet – slitenhet og yrkesavgang. Søkelys på arbeidslivet. 2019;36(4):298-315en
dc.identifier.issn1504-8004
dc.identifier.issn1504-8004
dc.identifier.issn1504-7989
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/7881
dc.description.abstractEr eldre yrkesaktive mer slitne enn yngre og er slitenhet en årsak til at mange går av selv om det er flere år igjen til de når aldersgrensen? Dybdeintervjuer med ledere i nitten ulike virksomheter gir inntrykk av at dette er tilfellet. Våre analyser av data fra Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon (NorLAG) viser derimot et annet bilde: Eldre i arbeidslivet fremstår ikke som mer slitne enn yngre, snarere tvert imot. Det er heller ingen tegn til at slitenhet henger sammen med nærstående avgang. Avslutningsvis diskuteres hva som kan ligge bak lederes forestillinger om slitenhet blant eldre arbeidstakere.en
dc.description.abstractAre older workers more tired than younger are, and is tiredness related to work exit? According to in-depth interviews with managers in nineteen different companies, the answer is yes. Our analyses of data from the Norwegian study on life course, ageing and generation (NorLAG), however, provides a contrasting picture: older workers do not perceive themselves as more tired than younger do – it is rather the other way around. Neither do we find any signs of a correlation between tiredness and work exit. Finally, we discuss possible reasons for managers’ conceptions of tiredness among older employees.en
dc.description.sponsorshipArbeidet med artikkelen er finansiert av Norges forskningsråd gjennom prosjektet «ExitAge–Eldre arbeidstakere og virksomheters håndtering av pensjonsalder og aldersgrense» (prosjektnr. 254786).en
dc.language.isonben
dc.publisherUniversitetsforlageten
dc.relation.ispartofseriesSøkelys på arbeidslivet;Årgang 36, nr. 4-2019
dc.rightsThis is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons CC-BY-NC4.0 License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).en
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.subjectEldre yrkesaktiveen
dc.subjectInkluderende arbeidsliven
dc.subjectPensjoneringen
dc.subjectAldersgrenseren
dc.titleEldre i arbeidslivet – slitenhet og yrkesavgangen
dc.title.alternativeOlder workers – tiredness and work exit
dc.typeJournal articleen
dc.typePeer revieweden
dc.date.updated2019-12-04T10:25:01Z
dc.description.versionpublishedVersionen
dc.identifier.doihttps://dx.doi.org/10.18261/issn.1504-7989-2019-04-07
dc.identifier.cristin1756458
dc.source.journalSøkelys på arbeidslivet


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons CC-BY-NC4.0 License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons CC-BY-NC4.0 License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).