Show simple item record

dc.contributor.authorBie-Drivdal, Arnhild
dc.date.accessioned2019-11-01T08:50:46Z
dc.date.accessioned2019-11-04T09:18:46Z
dc.date.available2019-11-01T08:50:46Z
dc.date.available2019-11-04T09:18:46Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationBie-Drivdal A. Tillitsvalgtes oppfatninger om egen rolle i faglig utviklingsarbeid: En studie av rolleforståelse blant arbeidsplasstillitsvalgte i offentlig sektor. Tidsskrift for samfunnsforskning. 2019;60(3):228-249en
dc.identifier.issn0040-716X
dc.identifier.issn0040-716X
dc.identifier.issn1504-291X
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/7785
dc.description.abstractDenne artikkelen utforsker hvordan arbeidsplasstillitsvalgte fra Legeforeningen, Utdanningsforbundet og Fagforbundet oppfatter egen rolle i faglig utviklingsarbeid, på bakgrunn av tolv intervjuer med tillitsvalgte på sykehus, skoler og i kommunal omsorg. I norsk arbeidsliv er det forventet at ansatte bidrar i virksomhetsutvikling – direkte og gjennom tillitsvalgte. De tillitsvalgte i denne studien beskriver imidlertid egen rolle primært som forsvarer av medlemmenes rettigheter. Faglig utviklingsarbeid på de aktuelle arbeidsplassene er hovedsakelig organisert i strukturer som tilrettelegger for direkte fremfor representativ deltagelse fra de ansatte, og informantene oppfatter tillitsvalgtrollen som reaktiv, irrelevant eller uklar i relasjon til slikt arbeid. Videre indikerer analysen at det er egne utfordringer og muligheter forbundet med tillitsvalgtrollen i profesjonenes fagforeninger. Ved hjelp av analytiske perspektiver fra profesjonsstudier og arbeidslivsstudier, belyser artikkelen hvordan tillitsvalgtrollen konstrueres i deler av offentlig sektor, og studien bidrar også til økt kunnskap om profesjonenes rolle i den norske arbeidslivsmodellen. I artikkelen argumenteres det for at kunnskap om partsrelasjoner og arbeidstakerrepresentasjon bør inngå i studier av profesjoner og profesjonsfellesskap på nordiske arbeidsplasser.en
dc.description.abstractThis article explores how workplace-elected representatives from the Norwegian Medical Association (Legeforeningen), the Union of Education Norway (Utdanningsforbundet) and the Norwegian Union of Municipal and General Employees (Fagforbundet) perceive their own role in professional development work, and is based on twelve interviews with workplace-elected representatives in hospitals, schools and municipal care. In Norwegian working life, employees are expected to contribute to professional development – both directly and through union representatives. The union representatives in this study, however, describe their own role primarily as defenders of members’ rights. Professional development work in the relevant workplaces is mainly organised in structures that facilitate direct – rather than representative – participation from the employees, and the interviewees generally perceive the representative role as reactive, irrelevant or unclear in relation to such work. Further, the analysis indicates that special challenges and opportunities are associated with the role of elected representative in the unions for professionals. By combining analytical perspectives from studies of professions and work life studies, the article investigates how the role of elected representatives is constructed in parts of the public sector, and contributes to increased knowledge of the role of professions within the Nordic working life model. The article argues that knowledge about workplace cooperation and employee representation should complement studies of professions and professional communities in Nordic workplaces.en
dc.language.isonben
dc.publisherUniversitetsforlageten
dc.relation.ispartofseriesTidsskrift for Samfunnsforskning; Årgang 60, nr. 3-2019
dc.rightsThis is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons CC-BY-NC 4.0 License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).en
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.subjectTillitsvalgte rolleren
dc.subjectFagforeningeren
dc.subjectProfesjoneren
dc.subjectOffentlig sektoreren
dc.subjectFaglig utviklingsarbeiden
dc.titleTillitsvalgtes oppfatninger om egen rolle i faglig utviklingsarbeid: En studie av rolleforståelse blant arbeidsplasstillitsvalgte i offentlig sektoren
dc.title.alternativeUnion representatives’ perceptions of their own role in professional development work: A study of role construction among workplace-elected representatives in the Norwegian public sector
dc.typeJournal articleen
dc.typePeer revieweden
dc.date.updated2019-11-01T08:50:46Z
dc.description.versionpublishedVersionen
dc.identifier.doihttps://dx.doi.org/10.18261/issn.1504-291X-2019-03-02
dc.identifier.cristin1743119
dc.source.journalTidsskrift for samfunnsforskning


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons CC-BY-NC 4.0 License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).
Except where otherwise noted, this item's license is described as This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons CC-BY-NC 4.0 License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).