Show simple item record

dc.contributor.advisorVeiden, Pål
dc.contributor.authorMahmood, Hassan
dc.date.accessioned2019-10-22T11:55:44Z
dc.date.available2019-10-22T11:55:44Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/7754
dc.descriptionMaster i styring og ledelseen
dc.description.abstractSporveien har i de siste årene utviklet seg til en sterkere og velkjent merkevare i hovedstaden, hvor bedriften har drevet virksomheten i snart hundre år. Gjennom strategien «Best 2020» har de som overordnet mål å være den beste løsningen på effektiv og miljøvennlig persontransport i Norden innen 2020. Med flere tusen søkere i året, har de et stort engasjement rundt ansettelsesprosesser. De har valgt å involvere den største hovedsammenslutningen av arbeidstakere, LO i disse prosessene. De fleste virksomheter vil med dagens forhold være bevisste på å ha en mest mulig ryddig ansettelsesprosess. En stor bedrift som Sporveien som også har en viktig samfunnsoppgave kan ofte havne i rampelyset om disse prosessene ikke er gjennomsiktige. Dette blant annet fordi de med sine 260 millioner reisende i året berører hverdagen til veldig mange mennesker. Det er derfor spennende å studere hvordan bedriften og fagforeningen samarbeider mot en felles målsetting om å skape en dynamikk som kommer alle til gode. Oppgaven er avgrenset til å kun undersøke ansettelsene i Trikken og T banen da disse har en tilnærmet lik drift og ledelsesstruktur. Da kun LO er representert i ansettelses prosessene har det vært naturlig å se bort fra andre fagforeninger og deres påvirkning for andre deler av virksomheten i denne oppgaven. Problemstillingen for oppgaven er; «Hvilke rolle har fagforeningen for ansettelser i Sporveien» Denne avhandlingen er gjennomført som en kvalitativ studie hvor jeg har forsøkt å svare på problemstillingen ved hjelp av to hypoteser. Den første hypotesen omhandler makt forholdet fagforeningen er med på å balansere. Det har derfor vært naturlig å ta i bruk maktteorier som maktfordelingsprinsippet og teorien om modellmakt for å forklare dette. Den andre hypotesen omhandler omdømmehåndteringen fagforeningen og bedriften sammen jobber med. Det dreier seg om deres samfunnsansvar for å styrke tillit og bedriftsdemokratiet. Teorier for å forklare dette inkluderer derfor hvordan tillit og samfunnsansvar påvirker omdømme. Ved bruk av strategiske utvelgelsesmetoder har jeg intervjuet representanter både fra bedrift og fagforeningssiden. For å få kvalitet og kvantitet i dataene har semi strukturerte intervjuer vært et naturlig valg. Gjennom intervjuene og bedriftens offisielle nettsider har det ikke vært noen tvil om at Sporveien som en helhet satser stort på omdømme kampanjen sin, og fagforeningen gir sitt bidrag for å styrke den. Det kommer frem at det spesielt legges vekt på samfunnsansvaret samarbeidet mellom bedriften og fagforeningen er med på å skape, som bidrar til et god dynamikk mellom partene. I tillegg kom det frem at ansettelsesprosessene virker ryddige og er sjeldent problematiske i ansettelser på lavere nivå, men at ting kan ha en tendens til å bli politisk ladet ved valg av nøkkelpersoner på høyere nivå. Helhetlig sett har funnene i analysen vært bekreftende om hypotesen om fagforeningenes maktbalanserende rolle i ansettelsesprosesser og hvordan fagforeningens deltagelse er med på å gi Sporveien et omdømme som en samfunnsbevisst, tillitsfull og demokratisk bedrift.en
dc.description.abstractSporveien has, in recent years, developed into a stronger and well-known brand in the capital of Norway, where the company has been operating for almost a century. Through the "Best 2020" strategy, the company have a main goal to be the best solution for efficient and environmentally friendly passenger transport in the Nordic region by 2020. With thousands of applicants every year, Sporveien have an enormous commitment to employment processes and have chosen to include the largest union of employees, LO, in the processes. With today's circumstances, most businesses will be conscious of having the tidiest employment processes, however with Sporveien we can clearly see that if it is to undertake any decisive social tasks, it can often end up in the public interest if there were to be any mishaps or oversights. It is therefore exciting to study how the company and the union work together to create a dynamic environment within themselves that benefits both them and the stakeholders. This thesis is limited to examining only the hiring in the Tram (Trikken) and the underground (T banen), as these have an overall impact on the operational and management structure. Since only LO is represented in the hiring processes, it would be plausible to look away from the other labour unions and their roles/influence on other parts of the business for the purpose of this Theses. The research question is; « What role does the labour union have in Sporveien’s hiring processes.» This thesis is conducted as a qualitative study in which I have tried to answer the research question using two hypotheses. The first hypothesis deals with the power of the company and its management that labour union is helping to balance. It has therefore been an easy task to use theories within the term power as the principle of power distribution and the theory of model power to explain this. The second hypothesis deals with the reputation management of the labour union and the company, who work together to strengthen the company through building up trustworthiness, taking social responsibility and a strengthen corporate democracy. Theories to explain this have therefore dealt with how trust and social responsibility affect reputation. By using strategic selection methods, I interviewed representatives from both the company and the union. To ensure data collected is of both high quality and appropriate quantity, I concluded that semi-structured interviews would be the favourable choice. Through the interviews and the company's official websites, there is little doubt that Sporveien is investing heavily in the reputation of it’s campaign, and the union gives it’s contribution to strengthening it. It emerges that emphasis is placed on social responsibility and the collaboration between the company and the labour union contributes to creating, which also is a factor which contributes to a good dynamic between the parties. Another finding is that the hiring processes seem tidy and are rarely problematic in lower-level employment, but that things may tend to be politically stimulated by the choice of key personnel and on higher levels of employments. Overall, the findings in the analysis have been affirmative to the supposed hypotheses and all data sources have given the impression for the control mechanism the union has, while revealing how important the reputation is for Sporveien.en
dc.language.isonben
dc.publisherOsloMet - storbyuniversiteteten
dc.subjectAnsettelseren
dc.subjectBedriftsdemokratien
dc.subjectFagforeningeren
dc.subjectSporveienen
dc.subjectOmdømmehåndteringen
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Offentlig og privat administrasjon: 242en
dc.titleFagforeningens plass i bedriftsdemokratiet. En studie av fagforeningens rolle ved ansettelsesprosesser i Sporveienen
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record