Show simple item record

dc.contributor.advisorSpehar, Ivan
dc.contributor.authorLiverød, Marie Akselsen
dc.date.accessioned2019-10-18T08:52:08Z
dc.date.available2019-10-18T08:52:08Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/7710
dc.descriptionMaster i styring og ledelseen
dc.description.abstractVi tilbringer store deler av dagen på jobb og da er det viktig å føle seg trygg og oppleve at man har en god relasjon til sin nærmeste leder. Dessverre er det ikke alle i dagens arbeidsliv som opplever dette og det kan føre til konflikter på arbeidsplassen, mobbing, trakassering, helseplager og mistrivsel. Steve Jobs, avdød leder i Apple ble av mange ansett som en inspirerende leder og er kjent for sine mange sitater om lederskap. «It doesn`t make sense to hire smart people and the tell them what to do; we hire smart people so they can tell us what to do» 1 Formålet med denne studien var å få innsikt i hvordan ledere kommuniserer med sine medarbeidere når medarbeiderne opplever at relasjonen er god. Hva kjennetegner kommunikasjonen i de tilfellene der medarbeiderne opplever at relasjonen er god og hvordan måten leder kommuniserer med medarbeiderne påvirker relasjonen. Oppgaven har en fenomenologisk tilnærming og det er gjennomført åtte semistrukturerte intervjuer, hvorav to ledere med henholdsvis fire og 25 års ledererfaring. Datamaterialet fra intervjuene er kategorisert og tolket ut fra en tematisk analyse. Presentasjonen av disse utgjør sammen med teori om ledelsesteorier, teorier om tillit og kommunikasjon grunnlaget for oppgavens analysedel. Funnene fra denne studien viser at i de tilfeller hvor medarbeiderne opplever relasjonen som god, kjennetegnes kommunikasjonen av åpenhet, tilgjengelighet, aktiv bruk av positive tilbakemeldinger, omtanke, humor, formidling av tillit og fokus på medarbeidernes styrker.en
dc.description.abstractWe spend many hours during the day at work and it is then important to feel safe and experience that you have å good relationship to your leader. Unfortunately not everyone have it that way in todays working life. This can lead to conflict at the workplace, bulliyng, harassment, health issues, and unhappiness. Steve Jobs, the deceased manager of Apple was by many seen as an inspirational leader and is known for his many quotes on leadership. «It doesn`t make sense to hire smart people and the tell them what to do; we hire smart people so they can tell us what to do»2 The purpose of this study was to gain insight into how leaders communicate with their followers when the followers experience that the relationship is good. What typifies the communication when the followers experience that the relationship is good and how the leader communicates influences the relationship. The thesis have a phenomenological approach and eight semi-structured interviews have been conducted, of which to leaders with respectively four and 25 years og management experience. The datamaterial from the interviews are categorized and interpreted from a thematic analysis. The presentation of these, together with theories on leadership, theories about trust and communication form the basis of the discussion part. The findings from this study shows that in the occasions where the followers experience the relationship as good, the communication is characterised by openness, availability, active use of feedback, concern, humour, dissemination of trust and focus on the forrlowers strenghts.en
dc.language.isonben
dc.publisherOsloMet - Storbyuniversiteteten
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Offentlig og privat administrasjon: 242en
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Psykologi: 260::Organisasjonspsykologi: 268en
dc.subjectKommunikasjonen
dc.subjectLedereen
dc.subjectAnsatteen
dc.subjectLeder-medarbeiderrelasjoneren
dc.titleKommunikasjon i relasjonen leder-medarbeider. "En studie av sammenhengen mellom leders kommunikasjon med medarbeidere og medarbeidernes opplevelse av relasjonen"en
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record