Show simple item record

dc.contributor.advisorPettersen, Kjell Sverre
dc.contributor.advisorStenberg, Pål Harald
dc.contributor.authorSpets, Linn Susanne
dc.date.accessioned2019-08-26T07:36:52Z
dc.date.available2019-08-26T07:36:52Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/7470
dc.descriptionMaster i samfunnsernæringen
dc.description.abstractBakgrunn: Soldater i Forsvaret bedriver mye fysisk aktivitet og kan til tider også utsettes for svært harde fysiske anstrengelser i form av militære øvelser. For å restituere kroppen etter fysiske anstrengelser kreves tilfredsstillende tilførsel av næringsstoffer. Soldater i Forsvaret er dermed en interessant målgruppe for å måle om det kan være sammenheng mellom personlighetstype, ernæringskompetanse og treningsaktivitet. Problemstillingen i denne studien er som følger: Hvilken sammenheng kan dere være mellom soldater i Forsvarets personlighet, målt med personlighetstesten MBTI, og deres kostholdskunnskap, nutrition literacy, næringsinntaksutfordringer og fysiske treningsaktivitet? Utvalg og metode: Soldater (N = 310) i Hæren ble rekruttert til studien fra HMKG og Brigade Nord. De besvarte et spørreskjema bestående av demografiske variabler, en kort kunnskapstest om ernæring, Likert-skalerte holdningsutsagn for måling av de tre dimensjonene av NL; funksjonell NL (FNL), interaktiv NL (INL) og kritisk NL (CNL), Likert-holdningsutsagn for måling av ulike ernæringsutfordringer, spørsmål om fysisk aktivitet og personlighetstesten Myers Briggs Type Indicator (MBTI). Resultater: Alle de 16 personlighetstypene i MBTI-systemet var representert i utvalget i studien. De dominerende personlighetstypene i utvalget var ESFJ, ISTJ, ESTJ og ISFJ. I noen tilfeller «trumfet» personlighetstypene gjennomsnittsscore for både totalutvalget og hvert av kjønnene (Ernæringskunnskapstest, FNL, INL, CNLmediaskepsis, FraværErnæringsutfordringer, MotståFristelser og Treningspositiv), mens i andre tilfeller er det kjønn som «trumfet» personlighetstypene (Prestasjon i Forsvaret, og Mengde styrketrening). ISFJ scoret svært lavt på konstruktet FraværErnæringsutfordringer. Konklusjon: Soldatene har trolig tilstrekkelig ernæringskompetanse til å kunne være kostholdsmessig «på høyden» og prestere godt under en fysisk aktiv tjenestetid i Forsvaret. Noen personlighetstyper, som ISFJ, ENFJ, ESFJ, ESFP og ENTP, kan likevel ha problemer med å skille mellom vitenskapelige og ikke-vitenskapelige ernæringspåstander. Slike soldater vil muligens kunne ha behov for særskilt kostholdsveiledning under tjenestetiden. En av typene som var blant de hyppigst forekomne i utvalget (ISFJ) ser ut til å oppleve spesielt mye ernæringsutfordringer og kan muligens ha behov for særskilt oppfølging når det kommer til kosthold.en
dc.description.abstractBackground: Soldiers in the armed forces are engaged in a lot of physical activity and may at times also be subjected to hard physical exertion in military exercises. To recover after physical exertion adequate supply of nutrients are required. Soldiers in the armed forces are thus an interesting target group to investigate whether there is a correlation between personality type, nutritional competence and training activity. The aim of this study is: Is there correlation between soldiers in the armed forces' personality, measured by the MBTI personality test, and their dietary knowledge, nutrition literacy, nutritional intake challenges, and physical exercise activity? Method: Soldiers (N = 310) in the army were recruited to the study from HMKG and Brigade Nord. They answered to a questionnaire consisting of demographic variables, a brief knowledge test about nutrition, Likert-scaled attitude statements for measuring the three dimensions by NL; Functional NL (FNL), interactive NL (INL) and Critical NL (CNL), Likert-scaled attitude statements for measuring various nutritional challenges, questions about physical activity and took the Myers Briggs Type Indicator (MBTI) personality test. Results: All 16 personality types in the MBTI-system were represented in the study sample. The dominant personality types of the soldiers were ESFJ, ISTJ, ESTJ and ISFJ. In some cases personality types average scores were higher for both the overall selection than the differences between genders (Ernæringskunnskapstest, FNL, INL, CNLmediaskepsis, FraværErnæringsutfordringer, MotståFristelser and Treningspositiv), while in other cases, gender differences in scores were more prominent than personality types (performance in the military, and amount of strength training). ISFJ scored very low on the construct FraværErnæringsutfordringer. Conclusion: The soldiers are likely to have sufficient nutritional competence to make adequate nutrition choices and therefore perform well during a physical active during service in the military. However, the personality types ISFJ, ENFJ, ESFJ, ESFP and ENTP may have difficulty distinguishing between scientific and non-scientific nutritional claims. Such soldiers may need special dietary guidance during the military service. One of the types that were among the most frequently occurring in the sample (ISFJ) seems to experience nutritional challenges, and they may possibly need special attention regarding their dietary behavioren
dc.language.isonben
dc.publisherOsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeiden
dc.relation.ispartofseriesMAEH;2019
dc.subjectErnæringen
dc.subjectKostholden
dc.subjectTreningen
dc.subjectPrestasjoneren
dc.subjectForsvareten
dc.subjectNutrition Literacyen
dc.subjectErnæringskompetanseen
dc.titleNorske soldaters personlighetstype, ernæringskompetanse og treningsaktivitet – en pilotstudieen
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record