Show simple item record

dc.contributor.advisorLorentzen, Per
dc.contributor.authorGundersen, Ingunn Rangnes
dc.date.accessioned2019-05-13T12:35:00Z
dc.date.available2019-05-13T12:35:00Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/7067
dc.descriptionMaster i familiebehandlingen
dc.description.abstractTema og problemstilling: Tema for denne oppgaven er Circle of Security - Parenting foreldreveiledningsprogram (COS-P). Veiledningsprogrammet har som formål å fremme trygg tilknytning mellom barn og nære omsorgspersoner (Powell et al., 2015). Oppgaven tar for seg foreldres erfaringer med COS-P og undersøker hvordan foreldrene opplever veiledningen og om den er nyttig og relevant for deres omsorgspraksis. Problemstillingen er som følger: "Hvordan erfarer foreldre som har deltatt på COS-P foreldreveiledningsprogram, nytten og relevansen av veiledningsprogrammet?" Oppgavens teoretiske grunnlag er tilknytningsteori og psykoedukasjon. Metode: Jeg har intervjuet fire foreldre som har deltatt på COS-P individuelt og som er rekruttert fra spesialisthelsetjenesten for barn og unge. Jeg benyttet et semistrukturert kvalitativt forskningsintervju. Forskningsspørsmålene var styrende for intervjuene og tok for seg foreldrenes opplevelse av å delta i veiledningen, hvilken nytte de hadde av den og om den hadde betydning for foreldrerollen deres. I tillegg ble det spurt om hva de ønsket hjelp til, samt deres målsetninger og forventinger til veiledningsprogrammet. Resultater: Felles for alle foreldrene var at de hadde barn som viste sterke følelser. Foreldrene ønsket hjelp til å møte barna på følelsene sine, og de ønsket å hjelpe barna med å håndtere disse. Det viste seg at foreldrene hadde delte erfaringer med COS-P. Det syntes som om de delte seg i to grupper, de som var fornøyde og de som hadde kritiske merknader til veiledningsprogrammet. Det fremkom at tre av foreldrene hadde nytte av det og opplevde det relevant for sin foreldrerolle. De fortalte om en endret omsorgspraksis og en bedret foreldre - barn relasjon. En forelder ga uttrykk for at hun ikke hadde nytte av veiledningsprogrammet. Dette med bakgrunn i at "COS-P forståelsen" var den forståelsen hun hadde. Denne forelderen hadde ønsket en mer individuell rettet veiledning. Konklusjon: Denne undersøkelsens funn viste at COS-P bidro til å fremme trygg tilknytning mellom barn og foreldre hos tre av deltagerne i undersøkelsen. For en forelder i undersøkelsen, utgjorde COS-P ingen forskjell. Dette antyder at det kan være en svakhet ved veiledningsprogrammet, at det ikke individualiserer i møte med den enkelte deltager. Veiledningen kan da bli mindre relevant for noen.en
dc.language.isonben
dc.publisherOsloMet - Storbyuniversiteteten
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Psykologi: 260::Utviklingspsykologi: 265en
dc.subjectTrygghetssirkleren
dc.subjectCOS-Pen
dc.subjectTilknytningsteorieren
dc.subjectPsykoedukasjonen
dc.titleCircle of Security - Parenting Hvordan erfarer foreldre som har deltatt på COS-P foreldreveiledningsprogram, nytten og relevansen av veiledningsprogrammet? En kvalitativ studieen
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record