• Akademisk karriere som "risikosport". Midlertidighet i et kjønnsperspektiv. 

      Thun, Cecilie (Søkelys på arbeidslivet;Årgang 36, Nummer 1-2, Journal article; Peer reviewed, 2019)
      Denne artikkelen undersøker hvorvidt midlertidige kontrakter i akademia har kjønnede konsekvensersom skaper ulikhet. Enakademisk karriere anses som en individuell«risikosport», og midlertidige stillinger er knyttet til ...