Show simple item record

dc.contributor.advisorKopperud, Karoline
dc.contributor.authorDhaliwal, Sumit Kaur
dc.date.accessioned2019-03-21T11:35:18Z
dc.date.available2019-03-21T11:35:18Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/6856
dc.descriptionMaster i styring og ledelseen
dc.description.abstractTemaet for denne studien er motivasjonen til ledere som deltar på lederutviklingsprogram. Det er et stort fokus på utvikling av ledere, og med store kostnader knyttet til lederutvikling er det viktig å forske på hva som motiverer ledere til å delta på lederutviklingsprogram. Det er gjort mye forskning på ledelse med fokus på større grupper, og ikke den enkelte leder. Målet med studie er å få mer forståelse, og kunnskap om hvilken betydning motivasjon har for utbytte av lederutviklingsprogram. Problemstillingen for denne studien, «Hvordan påvirker motivasjon lederes utbytte av lederutviklingsprogram?» er undersøkt gjennom kvalitativ forskningsmetode. Jeg har benyttet en statlig virksomhet som case, og innhentet datamaterialet gjennom intervjuer med utvalgte mellomledere i virksomheten. For å undersøke problemstillingen er selvbestemmelsesteorien og motivasjon til å lede benyttet. Det er også sett generelt på ledelse og lederutviklingsprogrammer. Resultatene tyder på at det er en sammenheng mellom lederes motivasjon og utbytte av lederutviklingsprogram. For å få utbytte av lederutviklingsprogram mener respondentene at motivasjon er nødvendig. I tillegg vil lederstøtte ha betydning for motivasjon og deltakelse. Videre viser funn at selvbestemmelsesteorien er viktig for utbytte av lederutviklingsprogram. Det er avgjørende at ledere får dekket tre grunnleggende psykologiske behov, autonomi, kompetanse og tilhørighet, for å oppnå autonom motivasjon. Det fremkommer at amotivasjon, eller kontrollert motivasjon, vil ha negativ innvirkning på innsats og deres deltakelse. Disse to formene for motivasjon vil ikke gi utbytte av lederutviklingsprogram. Siden lederegenskaper kan endre seg med tiden er det viktig at ledere kontinuerlig utvikler seg. Ledere som har en motivasjon til å lede vil søke utfordringer for å oppnå forventningene knyttet til lederrollen. Funn tyder på at motivasjon til å lede påvirker utbytte av lederutviklingsprogram.en
dc.description.abstractThe theme of this study is leaders motivation who participate in leader development programs. There is a lot of focus on development of leaders, and with high costs associated with these programs it is important to research what motivates leaders to participate in leader development programs. A lot of research has been done on leadership with the focus on larger groups, and not the individual leader. The aim of the study is to gain more understanding and knowledge on the importance of motivation for the outcome of leader development programs. The research problem of this study, "How does leaders motivation affect the outcome of leader development program?" has been researched through qualitative research methodology. I have used a case from public sector as a case study and obtained the data through interviews with leaders. To investigate the research problem, self-determination theory and motivation to lead are used. Other theories in this study are theory on leaders and leader development programs. The results indicate a correlation between leader motivation and the outcome from leader development program. To gain benefit of leader development programs, the respondents believe that motivation is necessary. In addition, leader support will have an impact on motivation and participation. Furthermore, findings show that self-determination theory is important for the outcome of leader development programs. It is crucial that leaders get the three basic psychological needs fulfilled, autonomy, competence and belonging, to achieve autonomous motivation. It appears that amotivation or controlled motivation will have a negative affect on their efforts and participation. These two forms of motivation will not give any outcome from leader development programs. Since leader skills can change over time, it is important that leaders are constantly developing. Leaders who have a motivation to lead will seek challenges to achieve the expectations associated with the leadership role. Finding suggests that motivation to lead affect the outcome of leader development programs.en
dc.language.isonben
dc.publisherOsloMet - storbyuniversiteteten
dc.subjectLedelseen
dc.subjectLederutviklingen
dc.subjectSelvbestemmelsesteorienen
dc.subjectMotivasjonen
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Offentlig og privat administrasjon: 242en
dc.titleBetydningen av motivasjon for lederes utbytte av lederutviklingsprogramen
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record