Show simple item record

dc.contributor.advisorBrevik, Birger
dc.contributor.authorLarsen, Lars Rolf
dc.date.accessioned2018-09-18T11:22:28Z
dc.date.available2018-09-18T11:22:28Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/6180
dc.descriptionMaster i yrkespedagogikken
dc.description.abstractMed innføring av Kunnskapsløftet 2006, ble faget Prosjekt til fordypning PTF, nå yrkesfaglig fordypning lansert i videregående opplæring. En viktig grunn for å innføre faget var å gi elevene mulighet til å prøve ut og å fordype seg i aktuelle yrker. En annen viktig grunn var å møte arbeidslivets behov for kompetanse (Nyen & Tønder, 2012, s. 6). Jeg ønsket å belyse elevenes erfaringer med YFF, hvordan de opplever samhandling og læring i bedrift kontra klasserommet. Faget YFF utgjør en stor del av elevens programfag (inntil 30 prosent) så det kan være en viktig påvirkningsfaktor for valg av fremtidig yrke Det vesentligste i mitt prosjekt var å undersøke hvilke opplevelser og erfaringer elevene tilegnet seg i bedrift og hvordan dette igjen var en medvirkende faktor ovenfor deres yrkesvalg. Deres subjektive innfallsvinkler til fremtidige yrker ble i stor grad påvirket av det som foregikk i bedriftene, men det sammensatte bildet var nok mer komplekst. Problemstillingen min ble som en følge av dette: Hvordan påvirker faget Yrkesfaglig fordypning elevenes yrkesvalg? For å besvare problemstillingen valgte jeg å bruke en kvalitativ forskningstilnærming hvor metoden var fokusgruppeintervjuer. Jeg ville skaffe meg innsyn i elevenes opplevelser, ytre påvirkninger og erfaringer de fikk i YFF faget som de gjennomførte i ulike bedrifter. Informantene var unge individer som gjennom fokusgruppeintervjuene fikk anledning til sammen å drøfte og diskutere gitte temaer som omhandlet YFF. Hver av de tre gruppene bestod av fire informanter fra yrkesfaglige programområder innen helse og teknologiske fag. Blant mange funn var det noen hovedfunn som viste hvordan YFF bidro til gode mestringsopplevelser som ikke ville vært mulige å gjenskape i en skolekontekst hvor inkluderingen i et praksisfelleskap også utenfor den tradisjonelle opplæringsarenaen var viktige momenter. Eksempelvis var elevenes opplevelser av sosial tilhørighet, at de ble gitt ansvar og at bedriftene tillot og oppfordret dem til å ta egne initiativ slik at de faktisk selv påvirket sitt eget læringsutbytte. En oppsummering av mine funn vil være at YFF er en viktig faktor i elevenes læringshverdag og grunnlag for videre yrkesvalg. Det er farlig å generalisere, men mine funn viser også at utplassering i bedrift for elevene bidrar til faglig opplæring som vanskelig kan tilegnes i vanlig skolekontekst i tillegg til at den påvirker motivasjon for øvrige fag i positiv retningen
dc.language.isonben
dc.publisherOsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for yrkesfaglærerutdanningen
dc.relation.ispartofseriesMAYP;2018
dc.subjectYFFen
dc.subjectYrkesfaglig fordypningen
dc.subjectYrkesvalgen
dc.subjectSkoleen
dc.subjectBedriften
dc.subjectLæringen
dc.subjectEleveren
dc.subjectSamhandlingen
dc.titleFra YFF som læringsarena til relevant yrkesutdanningen
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record