Show simple item record

dc.contributor.advisorStoltenberg, Einar
dc.contributor.authorAurlien, Åshild
dc.contributor.authorFløstrand, Julie Beate
dc.date.accessioned2018-08-21T08:25:27Z
dc.date.available2018-08-21T08:25:27Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/6076
dc.descriptionMaster i produktdesignen
dc.description.abstractDenne oppgaven tar for seg problematikken rundt mangel på informasjon som er tilpasset og rettet direkte mot unge personer med dysleksi. I og med at det viktigste tidspunktet for å sette inn tiltak for å avhjelpe dysleksi er i tidlig alder, altså hos små barn, er mye av informasjonen som ligger ute rettet mot foreldre og pedagoger. Dette er naturlig ettersom små barn ikke er i stand til å sette seg ordentlig inn i hva det er og skaffe seg den hjelpen og rettighetene de har behov for. Likevel er det mange som ikke blir oppdaget og får utredning før i senere alder, ofte i ungdomsalder eller ung voksen alder. Dysleksi er noe en har hele livet, så hva skjer når en vokser opp og begynner å reflektere mer over egen situasjon, en ønsker å være mer selvstendig og finne ut av ting selv? Hvordan er det da å møte informasjon som ikke er rettet mot deg, er vanskelig å forstå og føles som en stor jobb å sortere i? Arbeidet med dette prosjektet har vært sterkt preget av en brukersentrert tilnærming. Det er lagt vekt på kvalitative dybdeintervju, workshops, feltarbeid og analyse av eksisterende tiltak. Ut i fra dette arbeidet er det kommet fram at det er behov for en informasjonskanal som retter seg direkte mot unge personer med dysleksi, tilpasser informasjonen til denne gruppen, hjelper de å finne fram til relevant informasjon og tilbud, og gir unge personer med dysleksi mulighet til å lære av hverandres erfaringer. Arbeidet har resultert i et nettsidekonsept kalt DysleksiUng, som har som mål å gi unge personer med dysleksi oversikt over eget liv, større selvstendighet og bedret selvtillit.en
dc.description.abstractThis thesis addresses the problem of lack of information that is adapted and directed directly to young people with dyslexia. As the most crucial time to help remedy dyslexia is in early age, ie. when the child is young, much of the information is aimed at parents and educators. This is natural because small children are not able to properly understand what it is and to get the help and rights they need. Nevertheless, many are not being picked up by the system and get their diagnose before later age, often in adolescence or adulthood. Dyslexia is something you have your whole life, so what happens when one grows up and begins to reflect more on their own situation, one wants to be more independent and find out things themselves? How is it then to only find information that is not aimed at you, that is difficult to understand and feels like a great challenge to resolve? The work on this project has been strongly influenced by a user-centered approach. Emphasis has been placed on qualitative in-depth interviews, workshops, field work and analysis of existing measures. Based on this work, it has emerged that there is a need for an information channel aimed directly at young people with dyslexia, adapting the information to this group, helping them to find relevant information and offers, and enabling young people with dyslexia to learn from each other's experiences. The work has resulted in a website concept called DysleksiUng, which aims to give young people with dyslexia an overview of their own lives, greater independence and improved self-esteem.en
dc.language.isonben
dc.publisherOsloMet - storbyuniversiteteten
dc.relation.ispartofseriesMAPD;2018
dc.subjectTjenestedesignen
dc.subjectDysleksien
dc.subjectInformasjonen
dc.subjectDesignen
dc.subjectBrukerrettet designen
dc.titleDysleksiUng – å gi unge med dysleksi oversikt over egen situasjonen
dc.title.alternativeDysleksiUng - To give young people with dyslexia an overview of their own situationen
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record