Show simple item record

dc.contributor.advisorBredesen, Ivar
dc.contributor.authorHeier, Hans Fredrik
dc.contributor.authorSolhaug, Fredrik
dc.date.accessioned2018-01-23T12:18:17Z
dc.date.available2018-01-23T12:18:17Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/5544
dc.descriptionMaster i økonomi og administrasjonen
dc.description.abstractHensikten med denne oppgaven har vært å kartlegge hvordan internasjonalisering som risikofaktor påvirker avkastningene til selskaper notert på Oslo Børs i tidsperioden 2000- 2014. Utvalget består av 103 selskaper innenfor 9 ulike sektorer. Vi viser til to motstridene kanaler, kalt diversifiseringskanelen og risikokanelen. Diversifiseringskanalen viser til at selskaper får en høyere grad av diversifisering ved internasjonalisering og derfor lavere avkastning. Riskokanalen er motstridende og viser til at selskaper tar på seg høyere risiko ved internasjonalisering som igjen fører til høyere avkastning. Vi ønsker med dette å avdekke om internasjonalisering er en risikofaktor investorer må ta høyde for i tillegg til de mer tradisjonelle risikofaktorene beta, størrelse, bok til marked verdi, giring og momentum. Ved hjelp av Fama-MacBeth-regresjoner og fixed effects-regresjoner kom vi frem til at det ikke er noen sammenheng mellom graden av internasjonalisering og avkastningen til norske, børsnoterte selskaper i tidsperioden. Funnene gjelder på både selskapsnivå og sektornivå, selv når vi kontrollerer for andre risikofaktorer. Videre kan vi konkludere med at verdieffekten, selskapers giring og markedskonkurranse ikke har statistisk sammenheng med aksjeavkastning på Oslo Børs. Funnene viser derimot at momentumeffekten står sterkt i markedet, samt en antydning til størrelseseffekten da vi fant en negativ sammenheng mellom selskapsstørrelse og aksjeavkastning.en
dc.description.abstractThe objective of this thesis is to investigate how internationalization as a risk factor affect stock returns for companies listed at Oslo Stock Exchange in the time period 2000-2014. The sample consists of 103 companies in 9 different industries. We refer to two opposing channels namely the diversification channel and the risk channel. The diversification channel refers to companies earning a higher degree of diversification by internationalization and therefore lower returns. The risk channel works in the other direction and shows that companies that take on higher risk by internationalization gain higher returns. We will reveal that internationalization is a risk factor that investors need to take into account in addition to the more traditional risk factors beta, size, book-to-market value, leverage and momentum. By using the Fama-MacBeth regression and fixed effects regression we arrive at the conclusion that there is no link between degree of internationalization and stock returns for Norwegian, listed companies in the time period. The findings apply both on firm level and industry level, even after controlling for other risk factors. We can further conclude that the value effect, a company’s leverage and market competition do not affect returns at Oslo Stock Exchange. In a statistically significant manner the findings do show that the momentum effect have a strong impact in the market, and an indication that size effect may occur as we found a negative relation between a company`s size and return.en
dc.language.isonben
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershusen
dc.subjectInternasjonaliseringen
dc.subjectRisikofaktoren
dc.titleKan internasjonalisering som risikofaktor påvirke avkastningene til selskaper notert på Oslo Børsen
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record