Show simple item record

dc.contributor.advisorStålhane, Jan
dc.contributor.authorGruehaugen, Monica Elisabeth
dc.date.accessioned2017-11-23T09:44:40Z
dc.date.available2017-11-23T09:44:40Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/5388
dc.descriptionMaster i yrkespedagogikken
dc.description.abstractAdapted education for pupils who need extra facilitation in health- and youth development programs. Adapted education for pupils who need extra facilitation in health and youth development programs (HO: helse- og oppvekstfag) is the topic of this project. The background for this study is that it is a challenge to take care of the special educational needs of these pupils in upper secondary school, and the topic therefore has a major special needs- and vocational education relevance. It requires teachers to adapt teaching strategies according to the pupils' learning abilities and special educational needs within the framework of ordinary education. The purpose of the assignment has been to provide more knowledge on how adapted education for pupils can be facilitated and implemented and how it complies with current important management documents, county municipal goals, and relevant theory. It was therefore most appropriate to carry out qualitative interviews as the research method. The informants are HO vocational teachers in Akershus county municipality. My research question is: How can vocational teachers in health and youth development programs adapt teaching for pupils who need adapted education? Pupils that require adapted education, in this project, are defined as pupils that neither are entitled to special education nor are entitled to admission on special terms after expert assessment. Thus, the term ‘adapted education’ constitutes the focus of this project, both empirically and theoretically. Through the informants' descriptions on the current situation today, I gained an insight and awareness on how far in the process different schools have come in the efforts of adapted education for students in HO. There are findings from previous research and theory that correspond with my findings, and suggest that a great number of teaching strategies still take place in the full-size classroom. Through their descriptions, the informants provide a good insight on how they work toward adapting teaching to a diverse group of pupils. Four of the informants express a desire and need for further development of plans, more information before the start of the school year, and greater adult capacity. Several informants also indicate that it is easier for program teachers to facilitate and adapt teaching strategies because much of the instruction can take place conveniently in the resource room at school. The findings of the study indicate that more efforts should be made from school owners and management at the various informant schools about a common understanding of the term ‘adapted education’, and how it can best be recognized. Many miss more support, priority, interest, and understanding from management at the individual school.en
dc.description.abstractTilpasset opplæring for elever som trenger ekstra tilrettelegging på helse- og oppvekstfag (HO) er tema for dette prosjektet. Bakgrunnen for denne studien er at det er en utfordring å ivareta disse elevene sine spesielle opplæringsbehov i videregående skole, og temaet har derfor en stor spesialpedagogisk og yrkespedagogisk relevans. Det krever lærere som evner å tilpasse undervisningen etter elevenes læreforutsetninger og spesielle opplæringsbehov innenfor rammen av ordinær undervisning. Hensikten med oppgaven har vært og skaffe til veie mer kunnskap om hvordan tilpasset undervisning for elever kan tilrettelegges og implementeres, og om det samsvarer med gjeldende sentrale styringsdokumenter og fylkeskommunale mål og relevant teori. Det var derfor mest hensiktsmessig å gjennomføre kvalitative intervjuer som metode, informantene er yrkesfaglærere på HO i Akershus fylkeskommune. Med elever som trenger tilpasset opplæring menes det i dette prosjektet de elevene som ikke har krav på spesialundervisning og heller ikke har krav på inntak på særskilte vilkår etter sakkyndig vurdering. Begrepet tilpasset opplæring utgjør altså den sentrale delen av prosjektet empirisk og teoretisk. Gjennom informantenes beskrivelser av dagens situasjon fikk jeg et innblikk og kjennskap til hvor langt i prosessen de ulike skolene har kommet i arbeidet med tilpasset undervisning for elever på HO. Det er funn i tidligere forskningen og teori som samsvarer med mine funn som tilsier at store deler av undervisningen fortsatt foregår i helklasse. Informantene gir gjennom sine beskrivelser et godt bilde av hvordan de jobber for å tilpasse undervisningen for en mangfoldig elevgruppe. Fire av informantene uttrykker et ønske og behov for videreutvikling av planer, mer informasjon før skolestart og større voksentetthet. Flere informanter trekker også frem at det for programfaglærere er lettere å tilrettelegge og tilpasse undervisningen fordi mye av opplæringen kan foregå praktisk i øvingsrom på skolen. Studiens funn indikerer at det bør arbeides mer både fra skoleeier og ledelsen på de ulike informantskolene om en felles forståelse av begrepet tilpasset opplæring og hvordan det kan best realiseres. Flere savner mer støtte, prioritet, interesse og forståelse fra ledelsen ved den enkelte skole når det gjelder denne elevgruppen.en
dc.language.isonben
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for yrkesfaglærerutdanningen
dc.relation.ispartofseriesMAYP;2017
dc.subjectTilpasset opplæringen
dc.subjectTilretteleggingen
dc.subjectHelse- og oppvekstfagen
dc.subjectYrkesfagen
dc.subjectYrkespedagogikken
dc.titleTilpasset opplæring for elever som trenger ekstra tilrettelegging på helse- og oppvekstfag.en
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record