Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorStorø, Jan
dc.contributor.authorLæknes, Inger Katrine
dc.date.accessioned2017-11-03T09:09:55Z
dc.date.available2017-11-03T09:09:55Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/5363
dc.descriptionMaster i familiebehandlinglanguage
dc.description.abstractI denne masteroppgaven vil jeg undersøke noen aspekter ved hva som oppleves hjelpsomt i systemisk fundert terapi med familier. Jeg har valgt å gjøre det ved å intervjue foreldre som har deltatt i en terapeutisk flerfamiliegruppe ved min egen arbeidsplass. Jeg ønsker å se på hva deltakere i familieterapi tillegger betydning i behandlingsforløpet, lang tid etter endt behandling, og hva de selv i ettertid mener behandlingen bidro til i livet deres. For å gjøre dette har jeg intervjuet foreldre som har deltatt i et bestemt familieterapeutisk behandlingsprogram, i form av flerfamiliegrupper. Den konkrete problemstillingen er: Hva husker foreldrene som særlig betydningsfullt fra behandlingsperioden, hvordan begrunnet de denne betydningen, og i hvilken grad mener de selv at behandlingen har hatt av langvarig virkning i livene deres? Alle informantene var opptatt av felleskap og relasjon. Med bakgrunn i den negative erfaringen de hadde med seg fra før de kom til Familieskolen, opplevde de en forskjell i hvordan de ble møtt og tatt imot på Familieskolen. Betydningen av relasjon og felleskap er momenter informantene selv sier de har tatt med seg videre i tiden som har gått etter de var på Familieskolen. De beskriver at måter de ble møtt og tatt i mot på Familieskolen har vært med å prege dem i ettertid, i sin egen forståelse av seg selv og sine barn. De har ikke lenger en opplevelse av å ha et barn som er ”unormalt”. De opplever seg selv som gode foreldre og de har gjennom tiden på Familieskolen sett at problemet var noe utenfor dem selv, som de sammen med de andre foreldrene og terapeutene kunne jobbe med for å finne en felles forståelse av. Samholdet og relasjonen i gruppa trekkes også frem som en ressurs i forhold til opplevelsen av at det er ”flere som har det som oss”. Denne erkjennelsen er noe de har hatt bruk for videre i eget liv, sammen med det å ikke være forutinntatt eller dømmende overfor mennesker de møter.language
dc.description.abstractIn this master’s thesis I will investigate some aspects with what is experienced helpful in systematically founded therapy with families. I have chosen to do so by interviewing parents who have participated in a therapeutic multifamily group at my workplace. I wish to explore how participants in family therapy supplement meaning during treatment, a long time after treatment has ended, and what they mean the treatment assisted them in their lives. To do this I have interviewed parents who have participated in a specific family therapeutic treatment program, in the form of multifamily groups. The specific issue is: What do the parents remember as meaningful from the course of treatment, how did they state this meaning, and on what level do they mean the treatment has had a long lasting impact on their lives? All the informants were concerned about the community and relations. With a background in the negative experience they had brought with them from before they came to the Family school, they experienced a difference in how they were met and accepted at the Family school. The meaning of relations and community are moments the informants themselves say they have brought with them onwards as time has progressed after they went to the Family school. They describe that the ways they were met and accepted at the Family school, has assisted them in retrospect, in their own understanding of themselves and their children. They don’t have the experience of having a child that’s "abnormal". They experience themselves as good parents and they have throughout their time at the Family school seen that the problem was something they had no influence over, something they alongside the other parents and therapists could work together to find a common understanding of. The unity and the relations within the group are also pulled forwards as a resource in the experience that there are other people who experience the same thing. This recognition is something they have needed further in their own lives, together with not being biased or judging over new people they meet.language
dc.language.isonblanguage
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershuslanguage
dc.subjectterapilanguage
dc.subjectfamilieterapilanguage
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Samfunnsmedisin, sosialmedisin: 801language
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosialt arbeid: 360language
dc.titleFamilieskolen, et hermeneutisk verkstedlanguage
dc.typeMaster thesislanguage
dc.description.versionacceptedVersionlanguage


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel