Show simple item record

dc.contributor.advisorStamsø, Mary Ann
dc.contributor.authorNaustvik, Silje
dc.date.accessioned2017-10-24T14:25:14Z
dc.date.available2017-10-24T14:25:14Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/5335
dc.descriptionMaster i styring og ledelselanguage
dc.description.abstractTema for denne masteroppgaven er sykehuspolitikk og styring av sykehus. Masteroppgaven søker å finne svar på om det har betydning hvem som styrer sykehusene, og om det er forskjell på rød og blå sykehuspolitikk. Oppgaven tar også for seg de ansattes perspektiv på ulikheter i styring, spesielt knyttet opp til tidstyver og unødvendig administrasjon i egen arbeidshverdag. Gjennom dokumentanalyse av oppdragsdokumenter og kvalitative intervjuer med fem helsearbeidere nærmest pasienten vil jeg gjennom oppgaven belyse de forskjellene som regjeringer med ulik ideologisk forankring representer for styringen av sykehusene og for det arbeidet helsepersonell utfører. Oppgaven finner at det er en viss forskjell på hvilket politisk parti som styrer sykehusene, og både oppdragsdokumenter og sykehusstyrene er betydelig endret etter regjeringsskiftet i 2013. Til tross for dette, utgjør ikke denne forskjellen noen vesentlig endring for styringen av sykehusene og for helsepersonell i praksis. Hovedprioriteringene i oppdragsdokumentene er så godt som uforandret i årene 2011- 2016, men oppbygningen av dokumentet er endret fra å være omfattende og detaljrikt, til et mer konsist målstyringsverktøy. Den største forskjellen viser seg i ventetidene, som har hatt en betydelig nedgang siden 2014. For helsepersonell nærmest pasienten er hverdagen uforandret. Opplevelsen av tidspress og unødvendig administrasjon er økende fra år til år, uavhengig av regjeringskonstellasjon. Deres betraktninger om ulikheter i rød og blå sykehuspolitikk er først og fremst knyttet til private aktører og en antagelse om at det vil være mer bruk av private med en blåblå regjering. Oppgaven identifiserer en utfordring knyttet til valgt styringsmodell (foretaksmodellen) og politisk styring av sykehusene. Dette representerer et styringspolitisk dilemma, hvor den politiske styringen vanskeliggjøres av en foretaksmodell hvor politikerne skal holde seg på en ”armlengdes avstand”.language
dc.description.abstractThe theme of this master thesis is differences in right and left winged hospital governance and management. The aim of the study is to gain a better understanding about how politics influence hospital governance and management, and if there is a difference in left and right winged hospital policy. Particularly looking at how this influence the daily work of health care professionals. Through analysis of the commissioners document and qualitative interviews with five health care professionals who work directly with patients, this study present analysis on the differences that governments with different ideological viewpoints represent in regards of hospital governance and management and for the health care professionals. The study found differences in both the commissioners document and the hospital boards after the change of government in 2013. Despite this, the differences do not seem to affect the hospital management and the daily work of the health personnel in any significant way. There are minimal changes to the main priorities in the commissioners document from 2011-2016. The document has changed form, and has gone from a comprehensive and detailed document, to a document with clear “management by objective” profile. The most significant difference is the decrease in latency for patients receiving health services, which has experienced a significant decline since 2014. This study suggest that health care professionals do not notice any difference in their work situation. Stress and unnecessary bureaucracy is increasing every year, regardless of the government constellation. Their perspective of the differences in left and right winged hospital policy is linked to the use of private contractors, and a belief that a right winged government would open up for more private providers. One of the findings in this study is that the chosen model, with the hospitals being organized in the form of trusts, challenges the political management of the hospitals, and potentially complicates it. Thus representing a dilemma, where the political management is being impeded because of the hospital structure; a structure inspired by a corporate model that require the politicians to keep at “arms length”.language
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershuslanguage
dc.subjectsykehuspolitikklanguage
dc.subjectstyringlanguage
dc.subjectpolitikklanguage
dc.subjecttidstyverlanguage
dc.subjectunødvendig administrasjonlanguage
dc.subjecthelseforetaklanguage
dc.subjecthelsepersonelllanguage
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Offentlig og privat administrasjon: 242language
dc.titleHar det betydning hvem som styrer sykehusene? En studie av forskjellene i rød og blå sykehuspolitikk.language
dc.typeMaster thesislanguage
dc.description.versionacceptedVersionlanguage


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record