Show simple item record

dc.contributor.advisorJohnsen, Åge
dc.contributor.authorKristiansen, Anne Margrethe
dc.date.accessioned2017-10-24T11:17:20Z
dc.date.available2017-10-24T11:17:20Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/5327
dc.descriptionMaster i styring og ledelselanguage
dc.description.abstractKvalitetsreformen medførte mulighet for å endre institusjonsstatus til universitet for flere høgskoler. Krav om økt internasjonalisering og forventninger om å drive oppdragsforskning for universitetene og høgskolene, sammen med tendens mot større forskningsprosjekter, og krav om mer tverr- og flerfaglighet, krav om høyere kvalitet ville kreve større fagmiljøer som er mer robuste. Disse endrede kravene medførte behov for større omstillinger både i universitets- og høgskolesektoren og for de frittstående forskningsinstituttene. Dette var bakteppe og drivkreftene bak virksomhetsoverdragelsen av de to markedsorienterte oppdragsforskningsinstituttene, Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) og Norsk institutt for Oppvekst, velferd og aldring (NOVA), til den mer hierarkisk orientert undervisningsinstitusjonen Høgskolen i Oslo og Akershus (HIOA). Problemstilling for oppgaven er «Hvordan påvirker fusjoner i offentlige høyere utdanningsinstitusjoner medbestemmelse og medvirkning, og på hvilken måte virker medbestemmelse og medvirkning inn på sentrale mål som organisatorisk integrasjon og et robust forskningsmiljø?» For å svar dette har jeg utført en casestudie av fusjonsprosessen for innlemming av AFI og NOVA til HiOA. I den metodiske tilnærmingen har jeg benyttet primær- og sekundærdata tolket gjennom samtaleintervju med informanter fra de fire valgte analyseenhetene på HiOA. Deretter ble empiriske funn tolket i relasjon til tidligere kunnskap om fenomenet. Funnene i dette caset viser at fusjonen har påvirket medbestemmelse og medvirkning i negativ retning og svekket denne på instituttnivå. Funnene viser imidlertid at fusjonen har påvirket målet om et robust forskningsmiljø i positiv retning, tilsvarende gjelder også for antagelsen om at medbestemmelse/medvirkning påvirker fusjonsmålet om et robust forskningsmiljø.language
dc.description.abstractThe reform of higher education in Norway (”kvalitetsreformen”) opened the possibility for university colleges to apply for university status. At the same time, the requirements to internationalise and the expectations to conduct commissioned researched increased in the sector, along with a tendency to emphasise financially more substantial research projects, requiring inter- and multi-disciplinarily, higher quality, all of which would necessitate larger and more robust research institutions. In other words, the conditions were changed in a direction necessitating major restructuring in the sector, both among the university and university colleges, and the independent research institutes. It is in this context that the acquisition of the two market-oriented research institutes, The Work Research Institute (AFI) and Norwegian Social Research (NOVA), by the more hierarchically organised, institution of higher education, Oslo and Akershus University College of Applied Sciences (HiOA) took place. The research question for this thesis is as follows: “How do mergers in public institutions of higher education affect employee codetermination and cooperation, and in what ways do codetermination and cooperation influence the realisation of central objectives, such as organisational integration and creating a robust research organisation?”. In order to answer these questions, I have conducted a case study of the incorporation of AFI and NOVA into HiOA. The methodological approach has been largely qualitative, relying heavily on primary and secondary data from interviews with informants chosen from the relevant institutions. The data these interviews generated were subsequently interpreted in light of pre-existing theories. The findings in this case argues that the merger has affected employee codetermination and cooperation in a negative direction. The findings also show that the merger has influenced the objective to create a robust research organisation in a positive direction. Accordingly also applies to the assumption that employee codetermination and cooperation influences the realisation of central objectives, positively.language
dc.language.isonblanguage
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershuslanguage
dc.subjectkvalitetsreformenlanguage
dc.subjectomstillingerlanguage
dc.subjectfusjonerlanguage
dc.subjectutdanningsinstitusjonerlanguage
dc.subjectAFIlanguage
dc.subjectNOVAlanguage
dc.subjectHIOAlanguage
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Offentlig og privat administrasjon: 242language
dc.titleMedbestemmelse og medvirkning ved fusjoner i staten - En studie av HIOA, AFI og NOVA fusjonenlanguage
dc.typeMaster thesislanguage
dc.description.versionacceptedVersionlanguage


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record