Show simple item record

dc.contributor.advisorTufte, Per Arne
dc.contributor.authorMyren, Hilde
dc.date.accessioned2017-10-11T14:21:34Z
dc.date.available2017-10-11T14:21:34Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/5291
dc.descriptionMaster i styring og ledelselanguage
dc.description.abstractMål- og resultatstyring skal føre til læring, utvikling og forbedring av virksomheten, som igjen skal til verdiskapning for samfunnet. Mål- og resultatstyring, slik det er innført i norske statlige virksomheter, legger opp til bred involvering av ansatte i alle stegene som inngår i styringsmodellen. Det er dette aspektet ved mål- og resultatstyring denne oppgaven undersøker; hvilken betydning involveringen av ansatte har for at mål- og resultatstyring bidrar til verdiskapning i form av bedre resultatoppnåelse. Det er tre elementer ved involvering av ansatte i mål- og resultatstyring denne oppgaven ser på; mål, deltakelse og tilbakemeldinger. Oppgaven undersøker hvilken sammenheng det er mellom mål, deltakelse og tilbakemelding om resultat og resultatoppnåelse ved å undersøke om det er korrelasjon mellom ansattes kjennskap til kontorets mål, ansattes motivasjon for å jobbe mot fastsatte mål, ansattes deltakelse i beslutningsprosesser rundt mål- og resultatstyring, tilbakemelding om resultater og resultatoppnåelse. En komparativ casestudie benyttes som forskningsdesign for å besvare problemstillingen. Videre er datainnsamlingen og analysen av data foretatt med en kvantitativ tilnærming. Casene består av 19 NAV-kontorer i Akershus og data er samlet inn med spørreskjema besvart av ansatte ved kontorene. Sammenhengene mellom mål, medvirkning, tilbakemelding om resultater og resultatoppnåelse er analysert med bivariate analyser og multivariat regresjonsanalyse. De bivariate analysene antydet at det er liten eller tilnærmet ingen sammenheng mellom de uavhengige variablene og resultatoppnåelse. Den multivariate regresjonsanalysen viste derimot at det er en sterkere sammenheng mellom de uavhengige variablene og resultatoppnåelse enn det de bivariate analysene klarte å avdekke. Sammenhengene mellom ansattes kjennskap til kontorets mål og tilbakemelding om resultater og resultater var positive. Sammenhengene mellom ansattes motivasjon for å jobbe mot fastsatte mål og ansattes deltakelse i beslutningsprosesser rundt mål- og resultatstyring og resultater var derimot negativ. De to sistnevnte funnene var overraskende da man ut i fra de teoretiske betraktningene på området forventet positive sammenhenger.language
dc.description.abstractPerformance management in the public sector is supposed to lead to learning, development and improvement for the organizations, which in turn will create value for society. Performance management, as introduced in Norwegian public sector, includes involvement of employees in all the steps included in the management model. It is this aspect of performance management that this thesis investigates; whether the involvement of employees affects performance management in such a manner that it will contribute to value creation in terms of better performance. There are three elements of involvement of employees in performance management that this thesis investigates; Goals, participation and feedback. The thesis investigates the relationship between goals, participation and feedback on result achievement by investigating whether there is correlation between employee knowledge of the organization’s goals, employee motivation to work towards fixed goals, employee participation in decision-making regarding performance management, feedback on results and result achievement. A comparative case study is used as a research design to answer the problem. Furthermore, data collection and analysis of data is performed with a quantitative approach. The cases consist of 19 NAV offices in Akershus and data is collected with questionnaires answered by employees at those offices. The relationships between goals, participation, feedback on results and result achievement are analyzed with bivariate analyzes and multivariate regression analysis. The bivariate analyzes indicated that there is little or almost no correlation between the independent variables and result achievement. The multivariate regression analysis, on the other hand, showed that there is a stronger correlation between the independent variables and result achievement than the bivariate analyzes were able to reveal. The correlations between employee knowledge of office goals and feedback on results and result achievement were positive. The correlations between employee motivation to work towards fixed goals and employee participation in decision-making processes regarding performance management and result achievement were, on the other hand, negative. The last two findings were surprising, considering that the theoretical considerations suggest the correlation to be positive.language
dc.language.isonblanguage
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershuslanguage
dc.subjectMål- og resultatstyringlanguage
dc.subjectAnsattes involveringlanguage
dc.subjectNAVlanguage
dc.subjectMållanguage
dc.subjectMedvirkninglanguage
dc.subjectTilbakemelding om resultaterlanguage
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Offentlig og privat administrasjon: 242language
dc.titleEr det sammenheng mellom mål, deltakelse, tilbakemeldinger og resultater? - En sammenligning av 19 NAV-kontorerlanguage
dc.typeMaster thesislanguage
dc.description.versionacceptedVersionlanguage


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record