Show simple item record

dc.contributor.advisorKolltveit, Kristoffer
dc.contributor.authorPaulsrud, Geir
dc.date.accessioned2017-10-11T13:26:33Z
dc.date.available2017-10-11T13:26:33Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/5289
dc.descriptionMaster i styring og ledelselanguage
dc.description.abstractEr det et iboende spenningsforhold i det å styre samfunnet slik at det beskyttes mot det uforutsigbare? Hvordan kan myndighetenes formelle og instrumentelle styringsmekanismer beskytte samfunnet mot den naturlige uforutsigbarheten som preger kriser, katastrofer og uønskede hendelser? Samfunnssikkerhet handler om hvordan et samfunn evner å ta vare på borgernes liv, helse og grunnleggende behov, samt opprettholde viktige samfunnsfunksjoner under kriser og hendelser. Temaet i denne oppgaven er samfunnssikkerhet og departementenes sektorstyring av deres underlagte etater og enheter i Norge. Problemstillingen i denne oppgaven er: hvordan skjer sektorstyringen av samfunnssikkerhetsarbeidet og hvordan skiller sektorstyringen i de ulike departementene seg fra hverandre? Oppgaven undersøker videre om styringen av samfunnssikkerhetsarbeidet lar seg påvirke av regjeringsskifte, hendelser og organisatorisk størrelse. Metoden i oppgaven baserer seg på dokumentanalyse av tildelingsbrev over en langsgående tidsdesign. Datasettet spenner over tidsperioden 2008 til 2016 og omfatter tildelingsbrev fra Arbeids- og sosialdepartementet, Finansdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Olje- og energidepartementet og Samferdselsdepartementet. Funn i oppgaven antyder at styringen av samfunnssikkerhet er mer preget av detaljstyring enn resultatstyring, med en tendens til utvikling mot ytterligere detaljorientering. Dette er oppgavens viktigste funn. Videre antyder funnene at det er vanskelig å fastslå sammenheng mellom hendelser og styringsutvikling av samfunnssikkerheten. Det er også gjeldende for sammenhengen mellom størrelse og styringsutviklingen, selv om det finnes en viss støtte for en sammenheng hvor de departementer med et høyt antall ansatte vil produsere flere samfunnssikkerhetsmål til egen sektor. Departementene bør i særlig grad være seg bevisst sin styringstilnærming av samfunnssikkerheten og evaluere denne. Om det ikke er en bevisst detaljstyring så kan det være en misforstått mål- og resultatstyring, hvilket kan lede til et svekket samfunnssikkerhetsarbeid.language
dc.description.abstractIs there an inherent tension in governing the society in such a way that it is protected against the unpredictable? How can the authorities through their formal, structural and instrumental governing mechanisms protect society from the natural unpredictability that characterizes crises, disasters and accidents? Societal security is about how a society is able to take care of citizens' lives, health and basic needs, and maintain important society functions during crisis and incidents. The topic of this thesis is societal security and how ministries steer their subordinate agencies and units in Norway. The research question is: how is societal security steered and how does the steering differ among the ministries? The thesis further examines whether the steering is influenced by change of government, incidents and organizational size. To answer the research question, the thesis relies on document analysis of performance contracts. The dataset span over the period from 2008 to 2016 and include performance contracts from Ministry of Labour and Social Affairs, Ministry of Finance, Ministry of Health and Care Services, Ministry of Trade, Industry and Fisheries, Ministry of Petroleum and Energy and the Ministry of Transport and Communications. Findings suggest that the steering of societal security seems to be more influenced by detailoriented steering rather than performance-based steering, with an increasing trend towards further detail orientation. This is the main finding of the thesis. Furthermore, findings suggests that it is difficult to conclude definitive about the relationship between events and the development of social security governance, this is also applicable to the relationship between size and governance. There is however some support for an association between ministries with a high number of employees and a high number of formulated societal security objectives. The ministries should be conscious of their steering approach and evaluate it. If the detail-orientation is not conscious, it may rather be a misunderstood approach to management by objectives and results, which could lead to weakening the work with social security.language
dc.language.isonblanguage
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershuslanguage
dc.subjectstyringsmekanismerlanguage
dc.subjectsamfunnssikkerhetlanguage
dc.subjectNorgelanguage
dc.subjectsektorstyringlanguage
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Offentlig og privat administrasjon: 242language
dc.titleHvordan skjer sektorstyringen av samfunnssikkerhet? - en analyse av den departementale styringen og tildelingsbrevenes rollelanguage
dc.typeMaster thesislanguage
dc.description.versionacceptedVersionlanguage


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record