Show simple item record

dc.contributor.advisorMifsud, Louise
dc.contributor.advisorGiæver, Tonje Hilde
dc.contributor.authorOverland, Jan-Arve
dc.date.accessioned2017-05-10T11:05:42Z
dc.date.available2017-05-10T11:05:42Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/4917
dc.descriptionMaster i IKT-støttet læringlanguage
dc.description.abstractFormålet med denne undersøkelsen har vært å få fram kunnskap om hvordan nettbrett blir brukt i vurdering for læring på ungdomstrinnet. Fokuset i oppgaven har vært å se på hvordan nettbrett blir brukt i vurdering for læring for å støtte opp om samhandlingen mellom elev og lærer og mellom elevene. Bakgrunnen for studien er det økte fokuset på bruk av nettbrett og vurdering for læring i norsk skole. Bruk av nettbrett i norsk skole har kommet på den politiske dagsorden og i den offentlige debatten. I tillegg praktiseres vurdering for læring i mindre grad på ungdomstrinnet enn på barnetrinnet, og dette har endret seg lite de siste årene. Bruken av nettbrett i skolen utfordrer lærernes pedagogiske praksis og lærerne må lære seg nye måter å kommunisere med elevene på. Forskning indikerer at bruk av nettbrett gjør det enklere å bruke teknologi for både elever og lærere i læringsarbeidet generelt. Det kan skyldes nettbrettets brukervennlighet og en - til en - tilgang til nettbrett for elever og lærere. Utfordringen ligger i å endre den pedagogiske bruken når nettbrett tas i bruk og her kan vurdering for læring være en viktig strategi. Denne oppgaven utgjør et bidrag omkring det potensialet som bruk av nettbrett kan ha i vurdering for læring. I tillegg utgjør denne oppgaven et bidrag til debatten omkring bruk av nettbrett i norsk skole. Undersøkelsen er basert på data fra en kvalitativ tilnærming til problemstillingen gjennom en kasusundersøkelse på niende trinn i to klasser. Datamaterialet er hentet inn over to måneder ved bruk av kvalitative intervjuer med 8 elever og 9 lærere og observasjoner i klasserommet i to klasser i tre fag. Hensikten har vært å få fram lærere og elevers beskrivelser, erfaringer og refleksjoner over bruk av nettbrett i vurdering for læring. Denne undersøkelsen viser at nettbrettet ble brukt i vurdering for læring for å støtte opp om samhandlingen mellom elev og lærer og mellom elever. To funn peker seg ut i undersøkelsen i forhold til hvordan nettbrettet ble brukt i vurdering for læring. Det ene er bruk av applikasjonen Showbie for å støtte opp om samhandlingen mellom lærer og elev. Det andre er elevenes bruk av nettbrettet til deling av arbeidsoppgaver underveis i læringsprosessen. Elevenes bruk av nettbrett til deling av arbeidsoppgaver underveis i læringsprosessen åpnet opp for samhandling mellom lærer og elev og mellom elever.language
dc.description.abstractThe purpose of this study is to gather knowledge about the use of tablets in the assessment for learning in secondary schools. The focus of the study has been to look at how tablets are used in order to support the interaction between student and teacher and between students. The reason for the study is the increased focus on the use of tablets and the assessment for learning in Norwegian schools. This issue has been on the political agenda and has been discussed publicly for some years now. The practice of the assessment for learning is used to a lesser extent in secondary schools than in primary schools, and has changed little in recent years. The use of tablets in this process challenges teachers' pedagogical practices, and obviously teachers must learn new ways of communicating with their students. Research indicates that using tablets makes it easier to use technology for both students and teachers in the learning process in general. This may be due to the use of tablets in one - to - one communication between students and teachers. The challenge is to change the pedagogical practice when tablets are used. In this connection the assessment for learning may be an important strategy. This study represents a contribution to the effect and result tablets may have in this process. In addition, it contributes to the debate about the use of tablets in Norwegian schools. The study is based on data from a qualitative approach to the problem through a case. The data is collected over two months using qualitative interviews with eight students and nine teachers and observations in the classroom involving two ninth grade classes in three subjects. The intention has been to disclose teachers’ and pupils’ descriptions, experiences and reflections on the use of tablets in the assessment for learning. The study shows that tablets were used in order to support the interaction between student and teacher and between students. Two findings stand out in the study; one is the use of the application Showbie to support the interaction between teacher and student, and the second is the students' use of tablets in sharing tasks during the learning process. The students' use of tablets opened up for interaction between teacher and student and between students.language
dc.language.isonblanguage
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershuslanguage
dc.subjectvudering for læringlanguage
dc.subjectformativ vurderinglanguage
dc.subjectunderveisvurderinglanguage
dc.subjectnettbrettlanguage
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Andre pedagogiske fag: 289language
dc.subjectVDP::Teknologi: 500::Informasjons- og kommunikasjonsteknologi: 550::Datateknologi: 551language
dc.title«Del det du har og bruk det du får» En kvalitativ undersøkelse om bruk av nettbrett i vurdering for læringlanguage
dc.typeMaster thesislanguage
dc.description.versionpublishedVersionlanguage


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record