Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorTrost, Jan
dc.contributor.authorMettenes, Øyvind
dc.date.accessioned2010-08-09T10:36:04Z
dc.date.available2010-08-09T10:36:04Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/370
dc.descriptionMaster i sosialt arbeiden_US
dc.description.abstractTema for denne studien er ungdommer og rusmidler. Rusmidler er noe som er en større eller mindre del av menneskers sosiale tilværelse. Problemstillingen i oppgaven handler om livene til ungdommer som har brukt rusmidler i en slik grad at det brøt med samfunnets normer og regler. Bakgrunnen for oppgaven er å høre ungdommers fortellinger, og forsøke å forstå hvordan de definerte situasjonen. Designet for studien er basert på åtte kvalitative intervjuer med unge voksne som har brukt legale og illegale rusmidler. Livene blir beskrevet ut fra deres forståelse av den. For å forsøke å fange ungdommenes beskrivelser, er intervjuguiden utarbeidet i samarbeid med tre ungdommer som selv har erfaring med bruk av illegale rusmidler. Funnene i intervjuene blir drøftet og analysert på grunnlag av teoretiske perspektiver knyttet til et symbolsk interaksjonistisk perspektiv. Det blir i studien lagt vekt på hvordan ungdommene beskriver prosesser, relasjoner og hvordan de definerte situasjonene de var i. Fokuset har vært hvordan dette har skjedd i konteksten ungdommene har befunnet seg i. Informantene i oppgaven beskriver at bruken av rusmidler utviklet seg over tid. For noen gikk prosessen raskt hvor de kort tid etter å ha forsøkt sitt første rusmiddel forsøkte nye rusmidler, for andre strakk prosessen seg over år. Venner har vært sentrale når bruken har utviklet seg. Det er gjennom nettverket som venner, familie eller andre ungdommer at ungdommene har fått tilgang til rusmidler. Blant informantene finner en ungdommer som har fulgt det som blir kalt for trappetrinnsmodellen, men en finner og ungdommer som ikke har fulgt den. Ungdommene er vokst opp sammen med en eller begge biologiske foreldre. Informantene har kommet med beskrivelser av at de har vokst opp med foreldre som de har hatt tillit til, men hvor relasjonene til foreldrene har blitt vanskelige grunnet rusbruken deres. Andre informanter har kommet med beskrivelser av en oppvekst hvor de har manglet tillit og hatt vanskelige relasjoner til foreldrene. Ungdommen har beskrevet at vennskap har endret seg med rusbruken, hvor de har søkt mot venner som de har identifisert seg med. Vennskap har blitt knyttet opp mot å bruke rusmidler. I løpet av skole tiden har ungdommene opplevd det vanskelig å være på skolen samtidig som de har brukt rusmidler. Enten har de selv avsluttet skolegangen eller så har de blitt utvist. Informantene har fortalt at det å bryte normer og regler ble opplevd som spennende. I gruppene de har vært i, har dette for noen også gitt dem en form for status og anerkjennelse. Blant informantene kom det beskrivelser av at de har utøvd det som kan bli kalt for vold. I oppgaven er det vist at når en skal forstå dette, er det viktig å se konteksten dette har skjedd i. Når ungdommene har beskrevet hvordan de har hatt det, har de fortalt om traumer, det som kan beskrives som letter psykiske lidelser, men og om at de generelt har hatt det vanskelig. Blant informantene kom det og beskrivelser av at kroniske sykdommer har påvirket livssituasjonen for ungdommene.en_US
dc.description.abstractThe theme for this study is youths and drugs. Substances are something that is a larger or a small part of humans social being. The case in this study deals with the lives of youths that have used drugs in such a way that it breaks with society’s norms and laws. The background for this study, is to listen to the youths own stories, and also try to understand how they define the situation. The design for this study is based on eight qualitative interviews with young adults that have used legal and illegal drugs. Their lives will be described from their experiences. To try to capture the youths descriptions, this interview guide has been created in collaboration with three youths, who have experienced the use of drugs. The findings in the interviews are discussed and analysed on the base of theoretical perspectives linked up to a symbolic interactionistic perspective. The study emphasises how the youths describe processes, relations and how they defined the situations they were in. The focus has been on how this has been put into the context the youths have found themselves in. The subjects in the study, describes that the use of drugs developed over time. For some of the youths, the process was more rapid from the first drug to the next, and for others the process spread out over several years. Friends have also been crucial when the abuse have developed. It is through the network, which consists of friends, family or other youths, these youths gained access to substances. Among the subjects one will find youths that have followed a model called stages of progression but one will also find youths that have not followed this. The youths have grown up with one or both biological parents. The subjects have submitted descriptions of growing up with trustworthy parents, but the substance abuse has made the relation to the parents difficult. Other subjects have described growing up with lack of trust and difficult relations towards their parents. The youths describe that friendship have altered with the substance abuse, they have sought friends they could identify with. Friendships have been linked up to substance abuse. During their school days, the youths have experienced difficulties in staying in school combined with drug abuse. They have either quitted school or they have been expelled. The subjects have spoken of the thrill of breaking norms and rules as exiting. In the groups the youths have been in, this has also given them some sort of status and recognition. The subjects also described that they have been performing violence upon others. In the study it is important to put this in to context in order to understand how and why this happens. When the youths have described on how they have experienced their lives, they have also had traumas, which can be described as minor psychic illnesses. In general they have had difficult lifesituations. The subjects also described that chronic disease have influenced their lives.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Oslo. Avdeling for samfunnsfagen_US
dc.subjectRusen_US
dc.subjectRusmidleren_US
dc.subjectNarkotikaen_US
dc.subjectUngdomen_US
dc.subjectRusmisbruken_US
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Samfunnsmedisin, sosialmedisin: 801en_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosialt arbeid: 360
dc.title”Det var som dopselger jeg kunne lykkes….” : en studie av ungdommers vei mot rusbruken_US
dc.typeMaster thesisen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel