Show simple item record

dc.contributor.advisorHennum, Nicole
dc.contributor.advisorStang, Elisabeth Gording
dc.contributor.authorBlaker, Maritha Majaw
dc.date.accessioned2016-10-14T07:55:50Z
dc.date.available2016-10-14T07:55:50Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/3403
dc.descriptionMaster i familiebehandlingen_US
dc.description.abstractI denne masteroppgaven har jeg utforsket hvordan familie og familieforståelse fremkommer i vedtak fra fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker. Det er gjort ved å se på ungdommen, foreldre og barnevernets, altså partene, sine forklaringer og fylkesnemndas merknader. Dette til sammen utgjør innholdet i vedtak fra fylkesnemnda. Utvalget bygger på fem vedtak hentet fra Lovdata i 2014, som omhandler behandling av tvangsplassering etter barnevernloven §4-­ 24. Studien gjennomgår familiebegrepet i familiesosiologien, i lovverk og i offentlige dokumenter, og betydningen av familieforståelse i barnevernet og forskning vil samlet være den teoretiske rammeverket til studien. En grunnleggende tanke med dette prosjektet var å undersøke hvordan familieforståelsen blir vektlagt, og hvordan det kan få betydning for familielivet og for hvordan barnevernet og den enkelte profesjonsutøver i praksis møter familien. Ved hjelp av studiens teoretiske analyseverktøy basert på sosiolog David Morgan (1996) sitt begrep om familiepraksis og sosiolog Janet Finch (2007) sitt begrep om familiefremvisning, forsøker studien å få tak i familie og familieforståelse i fylkesnemndas vedtak. Begge begrepene forutsetter at familie ikke bare er noe man ”er”, men i stedet noe aktivt som ”gjøres” gjennom praksis eller fremvisning. Studien ser hvordan familien får betydning for de ulike parter og hvordan familieforståelsen kommer til uttrykk i forklaringene og merknadene. Mine viktigste funn viser hvordan det kan legges ulikt i familieforståelsen. Det gjelder innad i en familie blant dens medlemmer, blant profesjonsutøvere i barnevernet eller i fylkesnemnda. Analysen viser hvor familien og familieforståelsen kommer til uttrykk i materialet. På tvers av materialet blir det spurt om hvordan familien vektlegges som en ressurs for ungdommen. Analysen gir et bilde av at de unge ønsker og har et behov for kontakt med familie og nettverk. Ungdommene i denne studien er unge som er i behov av betydningsfulle andre. Analysen viser at fylkesnemnda vektlegger individuelle tiltak av den unges behov og rettigheter, men at barnet ikke plasseres i sin kontekst, som er i familien.en_US
dc.description.abstractThis Master Thesis looks at how the family and the understanding of family emerge in decisions made by The County Committee for Child Welfare and Social Affairs. This will be done by examining statements made by private parties, the youths themselves, parents and child protection assessments, as well as comments from the County Board. These together constitute the foundation for decisions made by the County Board. The sample used in the Thesis is based on five rulings taken from Lovdata in 2014, dealing with compulsory care placements under the Child Welfare act §4-­24. The theoretical framework herein studies the importance of family understanding in child protection and research. It draws on the concept of family from a sociological perspective, in legislation and from official documents in the public domain. A basic idea of this project was to investigate the extent to which an understanding of family was taken into consideration, and what influence this might have on how Child Welfare as well as the individual professional meets families in the course of their work. Drawing on the concept of family practice from David Morgan (1996) and the concept of family display from Janet Finch (2007), the Thesis attempts to distil the extent to which family and family understanding is made explicit in the decisions made by the County Board. Both concepts assume that being Family is something you actively take part in, not just something one “is". The study looks at the how and Family can be seen to influence the parties involved, and the extent to which an understanding of the families is made explicit in comments from the County Board. The main findings reveal large variations in the understanding of family. This is so both within and among family members themselves and also among professionals within the Child Welfare services and the County Board. The analysis examines where the family and family understanding reveals itself in the material. I have attempted an examination of to what extent the family was considered a resource for youth. The analysis shows that young people both wish for and have a need for contact with family and network. The young people in this study are all in need of support from a context with “significant others”. The analysis shows however that the County Board has a very individualized view of young person's needs and rights, and that their needs are not related to their context-­ the family.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershusen_US
dc.subjectfamilieen_US
dc.subjectfamilieforståelseen_US
dc.subjectfylkesnemdaen_US
dc.subjectbarnevernen_US
dc.subjectDavid Morganen_US
dc.subjectJanet Finchen_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosialt arbeid: 360en_US
dc.titleFamilieforståelse og familiepraksis i fylkesnemndas vedtak - En studie av partenes forklaringer og fylkesnemndas merknaderen_US
dc.typeMaster thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record