Show simple item record

dc.contributor.advisorJohannesen, Monica
dc.contributor.authorBuffon, Christian Fredrik
dc.date.accessioned2015-12-09T14:21:15Z
dc.date.available2015-12-09T14:21:15Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/2873
dc.descriptionMaster i IKT-støttet læringen_US
dc.description.abstractFormålet med denne undersøkelsen har vært å få innsikt i hvorvidt Facebook kan brukes som et samarbeidsverktøy for gruppesamarbeid blant elever i videregående skole innefor det fagområdet jeg omtaler som samfunnsfagene. I tillegg har et annet formål vært å finne ut hvordan skoleungdom faktisk bruker Facebook til faglig samarbeid. Bakgrunnen for studien er debatten rundt Facebook i tilknytning til skole, hvor fokuset i hovedsak har vært rettet mot utfordringene som dette kan skape, og i liten grad de pedagogiske mulighetene som Facebook kan gi. Forskning indikerer på sin side at Facebook kan ha et pedagogisk potensial som verktøy for læring og etterlyser samtidig videre forskning på dette feltet. Denne oppgaven utgjør et bidrag som forskning rundt det pedagogiske potensialet Facebook kan ha. I tillegg utgjør denne oppgaven et innspill i Facebookdebatten, i denne sammenhengen knyttet til mulighetene som kan ligge i å bruke Facebook til læring. Undersøkelsen er basert på data som er samlet inn ved kvalitativ innsamlingsmetode, og med en fenomenologisk tilnærming til dataene. Hensikten har vært å få innsikt i informantenes egne refleksjoner og opplevelse av det å bruke Facebook som samarbeidsverktøy til gruppesamarbeid. Utgangspunktet for refleksjonene er et kvasieksperiment gjennomført over en periode på to måneder hvor 30 Vg2-elever har utgjort informantene. De 30 informantene har vært delt inn i kontroll- og eksperimentgrupper, og har gjennom kvalitative intervjuer bidratt med data som ligger til grunn for mine hovedfunn og konklusjon. Kooperativ læring, transparens, og konnektivistisk perspektiv på læring i nettverk utgjør det teoretiske grunnlaget som er brukt for å analysere dataene fra intervjuene. Denne undersøkelsen viser at Facebook kan brukes som et samarbeidsverktøy for å fremme godt gruppesamarbeid. Dette begrunnes gjennom de mulighetene Facebook kan skape til å samarbeide asynkront og distribuert, å kommunisere og dele informasjon, og som en forlengelse av dette; gi innsikt i hverandres arbeid. I tillegg vises det til hvordan lærerstyring av facebookgrupper også kan utgjøre en viktig faktor i godt gruppesamarbeid. Muliggjøring av samspill og interaksjon blir dermed stående som et overordnet argument for hvorfor godt gruppesamarbeid kan fremmes ved hjelp av Facebook. Når det gjelder informantens faktiske bruk av Facebook som et samarbeidsverktøy viser undersøkelsen det er kommunikasjon, deling av informasjon, og samarbeid utenom skoletid som er de vanligste bruksområdene.en_US
dc.description.abstractThe purpose of this study is to gain insight into whether Facebook can be used as a tool for group collaboration among students in secondary schools within the social sciences. In addition, the purpose is to explore how students actually use Facebook for school related collaboration. The background for this study is the debate regarding Facebook in relation to school and education where the focus has mainly been aimed at the challenges Facebook can create and less on the pedagogical opportunities that this technology can provide. Research indicates in turn that Facebook can have an educational potential as a tool for learning and calls for further research in this field. This thesis represents a contribution both as research on the educational potential of Facebook, and to provide input in the Facebook debate, in this context related to the possibilities of using Facebook for learning. The study is based on data collected by qualitative data method with a phenomenological approach to the analysis of data. The purpose has been to gain insight into the informants own reflections and experience of using Facebook as a collaboration tool for team work. The starting point for reflections is a quasi-experiment conducted over a period of two months where 30 students from upper secondary school have constituted informants. The 30 informants were divided into control and experimental groups, and through qualitative interviews contributed data that underlie the main findings and conclusions. Cooperative learning, transparency, and Connectivism, forms the theoretical basis used to analyze the data from the qualitative interviews. This study shows that Facebook may be used as a collaborative tool for promoting good teamwork. This is justified by the opportunities Facebook can create to work asynchronously and distributed and to communicate and share information, and as an extension of this, providing insight into each other's work. In addition, reference is made to how teacher controlled facebook groups also may be an important factor in good teamwork. Enabling interaction is the foremost argument for why good teamwork can be promoted using Facebook. Regarding the informants actual use of Facebook as a collaboration tool, the survey shows that communication, information sharing, and collaboration outside of school hours are the most common applications.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershusen_US
dc.subjectFacebooken_US
dc.subjectSamarbeidsverktøyen_US
dc.subjectGruppearbeiden_US
dc.subjectVideregående skoleen_US
dc.subjectPedagogiske muligheteren_US
dc.subjectVDP::Teknologi: 500::Informasjons- og kommunikasjonsteknologi: 550::Annen informasjonsteknologi: 559en_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Andre pedagogiske fag: 289en_US
dc.titleNår samarbeidet foregår på Facebook: En kvalitativ undersøkelse av skoleungdoms bruk av Facebook som samarbeidsverktøyen_US
dc.typeMaster thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record