Show simple item record

dc.contributor.advisorMifsud, Louise
dc.contributor.authorBunes, Guro Haakanes
dc.date.accessioned2015-01-28T12:32:21Z
dc.date.available2015-01-28T12:32:21Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/2284
dc.descriptionMaster i flerkulturell og internasjonal utdanningen_US
dc.description.abstractDenne oppgaven har stilt spørsmål knyttet til rollen den norske fjernundervisningsinstitusjonen, Globalskolen, spiller for utenlandsboende elevers kulturelle identitet. Globalskolen gir kompletterende undervisning til norske grunnskoleelever i utlandet, hovedsakelig med fokus på norsk språk og kultur. Målet med denne forskningen er å øke forståelse og kunnskap om rollen den norske fjernundervisningsinstitusjonen Globalskolen, spiller i elevenes oppfatning av egen kulturell identitet. Dette er oppnådd gjennom å studere foreldre og elevenes oppfatning av 1) interessen de har i Globalskolen 2) kulturelle verdier og hvordan nettskolen bidrar til disse verdiene 3) nytteverdien av Globalskolen. Den empiriske dataen er basert på kvalitative intervjuer med ti informanter, gjennomført via Skype og ansikt -til- ansikt. Intervjuene med elever og foreldre ble gjort fra forskjellige land i Europa og Latin-Amerika. Intervjuene med lærere og rektor ble gjort fra Norge. Denne studien har benyttet et sosial konstruktivistisk perspektiv på sosialisering. Data fra elever, foreldre, lærere og rektor tilknyttet Globalskolen er brukt i analysen. Sosialiseringsteori (Berger & Luckmann, 2000; Hoem, 2010) ble brukt for å forstå de signifikante andres rolle tilknyttet kulturell identitet. Fra dette perspektivet er det foresatte som i stor grad bidrar til hvordan skolen fungerer for elevers identitetsutvikling. Denne teorien har blitt benyttet til «ordinær» eller «tradisjonell» opplæring. I denne oppgaven er denne teorien brukt til å forstå om nettskoler som Globalskolen, bidrar til elevenes oppfatning av egen kulturell identitet. Analysene viser at Globalskolen i hovedsak bidrar til å styrke de allerede eksisterende verdier hos foresatte og bidrar med et indirekte bidrag på elevenes oppfatning av sin egen kulturelle identitet. Globalskolen er også funnet å bidra direkte til oppfatningen av kulturell identitet gjennom å være et kulturelt element i seg selv, som bidrar til å bekrefte elevers norsk kulturelle identitet. Foresattes verdier og / eller elevers tidligere botid i Norge, sammen med oppfatningen av språket ble funnet å bidra indirekte til hvordan Globalskolen fungerte for elevenes oppfatning av sin egen kulturelle tilknytning. Funn i denne studien støtter foresattes betydning, men fremhever også deres rolle tilknyttet hvordan fjernundervisningen bidrar for elevenes oppfattelse av egen kulturell identitet. Funn viser allikevel at noen av elevenes og foresattes oppfatninger divergerer når det gjelder Globalskolens bidrag for elevenes oppfattelser ev egen kulturell identitet.en_US
dc.description.abstractThe topic explored in this thesis is the role the Norwegian distance education institution, Globalskolen, plays for expats pupils' cultural identity. Globalskolen provides supplementary education for Norwegian pupils abroad, mainly focusing on Norwegian language and culture. The aim of this research is to increase understanding and knowledge regarding the role the Norwegian distance education institution Globalskolen plays in pupils’ perception of their own cultural identity. This has been achieved through studying parents and pupils’ perception of 1) interest in Globalskolen 2) significant cultural values and how the online school contributes to those values 3) usefulness of Globalskolen. The empirical data is based on qualitative interviews conducted via Skype and face- to- face with ten informants. The interviewed students and parents were based in three different countries in Europe and Latin America. The interviewed teachers and principal were based in Norway.This study is conducted by using a social constructionist perspective on socialization using data from students, parents, teachers and the principal affiliated Globalskolen in the analysis. A socialization theory perspective (Berger & Luckmann, 2000; Hoem, 2010) was applied to understand the role of significant others in cultural identity. From this perspective it is the parents who largely affect the extent to which education contributes to the pupils’ identity development. This theory has previously been applied to “ordinary” or “traditional” day schooling. In this thesis the theory has been applied to understand whether an online school such as Globalskolen contributes in pupils’ perception of their cultural identity. The analysis shows that Globalskolen mainly helps to strengthen the already existing values of parents and contributes with an indirect contribution on pupil's perception of their own cultural identity. Globalskolen was also found to contribute directly to the perception of cultural identity through being a cultural element in itself that contributes to affirm the Norwegian cultural identity of the pupils. Parents’ values and / or the pupils’ time of residence in Norway along with perception of language were fund to indirectly affect how Globalskolen functioned for pupils’ perception of their own cultural identity. Findings in this study support the role of the parents and furthermore it reveals the parents role regarding how distance education contributes to the cultural identity of the pupils. Nevertheless, findings reveal that some of the parents’ and pupils’ perceptions diverged concerning Globalskolens contribution to pupils’ cultural identity.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershusen_US
dc.subjectKulturell identiteten_US
dc.subjectFjernundervisningen_US
dc.subjectSosialiseringsteorien_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Psykologi: 260::Utviklingspsykologi: 265en_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Allmennpedagogikk: 281en_US
dc.titleFjernundervisningens stemmer: Et sosialiseringsperspektiv på en nettskoles bidrag for elevers oppfattelse av egen kulturell identiteten_US
dc.typeMaster thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record