Show simple item record

dc.contributor.advisorHagen, Unni
dc.contributor.authorRoaas, Maria Gulseth
dc.date.accessioned2015-01-15T10:26:46Z
dc.date.available2015-01-15T10:26:46Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/2257
dc.descriptionMaster i flerkulturell og internasjonal utdanningen_US
dc.description.abstractDenne studien retter oppmerksomhet mot det kommunale utdanningspolitiske nivåets tilnær-ming til styring i en flerkulturell kontekst. Formålet med studien er å bidra med kunnskap om skoleeiers perspektiver på den flerkulturelle skolen, et tematisk skjæringspunkt som i Skandi-navisk sammenheng ikke har blitt forsket på tidligere. I lys av kritisk multikulturalisme søker studien å forstå hvilken betydning skoleeiers ressursorienterte og problemorienterte perspek-tiver kan ha for språklige og kulturelle minoritetselever og for styring av skoler i en flerkultu-rell kontekst. Da 40 prosent av elevene i Osloskolen er minoritetsspråklige, er Oslo kommunes skoleeier-skap undersøkt. Studien er basert på kvalitative intervju med tidligere byråd for kunnskap og utdanning Torger Ødegaard, Utdanningsdirektør Astrid Søgnen, leder av kultur- og utdan-ningskomiteen i bystyret Øystein Sundelin og nestleder av kultur- og utdanningskomiteen Andreas Halse. Undersøkelsen viser at skoleeier fokuserer på språklige og kulturelle minorite-ter som ulike og forskjellige, der ulikheten krever kompensatoriske tiltak for å sikre alle ele-ver et likeverdig utgangspunkt for læring. Forskjellighetens antatte negative implikasjoner for læring vies politisk oppmerksomhet, mens de positive aspektene ved forskjellighet virker å være opp til skolene å integrere. Skoleeier peker på minoritetenes mangelfulle forutsetninger som årsaken til utfordringene språklige og kulturelle minoriteter utgjør og opplever i Oslosko-len. Byråden har en oppfatning av at politisk styring ikke er av betydning for det pedagogiske arbeidet i skolen, til tross for at skoleeier finansierer konkrete læringsverktøy, kartleggings-verktøy og undervisningsmetoder over kommunalt budsjett. Flerkulturelle temaer avfeies som relevante i bystyret og blir ansett som et uttrykk for rasistiske holdninger. Det politiske rom-met for å diskutere skoleutvikling i en flerkulturell kontekst, med alle de temaene det kan in-nebære, virker fremfor alt begrenset. Studien frembringer kunnskap om underliggende normer, ideologier, kultursyn og former for makt som gjenspeiles i skoleeiers tilnærming til utdanningspolitisk styring i en flerkulturell kontekst. Studien konkluderer med at skoleeiers styring kan virke udemokratisk, diskrimine-rende overfor minoritetselever, samt bidra til reproduksjon av strukturelle forskjeller i sam-funnet.en_US
dc.description.abstractThis thesis focuses on the governance approach of local educational policy practitioners in a multicultural context. The aim of the study is to offer insight around the (public) School Owner’s perspective on the multicultural school, a thematic intersection rarely heretofore in-vestigated in Scandinavia. In light of critical multiculturalism, the thesis seeks to fathom what significance the School Owner’s resource- and problem-oriented perspectives might have for governance of schools in a multicultural setting. As 40 percent of the pupils in Oslo’s schools are language minorities, the school ownership of the municipality of Norway’s capital is scrutinized. The analysis is based on qualitative inter-views with former Commissioner of Knowledge and Education, Torger Ødegaard; Director of Education, Astrid Søgnen; the Chairman of the City Council’s Committee for Culture and Education, Øystein Sundelin; and Deputy Chairman of the same committee, Andreas Halse. The inquiry demonstrates that the School Owner sees language minorities and cultural minori-ties as groups inherently different from the general pupil population, a difference that requires compensatory measures to secure all students equal basis for learning. The presumed negative implications of this difference is given political attention, whilst it seems to be up to the schools to integrate the positive aspects of diversity. When explaining the reasons behind the challenges language minorities and cultural minorities represent and experience, the School Owner draws attention to the insufficient prerequisites of these groups themselves. The Commissioner does not perceive political governance to be of relevance as regards the peda-gogical work at schools, in spite of the fact that the School Owner finances specific learning remedies, assessment tools and teaching methods through the municipal budget. Multicultural themes are dismissed as irrelevant in the City Council, and are viewed as expressions of racist attitudes. Above all, the political room for discussing school development in a multicultural context, with all that that might encompass, seems limited. This thesis offers knowledge on principal norms, ideologies, views on culture, and power as evinced through the School Owner’s approach to educational governance in a multicultural environment. The School Owner’s governance is found to have anti-democratic effects, dis-criminating minority pupils, as well as reproducing structural differences at the societal level.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershusen_US
dc.subjectGrunnskolenen_US
dc.subjectMinoriteteren_US
dc.subjectSkoleledelseen_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Andre pedagogiske fag: 289en_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosialt arbeid: 360en_US
dc.subjectKritisk multikulturalismeen_US
dc.subjectSkoleeiereen_US
dc.titleSkoleeierskap i en flerkulturell konteksten_US
dc.typeMaster thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record