Show simple item record

dc.contributor.advisorVabo, Signy
dc.contributor.authorThorkildson, Silje
dc.date.accessioned2014-12-22T11:54:01Z
dc.date.available2015-09-01T02:03:24Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/2229
dc.descriptionMaster i styring og ledelseen_US
dc.description.abstractTemaet for denne oppgaven er etableringen av korttidssykehjem i Oslo kommune. I Oslo kommunes budsjett for 2014 offentligjøres det at det skal åpnes egne separate korttidssykehjem, og at det første korttidssykehjemmet skal være opprettet innen våren 2014. Av budsjettet fremkommer det lite informasjon om bakgrunnen for dette vedtaket, og jeg vil derfor her analysere hvilke forklaringsfaktorer og drivkrefter som kan ha ført til dette vedtaket om endret organisasjonsstruktur i Sykehjemsetaten. Teorien i forhold til organisasjonsendringer er omfattende, og både ytre og indre krefter kan ha ført til at det ble gjort et valg om å etablere rene korttidssykehjem. Jeg har her valgt å benytte to ulike rammeverk for å belyse problemstillingen; Pollitt og Boucaerts rammeverk for offentlige reformer for å analysere de ytre faktorene, samt Van de Ven og Poole, kombinert med en av Jacobsens teorier, for å kartlegge de indre drivkreftene. Analysen er gjennomført som en kvalitativ undersøkelse med individelle dybdeintervjuer av personer som har vært involvert i arbeidet rundt vedtaket om å etablere rene korttidssykehjem. Informasjonen fra intervjuene er videre utdypet gjennom en dokumentanalyse. Resultatene fra undersøkelsen viser et sprik mellom informantenes meninger og det som kan trekkes ut i fra tilgjengelig dokumentasjon. I forhold til de ytre påvirkningsfaktorene fremkommer det i intervjuene ikke en tydelig primær årsak, men en kombinasjon av flere, så som både sosioøkonomiske forklaringsfaktorer, politiske faktorer, samt ulik påvirkning fra omgivelsene. Dokumentanalysen peker derimot særlig ut økonomi som noe som kan defineres som en hovedårsak til denne endringen. De organisasjonsinterne drivkreftene som trekkes fram av informantene varierer på lik linje som for de ytre, og ingen enestående drivkraft kan trekkes fram som styrende. Denne endringen fremstår derfor som et resultat av en kombinasjon av flere drivkrefter som sammen har drevet fram endringen. Vedtaket om å etablere rene korttidssykehjem fremstår dermed i lys av både intervjuene og dokumentanalysen som en større, og mer kompleks organisasjonsendring en først antatt, og denne syntes å komme på bakgrunn av flere ulike forklaringsfaktorer hvor både indre og ytre elementer har preget prosessen.en_US
dc.description.abstractThe theme for this assignment is the establishment of Short-Term Nursing Homes in the municipality of Oslo. In Oslo municipality’s budget for 2014 it is announced that there will be opened own, separate Short-Term Nursing homes, and that the first Short-Term Nursing Home will be established by spring 2014. In the budget, little information about the background for this resolution is presented, and thus I will here analyze which explanatory factors and generating forces may have led to this resolution about changed organizational structure in the Nursing Home Agency in Oslo. The theory pertaining to organizational change is vast, and both external and internal forces may have led to a choice about establishing own separate Short-Term Nursing Homes being made. Here I have chosen to make use of two different frameworks to highlight the problem; Pollitt and Boucaert’s Framework for Government Reforms to analyze the external factors, and Van de Ven and Poole, combined with one of Jacobsen’s theories, to map the internal driving forces. The analysis was conducted as a qualitative study with individual in depth interviews with people who have been involved in the work around the resolution about establishing own, separate Short-Term Nursing Homes. The information acquired through the interviews was further on elaborated through a document analysis. The results from the study shows a gap between the informants’ opinions and what may be deducted from documentation available. In relation to the external factors of influence, any clear primary cause is not apparent, but a combination of several, both socioeconomic explanatory factors and political factors as well as varying influence from the surroundings. The document analysis, on the other hand, particularly points out economy as one factor that can be defined as a main cause for this change. The internal organizational generating forces cited by the informants, varies in the same way as for the external, and no unprecedented generating force can be brought forward as governing. Consequently, this change appears to be a result of a combination of various generating forces that together have contributed to drive the change forwards. Hence, in the light of both the in depth interviews and the document analysis, the resolution to establish own, separate Short-Term Nursing Homes comes across as a larger and more complex organizational change than first assumed, and it seems to come about on the basis of several different explanatory factors where both internal and external elements have influenced the process.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershusen_US
dc.subjectSykehjemen_US
dc.subjectOrganisasjonsutviklingen_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Offentlig og privat administrasjon: 242en_US
dc.subjectOrganisasjonsendringeren_US
dc.titleEtableringen av korttidssykehjem i Oslo: en analyse av årsaker og vurderinger som ligger til grunn for valget av denne organisasjonsformen.en_US
dc.typeMaster thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record