Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorJohannesen, Monica
dc.contributor.advisorØgrim, Leikny
dc.contributor.authorJohansson, Magnus
dc.contributor.authorNohr, Magnus
dc.date.accessioned2014-09-29T08:25:56Z
dc.date.available2014-09-29T08:25:56Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/2142
dc.descriptionMaster i IKT-støttet læringen_US
dc.description.abstractFormålet med denne studien er å finne ut hvordan studenter opplever video som læringsressurs. En gjennomgang av tidligere forskning viser at det foreligger få dybdeanalyser på dette området. Denne studien kan ses på som et bidrag i diskusjonen om bruk av video i høyere utdanning. Vi håper å komme med et innspill til hvordan utdanningsinstitusjoner kan forholde seg til bruk av video, og vi tror også at denne masteroppgaven kan være med på å forbedre fremtidige studier ved bruk av video i høyere utdanning. Problemstillingen er «Hvordan opplever studenter lærerens egenproduserte video som læringsressurs?». For å belyse dette har vi også stilt noen forskningsspørsmål - Hvordan forandres studentens studiearbeid ved bruk av video? - I hvilken grad er det forskjeller i hvordan ulike studentgrupper opplever bruk av video? - Hvilke faktorer påvirker studentens opplevelse av video? - Hvordan opplever studenten læringsutbytte ved bruk av video? Studiet ble gjennomført studieåret 2013/2014 og teori om video og læringsstiler dannet grunnlag for valg av design og prosessen. Undersøkelsen ble gjennomført på ni forskjellige studier fra fem ulike høgskoler, og oppgaven beskriver funn med utgangspunkt i disse som et samlet utvalg. Data som ligger til grunn for analyse, er hentet fra et elektronisk spørreskjema vi designet utfra en kombinasjon av problemstillingen og forskningsspørsmål og relevant teori. Analyse av dataene viser at studentene er i stor grad fornøyd med denne metoden. Det er små forandringer i studiemønsteret til studenter ved bruk av video og vi finner små forskjeller mellom ulike grupper. Fleksibilitet, lydkvalitet og formidlerevnen til foreleseren trekkes frem som de viktigste faktorene ved bruk av video. Studentene mener også at de har hatt et godt læringsutbytte ved bruk av video som læringsressurs. Det kommer også tydelig frem at studenter ønsker en læringssituasjon der man tar i bruk video, men da i en kombinasjon med tradisjonell undervisning. Studenten ønsker altså ikke å erstatte den tradisjonelle undervisningen helt med video. Avslutningsvis har vi laget en firetrinnsmodell for hvordan vi ser for oss bruk av video i høyere utdanning. Denne er basert på teori og empiri i denne oppgaven.en_US
dc.description.abstractThe purpose of this study is to find out how students experience video as a learning resource. A review of previous research shows that there are few in-depth analyses in this area. This study can be seen as a contribution to future research in this field. By investigating how educational institutions can relate to the use of video, we also believe that this thesis can help to improve future studies. The main research question is "How do students experience teacher self-produced video as a learning resource?”. To illustrate this, we have also a developed four subordinate research questions: - How will the students’ academic work change through use of video? - Are there any differences in how different groups of students experience the use of video? - What factors affect the student experience of video? - How do the students experience learning outcomes through use of video? The study was conducted during 2013/2014 and theory of video and learning styles formed the basis for the selection of design and process. The survey has collected data from five different university colleges involving 412 respondents. The study combines empirical evidence from the above mentioned survey and relevant theory. The analysis of the study shows that the students are largely satisfied with this method. There are slight changes in study patterns of students and we find small differences between different groups. Flexibility, sound quality and ability to convey the speaker to the audience appear as important factors, and the students report good learning outcomes. Arguments for the use of video as a learning resource is that there is a great educational potential with a low technological threshold for production and distribution. We also find evidence that students want a teaching method in which video is a part. Finally, we have created a four-stage model of how we envisage the use of video in higher education. This model is based on theory and empirical evidence in this paper.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershusen_US
dc.subjectDigital læringen_US
dc.subjectVideoformidlingen_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Andre pedagogiske fag: 289en_US
dc.subjectVDP::Teknologi: 500::Informasjons- og kommunikasjonsteknologi: 550en_US
dc.titleHvordan opplever studenter lærerens egenproduserte video som læringsressurs?en_US
dc.typeMaster thesisen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel