Show simple item record

dc.contributor.advisorBrevik, Birger
dc.contributor.advisorLier, Arne Roar
dc.contributor.authorVangen, Frank-Jørgen
dc.date.accessioned2014-08-12T07:59:03Z
dc.date.available2014-08-12T07:59:03Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/2074
dc.descriptionMaster i yrkespedagogikken_US
dc.description.abstractMasteroppgaven Nettstudenten som strategisk lærende er en studie av hva som kjennetegner læringsprosessen til studenter som følger nettstøttede utdanningsløp. Nettstudentene følger et fleksibelt utdanningsopplegg der mye av læringsarbeidet skjer mellom hver fysiske studiesamling på fagskolen, noe som medfører at selvstudium og bruk av læringsstrategier har en sentral plass i læringsarbeidet. I denne studien er det lagt vekt på å undersøke nettstudentenes bruk av kognitive læringsstrategier. Dette er gjort ved å ta utgangspunkt i hvordan nettstudentene tenker rundt egne arbeidsmåter og læringsaktiviteter og hvordan det påvirker utdanningens relevans for arbeidslivet. Problemstillingen i undersøkelsen er: Hvordan kan vi forstå nettstudentenes kognitive læringsstrategi sett i et yrkesdidaktisk perspektiv? For å få svar på problemstillingen ble det gjennomført en kvantitativ empirisk studie våren 2013, der hele populasjonen av nettstudenter deltok. Med utgangspunkt i problemstillingen ble det utviklet følgende tre forskningsspørsmål: Hva kjennetegner nettstudentenes studiekontekst (betingelser og rammer) mellom studiesamlinger? Hvilken effekt har bruk av kognitive læringsstrategier på nettstudentenes læringsutbytte? Hvordan påvirker bruk av kognitive læringsstrategier studentenes oppfatning av opplæringens relevans for arbeidslivet? Weinstein & Mayers kategorisering av læringsstrategi koblet til kognitive prosesser er utgangspunktet for den teoretiske rammen i studiet. Denne kategoriseringen av kognitiv læringsstrategi danner også grunnlaget for utvikling av måleinstrumentene i spørreundersøkelsen som ble brukt som verktøy for innsamling av empiri. Presentasjon av resultatene fra den empiriske studien er organisert med utgangspunkt i forskningsspørsmålene. Analysene er gjort som en del av resultatpresentasjonen og den oppsummerende diskusjonen av funn er organisert for å besvare forskningsspørsmål og problemstilling. Det er avslutningsvis redegjort for pedagogiske implikasjoner og videre forsknings- og utviklingsarbeid med utgangspunkt i denne kvantitative studien. Sentrale funn i studien er: Et sentralt funn i undersøkelsen var at det finnes positiv sammenheng mellom bruk av kognitiv læringsstrategi og læringsutbytte. Det ble funnet støtte for dette gjennom korrelasjonsanalyser, regresjonsanalyser og hypotesetesting. Resultatet tolkes i retning av at bevisst bruk av kognitive læringsstrategier stimulerer til økt læringsutbytte. Studien viste også en svak sammenheng mellom bruk av kognitiv læringsstrategi og utvikling av kunnskaper i samsvar med arbeidslivets behov, men denne sammenhengen var ikke veldig tydelig. Imidlertid var nettstudentene totalt sett svært fornøyd med hvordan de gjennom siste studieår hadde utviklet yrkeskunnskap, når denne innsikten ikke ble koblet sammen med oppfattet bruk av kognitive læringsstrategier. Et viktig funn var at nettstudentene rapporterte at lærere/veiledere var mindre sentrale for læringsprosessen mellom studiesamlinger enn medstudentene. Dette står blant annet i motsetningsforhold til den forskning som hevder at det er det læreren gjør og bidrar med som har størst betydning for studentenes læring. Det fremkom også av undersøkelsen at 38,4% av nettstudentene benytter mindre enn fem timer pr uke på studiene. Nettstudentene er i en krevende og forholdsvis selvregulert studiesituasjon. For de fleste nettstudentene er ikke fagskoleutdanningen hovedaktiviteten, noe som bidrar til at studiets læringsprosess prioriteres bak de forpliktelser som følger av arbeid, hjem og familie. Alt i alt viser studien at det er grunnlag for å hevde at bruk av kognitive læringsstrategier i nettstøttede utdanningsløp gir kunnskaper og læringsutbytter som nettstudentene oppfatter som relevant for de yrkene utdanningene kvalifiserer for. Studien er et bidrag til utvikling av en fremtidsrettet nettstøttet utdanning ved Fagskolen Innlandet, og det foreliggende materialet bør kunne gi et grunnlag for videre undersøkelser, gjerne kvalitative studier der en gjør dypere undersøker av nettstudentenes strategiske læringsprosess.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershusen_US
dc.relation.ispartofseriesMAYP;2014
dc.subjectYrkespedagogikken_US
dc.subjectYrkesdidaktikken_US
dc.subjectLæringsstrategieren_US
dc.subjectNettstudenteren_US
dc.subjectNettstøttet opplæringen_US
dc.subjectKognisjonen_US
dc.titleNettstudenten som strategisk lærendeen_US
dc.typeMaster thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record