Show simple item record

dc.contributor.advisorJohnsen, Åge
dc.contributor.authorJahr, Ivar Michael
dc.date.accessioned2013-01-02T13:11:17Z
dc.date.available2013-01-02T13:11:17Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/1313
dc.descriptionMaster i styring og ledelseen_US
dc.description.abstractArbeidet med denne oppgaven om rektors ledelse i forhold til nasjonale prøver har være en givende og lærerik prosess. Det har gitt meg innsikt og forståelse for interne prosesser i skolen og hvordan kompetent ledelse kan fremme kvaliteten på disse. Bakgrunnen for oppgaven var et ønske om å finne ut hvordan skoleledere med ulik kompetanse arbeidet med nasjonale prøver på egen skole. Resultatene på prøvene gir begrenset informasjon. Fokus i denne oppgaven har derfor vært å se på hvordan rektor leder det interne kvalitetsarbeidet for å heve resultatene gjennom problemstillingen: Påvirker skolelederens formelle kompetanse den pedagogiske ledelsen? –Er det forskjeller på hvordan skoleledere med og uten formell kompetanse arbeider med nasjonale prøver på sin skole? Formell kompetanse er her definert som Rektorskolen, evt. bygget ut til mastergrad. Gjennom studier av teori og politiske styringsdokumenter og et undersøkelsesopplegg på fem skoler, har oppgaven forsøkt å avdekke hva som er kvalitativt god skoleledelse og hvordan dette arter seg ute på fem utvalgte skoler. I oppgaven ønsker jeg å peke på likheter og ulikheter skolene imellom og i hvilken grad de er preget av kvalitativt god ledelse. Det er vanskelig å dra klare konklusjoner i forhold til problemstillingen basert på dataene. Til det spriker de for mye. Det er imidlertid mulig å identifisere både kvalitativt god og dårlig skoleledelse. I tillegg til problemstillingen, blir det drøftet mulige 3. variabler som forklaringsmodell for kvaliteten på skoleledelsen. Det er heller ikke her mulig å dra klare konklusjoner, men de gir en god pekepinn på faktorer som kan ha påvirkningskraft. Avslutningsvis forsøker jeg å peke på mulig fremtidig forskning i lys av denne oppgaven. Det har vært krevende å holde nødvendig distanse til rektorene og lærerne som har deltatt i undersøkelsesopplegget. Jeg har etter beste evne forsøkt å forholde meg til forskningsetiske regler.nob
dc.description.abstractThe work on this study, on principal’s management when it comes to national tests, has been a giving an informative process. It has given me insight and understanding of internal school processes and how competent leadership might enhance these. The background for this study was a wish about finding out how principals with different formal competence worked with national tests, at their schools. The test results give limited information. Because of this, the focus in this paper has on how principals manage the internal quality work to better the results. I have approached the matter with the question: Does the school leader’s formal competence affect pedagogic leadership? Are there differences in how principals with and without formal competence work with national tests at their schools? Formal competence is here defines as Rektorskolen, or a Masters degree in school management. Through studying theory, strategic political documents at a national level and interviews at five schools, this paper tries to reveal what qualitative good school management is and how this shows in five chosen schools. In this paper I wish to point out similarities and differences between the schools, and to which degree they are characterized by qualitative good management. It is difficult to draw conclusions on how or if formal competence makes a difference on school leadership based in the data. They vary too much. Nevertheless it is possible to identify both qualitative good and poor school management. In addition to formal competence, four other variables get discussed in a possible model for quality in school management. It is not possible to draw clear conclusions, but they give good pointers on factors which can influence. At the end of my paper I try to point out possible future research in light of this paper. It has been difficult to hold a necessary distance to the principals and teachers whom have participated in the research. I have, after best knowhow, tried to conduct myself to research ethical rules.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershus. Fakultet for samfunnsfagen_US
dc.subjectSkoleren_US
dc.subjectLedelseen_US
dc.subjectEleveren_US
dc.subjectRektoreren_US
dc.subjectSkoleledereen_US
dc.subjectKompetanseen_US
dc.subjectKvaliteten_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240en_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280en_US
dc.titleKompetente skoleledere og elevresultater : påvirker skolelederens formelle kompetanse den pedagogiske ledelsen?en_US
dc.typeMaster thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record