• Arbeid gjennom bemanningsbyrå i Norge: En mangfoldig typologi av arbeidstakere 

   Ellingsen, Dag; Underthun, Anders; Wathne, Christin Thea; Ingelsrud, Mari Holm (Søkelys på arbeidslivet;35(1-2), Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Bemanningsbransjen er en omdiskutert del av arbeidslivet i Norge. Avhengig av hvordan man opplever sin maktposisjon på arbeidsmarkedet, livsfase, kompetanse og andre personlige forhold, kan arbeidstakere ha ulik motivasjon ...
  • Civil Aviation in an Age of De-Regulation – Social Risks and Benefits. 

   Golden, Darragh; Underthun, Anders (AFI Rapport 2016:09, Report, 2016)
   The objective of this report is to assess important developments in the global aviation industry and how this affects civil aviation in Norway and Europe. The report is based on an academic literature review and other ...
  • Et arbeidsliv under omstilling: Er det plass for seniorene? 

   Underthun, Anders (Rapport;2021:07, Report, 2021-10-29)
   Rapporten handler om hvordan eldre arbeidstakere over 55 år håndteres i omstillinger. Særlig fokuseres det på rekrutteringspraksis, hvordan arbeidsgivere følger opp kompetansetiltak og utviklingsmuligheter, og ulike sider ...
  • Evaluering av kompletterende utdanning for ingeniører, lærere og sykepleiere ved OsloMet 

   Alecu, Andreea Ioana; Drange, Ida; Underthun, Anders (AFI-rapport;2022:12, Report, 2022-12-12)
   Kompletterende utdanning for flyktninger ble etablert ved OsloMet i 2017. Utdanningene ble tilbudt til ingeniører, sykepleiere og lærere med utdanning fra et land utenfor EU/EØS-området. Utdanningene skal lede fram til ...
  • Faglig skjønn under press. Fire casestudier og en sammenfatning 

   Kuldova, Tereza Østbø; Drange, Ida; Enehaug, Heidi; Falkum, Eivind; Underthun, Anders; Wathne, Christin Thea (AFI Rapport;2020:06, Research report, 2020-09)
   Denne rapporten presenterer funn og analyser fra fire casestudier om medbestemmelse, ledelse, styringsmekanismer og bruken av faglig skjønn. De fire casene omfatter helseforetak, politiet, universitets- og høgskolesektoren ...
  • Framtida til norsk luftfart 

   Underthun, Anders; Bergene, Ann Cecilie (AFI Rapport 2014:11, Research report, 2014)
   Denne rapporten tar for seg problemstillinger som kan knyttes til norsk luftfarts framtid i en liberalisert og globalisert luftfartsvirkelighet. Blant viktige spørsmål som diskuteres er hvordan betingelsene for norsk ...
  • Helsefremmende ledelse - en kvalitativ studie av hvordan ledere i kriminalomsorgen tilrettelegger for fysisk aktivitet på arbeidsplassen. 

   Hansen, Camilla; Niva, Eva F. (Master thesis, 2020)
   In this master thesis we wanted to explore health promoting leadership and how governors in the Correctional Services facilitate physical activity among the employees. We have studied what promotes and inhibits the room ...
  • Hjemme–Borte–Uavgjort. Hjemmekontor og annet fjernarbeid: Kartlegging av omfang, utviklingstrekk og konsekvenser 

   Ingelsrud, Mari Holm; Aksnes, Siri Yde; Bernstrøm, Vilde Hoff; Egeland, Cathrine; Hansen, Per Bonde; Pedersen, Eirin; Underthun, Anders; Weitzenboeck, Emily Mary (AFI rapport, Research report, 2020-04-26)
   Rapporten undersøker omfang, utviklingstrekk og konsekvenser av hjemmekontor i forbindelse med at mange arbeidstakere ble pålagt hjemmekontor under koronapandemien. Datagrunnlaget består av kvalitative intervjuer med ...
  • Hva er helseleders erfaringer av innføringen av Lean som verktøy i storkommunen Lillestrøm 

   Klemetrud, Ida Rødsten (Master thesis, 2021)
   Storkommunen Lillestrøm ble til gjennom sammenslåing 2020. Skedsmo, Fet og Sørum skulle bli til en Kommune, en krevende og stor omorganisering. Helsetjenester for voksne ble et nytt kommunalområde som hadde behov for å ...
  • Hvem skal kjøre bussen? 

   Legard, Sveinung; Ingelsrud, Mari Holm; Underthun, Anders (AFI-rapport;2023:17, Working paper, 2023-09)
   Studien avdekker omfanget og konsekvensene av deltidsarbeid blant distriktsbussjåfører i Norge. Rapporten viser at omtrent en tredjedel av bussjåførene i Distrikts-Norge jobber deltid, noe som er høyere enn i byene og ...
  • Jakten på den bærekraftige fleksibiliteten 

   Ellingsen, Dag; Underthun, Anders; Wathne, Christin Thea; Grimsmo, Asbjørn; Ingelsrud, Mari Holm (AFI FoU-resultat 2016:08, Research report, 2016)
   Denne rapporten oppsummerer to års arbeid med å forstå bemanningsbransjen i lys av det utfordrende begrepet “bærekraftig fleksibilitet”. Vi har brukt en blanding av kvalitative intervjuer med ansatte i bransjen, og en ...
  • Konsekvenser av atypiske tilknytningsformer for arbeidsforhold og partssamarbeid 

   Ingelsrud, Mari Holm; Hansen, Per Bonde; Underthun, Anders (AFI Rapport;2020:08, Research report, 2020-11)
   Hvilke konsekvenser har atypiske tilknytningsformer for arbeidsforhold og partssamarbeid på virksomhetsnivå? Denne rapporten tilnærmer seg dette spørsmålet ved å se på forskjeller i arbeidsforhold mellom sysselsatte i ulike ...
  • En kontrollert framtid? 

   Grimsmo, Asbjørn; Underthun, Anders; Fossen, Øystein (AFI FoU-resultat 2014, Research report, 2014)
   Målet i det prosjektet dette er en rapport fra, har vært å etablere en faglig dokumentert, felles virkelighetsoppfatning og forståelse for hva som bør gjøres av endringer og utviklingstiltak angående arbeidsforhold og ...
  • En kontrollert framtid? 

   Grimsmo, Asbjørn; Underthun, Anders; Fossen, Øystein (AFI FoU-resultat 2014, Report, 2014)
   Målet i det prosjektet dette er en rapport fra, har vært å etablere en faglig dokumentert, felles virkelighetsoppfatning og forståelse for hva som bør gjøres av endringer og utviklingstiltak angående arbeidsforhold og ...
  • Kulturtilpasset helseledelse i norske kommuner 

   Kramler, Tatjana (Master thesis, 2021)
   The purpose of this study was to investigate challenges that health leaders in Norwegian municipalities face in meeting employees with a different linguistic and cultural background. The thesis focuses on factors that ...
  • Liminality at Work in Norwegian Hotels 

   Underthun, Anders; Jordhus-Lier, David Christoffer (Tourism Geographies;Volume 20, 2018 - Issue 1: Tourism's Labour Geographie, Journal article; Peer reviewed, 2017-04-18)
   Hotels are spaces of temporary accommodation, but they are also important temporary spaces for an increasingly mobile and segmented workforce with different backgrounds and motives. In this paper we wish to address the ...
  • Lønn og arbeidsforhold i norsk luftfart: En kartlegging 

   Underthun, Anders; Ingelsrud, Mari Holm (AFI Rapport;07/2019, Research report, 2019-12)
   Rapporten er en kartlegging av lønn og arbeidsforhold i norsk luftfart. Med norsk luftfart menes i denne sammenhengen yrkesgrupper som inngår i kommersiell passasjertrafikk, og inkluderer piloter, kabinansatte, flyteknikere, ...
  • Måling og styring av arbeidstid – Medbestemmelsesbarometeret 2021 

   Falkum, Eivind; Nordrik, Bitten; Wathne, Christin Thea; Drange, Ida; Hansen, Per Bonde; Dahl, Elin Moen; Kuldova, Tereza Østbø; Underthun, Anders (AFI Rapport;2022:01, Report, 2022-02-15)
   Medbestemmelsesbarometeret gjennomføres som representativ spørreundersøkelse i partallsår, og som kvalitative case-studier i oddetallsår. I 2021 har vi gjort case-studier med medlemmer i de fem fagforbundene som er med i ...
  • Motivation, Migration and Non-standard Employment: A Survey Among Temporary Agency Workers 

   Underthun, Anders; Aasland, Aadne (Nordic Journal of Working Life Studies;Volume 8, Number S4, Journal article; Journal article; Peer reviewed, 2018-11-27)
   Research suggests that migrants have a greater tendency to end up in nonstandard employment arrangements than native citizens do, but less attention has been paid to motivational differences within and between migrant ...
  • Nettverksorganisasjoners betydning for kunnskapstilgang og innovasjon 

   Underthun, Anders; Svare, Helge; Gausdal, Anne Haugen (Søkelys på arbeidslivet;Årgang 35, nr. 3-2018, Journal article; Peer reviewed, 2018-09-04)
   I denne artikkelen undersøker vi om regionale innovasjonsnettverksorganisasjoner (RINOer) bidrar til bedre kunnskapstilgang og innovasjon. Hvilke organiserte aktiviteter eller funksjoner i RINOen er i så fall relevante? ...