• Area-based initiatives and urban democracy 

   Hovik, Sissel; Legard, Sveinung; Bertelsen, Inger Miriam (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Area-based initiatives (ABIs) set out to improve livability and living conditions in disadvantaged urban neigh- borhoods by making use of extensive citizen participation. ABIs are often criticized for constituting a form ...
  • Byutvikling i Oslo kommune En analyse av veiledende planer for det offentlige rom - lansering av en proaktiv tilnærming til samstyring 

   Baardseng, Emil Loftfjell (Master thesis, 2022)
   eg har gjennom denne oppgaven analysert et utvalg på fire veiledende planer for offentlig rom (VPOR). Hensikten med analysen er å konkret illustrere en betydelig utvikling i detalj- og konkretiseringsgraden til de fire ...
  • Evaluering av Kvalifiseringsprogrammet - underveisrapport 

   Schafft, Angelika; Spjelkavik, Øystein; Legard, Sveinung (AFI Notat 2009: 7, Report, 2009)
   Kvalifiseringsprogrammet (KVP) skal bidra til bedre arbeidsmarkedstilknytning og levekår for personer som står langt fra arbeidsmarkedet og er en del av regjeringens tiltak mot fattigdom. Denne første rapporten fra ...
  • Forvaltningsenheter i NAV 

   Andreassen, Tone Alm; Legard, Sveinung; Lie, Amund (AFI Notat 2011:5, Research report, 2011)
   Våren 2008 ble det etablert egne forvaltningsenheter for saksbehandling i ytelsene NAV forvalter. Oppgaver som tidligere lå i trygdeetatens lokalkontor, ble flyttet ut av NAV-kontorene. Denne organiseringen skulle gjøre ...
  • Forvaltningsenheter i NAV 

   Andreassen, Tone Alm; Legard, Sveinung; Amund Lie (AFI Notat 2011:5, Report, 2011)
   Våren 2008 ble det etablert egne forvaltningsenheter for saksbehandling i ytelsene NAV forvalter. Oppgaver som tidligere lå i trygdeetatens lokalkontor, ble flyttet ut av NAV-kontorene. Denne organiseringen skulle gjøre ...
  • Hvem skal kjøre bussen? 

   Legard, Sveinung; Ingelsrud, Mari Holm; Underthun, Anders (AFI-rapport;2023:17, Working paper, 2023-09)
   Studien avdekker omfanget og konsekvensene av deltidsarbeid blant distriktsbussjåfører i Norge. Rapporten viser at omtrent en tredjedel av bussjåførene i Distrikts-Norge jobber deltid, noe som er høyere enn i byene og ...
  • Lønns- og arbeidsvilkår for kommunalt ansatte i NAV-kontor 

   Legard, Sveinung; Grimsmo, Asbjørn; Andreassen, Tone Alm (AFI Notat 2011:7, Research report, 2011)
   Denne rapporten omhandler lønns- og arbeidsvilkår for kommunalt ansatte i NAV-kontorene. Den er basert på tre datakilder, 1) en survey til personalansvarlige, tillitsvalgte og kontaktpersoner for fag¬foreninger som organiserer ...
  • Lønns- og arbeidsvilkår for kommunalt ansatte i NAV-kontor 

   Legard, Sveinung; Grimsmo, Asbjørn; Andreassen, Tone Alm (AFI Notat 2011:7, Research report, 2011)
   Denne rapporten omhandler lønns- og arbeidsvilkår for kommunalt ansatte i NAV-kontorene. Den er basert på tre datakilder, 1) en survey til personalansvarlige, tillitsvalgte og kontaktpersoner for fag¬foreninger som organiserer ...
  • Mulighetsrommet i Nav-partnerskapet 

   Hellang, Øyvind; Jentoft, Nina; Ricke, Michael Aloysius; Fossestøl, Knut; Bakkeli, Vidar; Borg, Elin; Legard, Sveinung (Rapport Norge;34, Research report, 2019)
   Denne rapporten omhandler partnerskapet i Nav-kontor, hvordan det fungerer, hvilke mulighetsrom det har og hvordan et fungerende partnerskap kan bidra til å utvikle Nav-kontorene. KS har satt i gang dette FoU-prosjektet ...
  • Overgang mellom utdanning og arbeid for unge med nedsatt funksjonsevne 

   Legard, Sveinung (AFI FoU-resultat 2012, Research report, 2012)
  • Overgang mellom utdanning og arbeid for unge med nedsatt funksjonsevne 

   Legard, Sveinung (AFI FoU-resultat 2012, Research report, 2012)
  • Samfunnsøkonomisk analyse av økt sysselsetting av personer med nedsatt funksjonsevne 

   Steen, Arild Henrik; Legard, Sveinung; Jes Erik Jessen; Niels Anker; Peter G. Madsen (AFI Rapport 2012:5, Research report, 2012)
  • Samfunnsøkonomisk analyse av økt sysselsetting av personer med nedsatt funksjonsevne 

   Steen, Arild Henrik; Legard, Sveinung; Jessen, Jes Erik; Anker, Niels; Madsen, Peter G. (AFI Rapport 2012:5, Research report, 2012)
  • Samfunnsøkonomiske gevinster ved økt sysselsetting av personer med funksjonsnedsettelse – en oppdatert analyse 

   Legard, Sveinung; El-Amrani, Saliha; Gleinsvik, Audun (AFI-rapport;2023:13, Report, 2023-05-02)
   En rapport bestilt av Likestillings- og mangfoldsutvalget har analysert samfunnsøkonomiske virkninger av økt sysselsetting blant personer med funksjonsnedsettelser. Sysselsettingsgraden i denne gruppen er betydelig lavere ...
  • Samskaping på Tøyen Torg - En casestudie av samskapingsprosesser i offentlig byrom 

   Nybakk, Dima; Grilauskaite, Saule (Master thesis, 2022)
   Tøyen Torgforening er en ideell organisasjon som ble stiftet i 2018. Foreningen består av fire ulike grupperinger av aktører på Tøyen: gårdeiere, bydelen, leietakere på torget og beboere. Målet med en slik sammensetning ...
  • The Systemic Turn and Participatory Budgeting: The Case of Rio Grande do sul 

   Legard, Sveinung; Goldfrank, Benjamin (Journal of Latin American Studies;Volume 53, Issue 1, Peer reviewed; Journal article, 2020-10-09)
   Participatory budgeting (PB) has been one of the most popular local democratic reforms in Latin America in recent decades. This article examines what happened to PB when it was scaled up to the state level and integrated ...
  • Tilbake til framtiden? 

   Lyng, Selma Therese; Legard, Sveinung; Bergene, Ann Cecilie; Anker, Niels; Jessen, Jes Erik; Reichborn-Kjennerud, Kristin (AFI Rapport 2010:3, Research report, 2010)
   I denne rapporten presenteres funnene fra en studie av alternative kvalifiseringstiltak rettet mot ungdom i alderen 16-19 år som står utenfor skole og arbeidsliv. Forskningsprosjektet inngår i Barne-, likestillings- og ...
  • De vanskelige overgangene 

   Legard, Sveinung (AFI Rapport 2013:7, Research report, 2013)
   Denne rapporten gir en oversikt over utfordringer som unge med nedsatt funksjonsevne møter i overgangen mellom utdanning og arbeid, hvordan norske myndigheter forholder seg til disse ut-fordringene, og avsluttes med noen ...
  • De vanskelige overgangene 

   Legard, Sveinung (AFI Rapport 2013:7, Research report, 2013)
   Denne rapporten gir en oversikt over utfordringer som unge med nedsatt funksjonsevne møter i overgangen mellom utdanning og arbeid, hvordan norske myndigheter forholder seg til disse ut-fordringene, og avsluttes med noen ...
  • Vertskommunesamarbeid om NAV-kontor 

   Legard, Sveinung; Vestøl, Gro Malene; Dybvik Staalesen, Pia; Berg, Helene; Fossestøl, Knut (AFI-rapport;2022:10, Report, 2022-12-15)
   Denne rapporten undersøke hvilke muligheter og utfordringer som ligger i et såkalt vertskommunesamarbeid om NAV-kontor. Et vertskommunesamarbeid fungerer på den måten at en eller flere samarbeidskommuner delegerer ansvaret ...