• Arbeidsmiljø og omstilling 

   Hilsen, Anne Inga; Grimsmo, Asbjørn (AFI Skriftserie nr. 7, Research report, 2000)
   Denne rapporten er et ledd i Arbeidsforskningsinstituttets (AFI) strategiske instituttprogram på arbeidsmiljøområdet. Rapporten baserer seg på undersøkelsen Arbeidsmiljø og omstilling, som AFI har utført på oppdrag fra ...
  • Bedre trygghet i kollektivtransporten 

   Hilsen, Anne Inga; Holst, Cathrine; Katrine S. Hanssen (Research report, 2003)
   Vold, trusler og ran er et økende problem innen kollektivtransporten. Myndighetene og arbeidslivets organisasjoner er opptatt av at reisende med kollektivtransport skal føle seg trygge, og at de som arbeider i transportsektoren ...
  • Bedre trygghet i kollektivtransporten 

   Hilsen, Anne Inga; Holst, Cathrine; Hanssen, Katrine S. (Research report, 2003)
   Vold, trusler og ran er et økende problem innen kollektivtransporten. Myndighetene og arbeidslivets organisasjoner er opptatt av at reisende med kollektivtransport skal føle seg trygge, og at de som arbeider i transportsektoren ...
  • Capacity Building for Employers’ Organization on Productivity and Competitiveness 

   Salomon, Robert; Hilsen, Anne Inga; Whist, Erik (AFI andre FoU-artikler 2007, Report, 2007)
   The Project ”Capacity Building of Employers organizations on Productivity and Competitiveness” financed by the Norwegian Government under the Social Dialogue Component for the ILO-Norway Framework Agreement, was launched ...
  • Ekstra fridager til seniorer 

   Reichborn-Kjennerud, Kristin; Gamperiene, Migle; Hilsen, Anne Inga (AFI Notat 2010:4, Research report, 2010)
   Denne undersøkelsen omhandler seniorer i statlige virksomheter med en relativt stor andel ansatte på 61 år og over. Et stort flertall av dem som svarte på spørreundersøkelsen, jobbet i Universitets- og høyskolesektoren. ...
  • Evaluation of the NHO programme in China 

   Hilsen, Anne Inga; Brøgger, Benedicte (AFI Notat 2005:05, Research report, 2005)
   This report is an evaluation of the NHO Programme in China. The objectives of the NHO Programme is to support the further development of democratic institutions within Chinese working life, through development of organisations ...
  • Fortell meg at jeg er ønsket! 

   Hilsen, Anne Inga; Steinum, Trude (AFI Rapport 2006:2, Research report, 2006)
   ”Sats på en senior” er slagordet til Nasjonalt krafttak for seniorpolitikk i arbeidslivet (Krafttaket). Det overordnede målet med Krafttaket er å stimulere til et godt arbeidsmiljø og en god personalpolitikk i virksomhetene ...
  • Fortellinger om å få det til 

   Hilsen, Anne Inga; Strand, Britt Elin (AFI FoU-resultat, Report, 2006)
   Dette er sluttrapporten fra et prosjekt under Nasjonalt krafttak for seniorpolitikk i arbeidslivet. Prosjektet var et samarbeid mellom fire private bedrifter, Arbeidsforskningsintituttet (AFI), SINTEF Teknologi og samfunn/Ny ...
  • Følgeevaluering av Langtidsfrisk-arbeidet ved SI Kongsvinger 

   Hilsen, Anne Inga (AFI Rapport 2012:12, Report, 2012)
   Målbevisst innsats gir økt nærvær og redusert fravær for Sykehuset Innlandet Kongsvinger.
  • Følgeevaluering av Langtidsfrisk-arbeidet ved SI Kongsvinger 

   Hilsen, Anne Inga (AFI Rapport 2012:12, Research report, 2012)
   Målbevisst innsats gir økt nærvær og redusert fravær for Sykehuset Innlandet Kongsvinger.
  • Hvis bare helsa holder... 

   Gamperiene, Migle; Hilsen, Anne Inga; Skarpaas, Ingebjørg (AFI Notat 2010:8, Research report, 2010)
  • Kunnskapsstatus for programmet FARVE (forsøksmidler arbeid og velferd) 

   Steinum, Trude; Hilsen, Anne Inga; Bull, Helga (AFI Notat 2007:10, Report, 2007)
   Det er nå to år igjen av IA-avtalens avtaleperiode, og som et ledd i arbeidet med avtalens mål om å øke den gjennomsnittlige pensjonsalder var det et behov om å samle kunnskap om hvor innsatsen bør ligge de to neste årene. ...
  • Kvinners holdninger til tidligpensjonering 

   Holte, Hilde H.; Hilsen, Anne Inga (AFI Notat 2010:7, Report, 2010)
   Denne rapporten bygger på en undersøkelse gjennomført blant 1000 yrkesaktive kvinner 50-70 år om hva som påvirker deres ønskede pensjoneringstidspunkt. Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra LO, som oppfølging i et større ...
  • På seniorvis 

   Hilsen, Anne Inga; Olsvik, Vigdis Mathisen; Steinum, Trude (AFI Rapport 2009:4, Report, 2009)
   Høsten 2006 ble det Steen, Arild Henriktet et prosjekt for å belyse hvilke faktorer som bidrar til tidligavgang fra arbeidslivet i kvinnedominerte bransjer. Prosjektet ble avsluttet ved årsskiftet 2008/2009. Hensikten med ...
  • Prosjekt ”Ny tilrettelagt turnus for renholdere på Feiring-klinikken” 

   Hilsen, Anne Inga; Amble, Nina (AFI FoU-resultat 2009, Research report, 2009)
  • Psykologiske, organisatoriske og sosiale faktorer i arbeid av betydning for helse 

   Hilsen, Anne Inga; Grimsmo, Asbjørn; Sørensen, Bjørg Aase; Rapmund, Antje; Fuglerud, Kristin Skeide (AFI Rapport 1998:8, Report, 1998)
   Norges forskningsråd (NFR) ved programmet "Helse i arbeidslivet" tok i 1997 initiativ til en kunnskapsoversikt som skulle kartlegge kunnskapsbehov og fremtidige forskningsbehov innen område arbeid og helse. Arbeidslivet ...
  • Samarbeid om mangfold 

   Hilsen, Anne Inga; Eggesbø, Reidun (AFI FoU-resultat, Report, 2010)
   Håndbok for ledere er ment å være et verktøy på tema etnisk mangfold, både i hotell-bransjen og i arbeidslivet for øvrig. Håndboken tar opp kjente situasjoner og spør hva man kan gjøre i de situasjonene man står overfor som leder.
  • Samarbeid om redusert sykefravær i prosessindustrien 

   Terjesen, Hans Chr. Aargaard; Hilsen, Anne Inga (AFI FoU-resultat, Research report, 2013)
   Denne rapporten er en sluttrapport fra prosjektet ”Samarbeid om redusert sykefravær i industrien”. Prosjektet ble iverksatt høsten 2010 og avsluttet i desember 2012. Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) har hatt prosjektledelsen, ...
  • Samarbeid om redusert sykefravær i prosessindustrien 

   Terjesen, Hans Chr. Aargaard; Hilsen, Anne Inga (AFI FoU-resultat, Research report, 2013)
   Denne rapporten er en sluttrapport fra prosjektet ”Samarbeid om redusert sykefravær i industrien”. Prosjektet ble iverksatt høsten 2010 og avsluttet i desember 2012. Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) har hatt prosjektledelsen, ...
  • Seniorpolitikk i store virksomheter - følgeevaluering ved St. Olavs Hospital 

   Hilsen, Anne Inga (AFI Rapport 2012:15, Report, 2012)