• Er høgskolene regionale kvalifiseringsinstitusjoner? : Likheter og ulikheter mellom høgskolene på Vestlandet og i hovedstadsregionen 

   Gythfeldt, Knut; Heggen, Kåre (Rapport;nr. 5, Research report, 2012-03)
   De spørsmålene som undersøkes og belyses i denne rapporten omfatter viktige faglige og politiske temaer: I hvilken grad rekrutterer høgskolene personer fra ulike regioner til høyere utdanning, og i hvilken grad forsyner ...
  • Koherens i lærarutdanninga 

   Raaen, Finn Daniel; Heggen, Kåre (Norsk pedagogisk tidsskrift;98(1), Journal article; Peer reviewed, 2014)
   Tema for artikkelen er spenningane og motsetnadene i lærarutdanninga og diskusjonen om korleis samanhengen kan styrkast og relevansen aukast. Vi tar utgangspunkt i omgrepet koherens slik det er brukt i internasjonale bidrag, ...
  • Omfang av felleselement i BSV-utdanningane - argumentasjon og konsekvens 

   Heggen, Kåre; Henriksen, Øystein; Terum, Lars Inge (Rapport;nr. 68, Research report, 2015)
   Målet med prosjektet var å følgje opp noko av det sentrale innhaldet i «Samspelsmeldinga» (nr. 13) – å samanlikne utdanningar og å utvikle meir kunnskap både om fagleg innhald og argumentasjon for og i mot, utdanningar med ...
  • Profesjonskvalifisering : Innlegg og kommentarer ved presentasjon av boka Kvalifisering for profesjonsutøving 

   Heggen, Kåre; Jensen, Kari Toverud; Fauske, Halvor; Conradi, Hallgerd (SPS arbeidsnotat;Nr. 1 - 2010, Working paper, 2010)
   Sentralt i den boka som blir lansert er data m.a. innsamla i StudData-prosjektet ved SPS, som eg har hatt tilgang til frå eg starta i bistilling ved senteret i 2005. Eit viktig siktemål med boka er difor å beskrive ...
  • Regional Differences in Higher Educational Choice? 

   Helland, Håvard; Heggen, Kåre (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   This paper examines geographical differences in choice of field in higher education. Formerly, educational attainment differed considerably between rural areas and urban centres. Today these differences are pretty much ...
  • Rekruttering, studiesituasjon og kompetanse : Ei undersøking av rekruttering og kvalifisering til sosialt arbeid 

   Heggen, Kåre; Vik, Lars Jørgen (HiO-rapport;nr. 8, Research report, 2007)
   I mai 2006 vart det inngått ein avtale mellom Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere – FO – og Høgskolen i Oslo, Senter for profesjonsstudier om gjennomføring av prosjektet ...
  • Sikrar BSV-utdanningane kompetansebehova? 

   Terum, Lars Inge; Heggen, Kåre (Fontene forskning;8(2), Journal article; Peer reviewed, 2015)
   Barnevernspedagog-, sosionom- og vernepleiarutdanningane utgjer BSV-utdanningane i Noreg. Sidan byrjinga på 1970-talet har det fleire gonger kome framlegg om å samordne BSV-utdanningane, for å sikre kompetansebehova betre ...