• Arbeidsliv i en krevende tid. Medbestemmelse og medvirkning under koronapandemiens første fase 

   Drange, Ida; Falkum, Eivind; Wathne, Christin Thea (AFI FoU-resultater;2020:08, Research report, 2020-11)
   Dette notatet beskriver resultatene fra en spørreundersøkelse gjennomført av TNS Gallup på vegne av Arbeidsforskningsinstituttet AFI ved OsloMet – storbyuniversitetet. Formålet med undersøkelsen er å kartlegge de umiddelbare ...
  • Are you moving up or falling short? An inquiry of skills-based variation in self-perceived employability among Norwegian employees 

   Drange, Ida; Bernstrøm, Vilde Hoff; Mamelund, Svenn-Erik (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   This article investigates how educational level, job-related skills and employers’ support for competence development jointly determine Norwegian employees’ expectations of maintaining employment and career advancement. ...
  • "Å være utlending er ingen fordel" 

   Maximova-Mentzoni, Tatiana; Egeland, Cathrine; Askvik, Tanja; Drange, Ida; Støren, Liv Anne; Røsdal, Trude; Vabø, Agnete (AFI Rapport 2016:03, rapport, 2016)
   Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) har i samarbeid med Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) gjennomført en utredning basert på en rekke metoder og datakilder for å fremskaffe kunnskap ...
  • Barriers to Access? Immigrant Origin and Occupational Regulation 

   Alecu, Andreea Ioana; Drange, Ida (Nordic Journal of Migration Research;Volume 9, Issue 1, Journal article; Peer reviewed, 2018-02-16)
   European labour markets have become increasingly accessible to foreign workers because of increased global migration and the implementation of international labour mobility agreements. Yet, skilled immigrants have lower ...
  • Bedriftsdemokrati og eierskap 

   Falkum, Eivind; Drange, Ida (AFI FoU-resultat 2018:04, rapport, 2018)
   I den første delrapporten til Medbestemmelsesbarometeret 2017 satt vi endringer i arbeidslivsrelasjoner i fokus. I denne andre delrapporten viser vi hvordan ulike eierformer i arbeidslivet henger sammen med relasjonene ...
  • "Being a foreigner is no advantage" – Career paths and barriers for immigrants in Norwegian academia 

   Maximova-Mentzoni, Tatiana; Egeland, Cathrine; Drange, Ida; Askvik, Tanja; Støren, Liv Anne; Røsdal, Trude; Vabø, Agnete (AFI Report 2016:12, rapport, 2016)
   Researchers from the Work Research Institute (AFI) at Oslo and Akershus University College of Applied Sciences and the Nordic Institute for Studies in Innovation, Research and Education (NIFU) have jointly prepared this ...
  • Den vanskelige deltidsknuten en særnorsk utfordring som rammer unge helsefagarbeidere 

   Vabø, Mia; Drange, Ida; Amble, Nina (Fagbladet Samfunn og Økonomi;Nummer 1, Journal article; Peer reviewed, 2019)
   En nordisk undersøkelse (NORDCARE II), gjennomført i 2015 blant helsefagarbeidere i eldreomsorgen, tyder på at det i Norge er relativt mange som jobber i deltidsstillinger og relativt mange som oppgir at de ønsker å jobbe ...
  • Drivkrefter bak avgang og arbeidsfastholdelse 

   Drange, Ida (AFI Rapport 2015:4, rapport, 2015)
   I denne rapporten ser vi nærmere på hvilke individkarakteristikker, jobbkarakteristikker og organi­sasjonskarakteristikker som kan forklare selvoppgitt sannsynlighet for yrkesavgang. Rapporten analyserer et stort ...
  • Early-career income trajectories among physicians and dentists : the significance of ethnicity 

   Drange, Ida (European sociological review;, Journal article; Peer reviewed, 2011-09-07)
   This article analyses early-career income trajectories among non-Western immigrant and native-born physicians and dentists in Norway. Register data comprising all medical and dental graduates from Norwegian universities ...
  • Employability as an Alternative to Job Security 

   Bernstrøm, Vilde Hoff; Drange, Ida; Mamelund, Svenn-Erik (Personnel review;, Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Purpose – Employability has been suggested as an alternative to job security in response to more flexible work arrangements, arguing that the important question for employees is no longer the security of their current job, ...
  • Ethnic minority students' career expectations in prospective professions: Navigating between ambitions and discrimination 

   Abrahamsen, Bente; Drange, Ida (Sociology;, Journal article; Peer reviewed, 2014-08-14)
   This study sheds light on how ethnic minority students in Norway seek to navigate occupational opportunities after graduating from professional bachelor programmes. Students’ career ambitions and career expectations are ...
  • Etnisk mangfold i akademia 

   Askvik, Tanja; Drange, Ida (Søkelys på arbeidslivet;Årgang 36, nr. 3, Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Det er betydelige forskjeller i hvem som blir i Universitets- og høyskolesektoren etter oppnådd doktorgrad om man sammenligner personer med majoritetsbakgrunn og innvandrere. Doktorer med majoritetsbakgrunn har størst ...
  • Faglig skjønn under press. Fire casestudier og en sammenfatning 

   Kuldova, Tereza Østbø; Drange, Ida; Enehaug, Heidi; Falkum, Eivind; Underthun, Anders; Wathne, Christin Thea (AFI Rapport;2020:06, Research report, 2020-09)
   Denne rapporten presenterer funn og analyser fra fire casestudier om medbestemmelse, ledelse, styringsmekanismer og bruken av faglig skjønn. De fire casene omfatter helseforetak, politiet, universitets- og høgskolesektoren ...
  • Faktaundersøkelse om rekruttering av kvinner til ledelse i domstolene 

   Forsberg, Ellen-Marie; Drange, Ida; Amble, Nina (AFI Notat 2008:6, rapport, 2008)
   Denne faktaundersøkelsen er utarbeidet på oppdrag for Domstolsadministrasjonen. Under-søkelsen kartlegger årsakene til den lave kvinneandelen i domstollederstillinger - i 2007 var 28 av 109 leder- og nestlederstillinger i ...
  • Fra loddtrekning til søknadsbasert opptak. Har endret praksis for tildeling av turnusstillinger til nyutdannede leger ført til sosial ulikhet? 

   Drange, Ida (Tidsskrift for Samfunnsforskning;Årgang 61, nr. 4-2020, Journal article; Peer reviewed, 2020-11-10)
   Legestudiet preges av høy sosial reproduksjon og sosialt skjev rekruttering. Legers arbeidsmarked og karrierer, derimot, viser at legene er en egalitær yrkesgruppe med små, interne forskjeller. Det tyder på at høy sosial ...
  • Frivillig deltid - kun et spørsmål om tid? 

   Egeland, Cathrine; Drange, Ida (AFI Rapport 2014:4, rapport, 2014)
   I Norge er deltid en ganske vanlig arbeidsmarkedstilknytning blant kvinner. 40 prosent av arbeidende kvinner i Norge arbeider deltid. Samtidig vekker deltidsarbeidet bekymring blant politikere, partene i arbeidslivet og ...
  • Hva kan forklare medlemsveksten i Forbundet for Ledelse og Teknikk? 

   Bergene, Ann Cecilie; Steen, Arild Henrik; Egeland, Cathrine; Drange, Ida (AFI Rapport 2013:13, rapport, 2013)
   Det er flere forhold som kan forklare endringer i et forbunds medlemsmasse. Vi diskuterer i denne rapporten både interne og eksterne forhold som mulige forklaringer på FLTs vekst siden 2009. Vi har valgt å dele de interne ...
  • Hva kan forklare medlemsveksten i Forbundet for Ledelse og Teknikk? 

   Bergene, Ann Cecilie; Steen, Arild Henrik; Egeland, Cathrine; Drange, Ida (AFI Rapport 2013:13, rapport, 2013)
   Det er flere forhold som kan forklare endringer i et forbunds medlemsmasse. Vi diskuterer i denne rapporten både interne og eksterne forhold som mulige forklaringer på FLTs vekst siden 2009. Vi har valgt å dele de interne ...
  • ”Hvem skal ut?” 

   Talberg, Niri; Drange, Ida (AFI Rapport 2013:3, rapport, 2013)
   Det er tredje gang det utarbeides en rapport som ser på kjennetegn ved de som tror de vil være utenfor arbeidslivet om fem år av andre grunner enn utdanning og alderspensjon.
  • ”Hvem skal ut?” 

   Talberg, Niri; Drange, Ida (AFI Rapport 2013:3, rapport, 2013)
   Det er tredje gang det utarbeides en rapport som ser på kjennetegn ved de som tror de vil være utenfor arbeidslivet om fem år av andre grunner enn utdanning og alderspensjon.