• 8 råd fra 10 unge som bor i kommunale boliger 

   Brattbakk, Ingar (Others, 2023-09)
   Policy brief/brosjyre laget til lanseringen av rapporten Ungdom i kommunale boliger, 28. september 2023. Brosjyren ble trykket i brettet A4-format i et begrenset antall til lanseringen.
  • Foreldres nabolagstrategier for barn og unge: danne, styrke og skjerme 

   Brattbakk, Ingar (Tidsskrift for samfunnsforskning;Årgang 63, nr. 2, Peer reviewed; Journal article, 2022-04-04)
   Nabolaget er vesentlig for barn og unges oppvekst, og mange studier dokumenterer nabolagseffekter: barn og unges livssjanser påvirkes av nærmiljøet de vokser opp i. Nabolaget påvirker barn og unge både direkte og indirekte ...
  • Husleieregulering - status før avvikling i 2010 

   Brattbakk, Ingar (NIBR-rapport 2007:21, Report, 2007)
   Rapporten presenterer funn om leieforhold og leiere i prisregulerte utleieboliger i førkrigsbygårder i Oslo og Trondheim. Husleiereguleringsloven er under gradvis avvikling og rapporten dokumenterer situasjonen 3 år før ...
  • Hva nå, Tøyen? 

   Brattbakk, Ingar; Hagen, Aina Landsverk; Rosten, Monika Grønli; Sæter, Oddrun; Osuldsen, Jenny; Andersen, Bengt; Thorstensen, Erik; Bratseth, Katja (AFI Rapport 2015:8, Research report, 2015)
   AFI har, i samarbeid med Storbyprogrammet (HiOA) og arkitektfirmaet Snøhetta, gjennomført en bred sosiokulturell stedsanalyse av Tøyen på oppdrag for Oslo kommune ved Bydel Gamle Oslo. Oppdraget var å kartlegge og analysere ...
  • Hverdagsstedet Vestli 

   Andersen, Bengt; Brattbakk, Ingar; Dalseide, Astri Margareta; Mæhle, Yngvild Margrete; Ruud, Marit Ekne (AFI Rapport 2018:01, Report, 2018)
   Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) ved OsloMet – storbyuniversitetet har i samarbeid med arkitektkontoret Kåmmån og Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR, OsloMet) gjennomført en bred stedsanalyse av Vestli på ...
  • Images of Place, Secularity and Gentrification: On Urban Religious Belonging in an Inner City Neighbourhood in Oslo 

   Thorstensen, Erik; Hagen, Aina Landsverk; Brattbakk, Ingar (Ubiquity Press;volume 10, issue 1, Peer reviewed; Journal article, 2021-03-25)
   Through extensive fieldwork conducted in an inner city neighbourhood in Oslo, Norway, the authors found that a variation of actors and settings evoked different religious and secular images of place. In what ways is the ...
  • Levekårsanalyse for Bydel Stovner - Utvikling i demografi og levekår for Bydel Stovners delbydeler sammenlignet med landet, Oslo og utvalgte norske byområder i perioden 2008/9 – 2018/19 

   Brattbakk, Ingar (FoU-resultat;2021:05, Working paper, 2021-06-17)
   Bydel Stovner har nedsatt et utvalg som skal se på årsakene til at koronapandemien har rammet bydelen så hardt i 2020 og 2021, og peke på mulige veier for å ruste bydelen bedre for framtida. Som en del av dette arbeidet ...
  • Lytt til seniorene! 

   Vestby, Guri Mette; Brattbakk, Ingar; Norvoll, Reidun (Samarbeidsrapport NIBR/AFI 2017, Report, 2017)
   Eldre på seniorsentre og frivilligsentraler i tre case-kommuner har deltatt i utprøving av en treleddet medvirkningsmetode med spørreskjema og samtaler, en digital kartleggingsapp og dialogverksted. Metodeprosjektet gav ...
  • Løslatt og hjemløs 

   Dyb, Evelyn; Brattbakk, Ingar; Bergander, Klaus; Helgesen, Janne (Samarbeidsrapport NIBR/KRUS/Byggforsk 2006, Report, 2006)
   En stor andel innsatte i norske fengsler løslates uten å ha en bolig. Hvor mange dette har dreid seg om var ikke tallfestet. Målet med prosjektet Boligsituasjonen og bostedsløshet etter fengselsopphold har blant annet vært ...
  • Muligheter og hindringer for barn i lavinntektsfamilier. En kunnskapsoppsummering 

   Hyggen, Christer; Brattbakk, Ingar; Elling Borgeraas (NOVA Rapport 11/18, Report, 2018)
   This report presents a scoping review of the consequences of growing up in low-income households. It has a special focus on research relevant to the Norwegian context. The review is based on a comprehensive systematic ...
  • Områdeløft Ammerud 

   Ruud, Marit Ekne; Vestby, Guri Mette; Brattbakk, Ingar; Andersen, Bengt (NIBR-rapport 2016:21, Report, 2016)
   Rapporten presenterer resultater fra en stedsanalyse på Ammerud gjennomført høsten 2016. Oppdraget var å identifisere eventuelle effekter som områdeløftet pa Ammerud har hatt for befolkningen sett opp mot hovedmål og ...
  • Områdesatsinger i Norge: Et skjørt kunnskapsgrunnlag for strategier og tiltak 

   Andersen, Bengt; Brattbakk, Ingar (Tidsskrift for boligforskning;Årgang 3, nr. 2-2020, Journal article; Peer reviewed, 2020-11-27)
   I artikkelen ser vi på argumentene for områdesatsinger i norsk bypolitikk som en bakgrunn for å diskutere fore- liggende forskning av slike satsinger. Gitt at norsk byforskning har en sterk overvekt av studier med data fra ...
  • Oppvekststedets betydning for barn og unge 

   Brattbakk, Ingar; Andersen, Bengt (AFI Rapport 2017:02, Research report, 2017)
   Ett av ti barn i Norge lever i familier som er fattige over tid. Andelen fattige barnefamilier er særlig høy i flere av de store og mellomstore byene på Sør- og Østlandet, og spesielt innad i Oslo finner forskerne sterke ...
  • Participatory communication and citizen social science: Lessons learned and new ethical and political challenges 

   Canto Farachala, Patricia; Norvoll, Reidun; Brattbakk, Ingar; Budryte, Paulina (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   This paper contributes to the discussion around the epistemic foundations of citizen social science (CSS) by drawing from participatory communication. We argue that the latter’s long history reflecting on the ethical and ...
  • På sporet av det nye Grønland. Sosiokulturell stedsanalyse av Grønland i Bydel Gamle Oslo 

   Brattbakk, Ingar; Andersen, Bengt; Hagen, Aina Landsverk; Ruud, Marit Ekne; Ander, Hanna E.; Breistrand, Hanna; Skajaa, Joakim; Dalseide, Astri Margareta (AFI Rapport;2017:04, Research report, 2017-09)
   Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) har i samarbeid Norsk Institutt for by- og regionforskning (NIBR, HiOA), og arkitektkontorene Eriksen-Skajaa og Kåmmån gjennomført en bred stedsanalyse ...
  • Seniortråkk og andre medvirkningsmetoder for aldersvennlige lokalsamfunn - Erfaringer, råd og anbefalinger 

   Vestby, Guri Mette; Norvoll, Reidun; Brattbakk, Ingar; Breistrand, Hanna (NIBR-rapport;2020:4, Research report, 2020-03)
   Medvirkningsopplegg og ulike metoder for å involvere eldre selv i arbeidet med å få et godt kunnskapsgrunnlag for utvikle aldersvennlige lokalsamfunn. Folkehelseperspektiv på stedskvaliteter av fysisk, sosial, kulturell ...
  • Et sted å være, noe å gjøre 

   Brattbakk, Ingar; Tolstad, Ingrid M.; Ruud, Marit Ekne (AFI FoU-resultat 2016:04, Report, 2016)
   Dette notatet er et resultat av at Seksjon for Kultur, Miljø og Byutvikling i Fredrikstad kommune ønsket ekstern bistand til å gjennomføre et medvirkningsopplegg for barn og unge på Sellebakk. Oppdraget var knyttet til ...
  • Storbyfaktoren 

   Brattbakk, Ingar; Nyhus, Ole Henning; Andersen, Bengt; Reichborn-Kjennerud, Kristin; Iversen, Jon Marius Vaag (Rapport 2016:13, Report, 2016)
   Hva særpreger storbykommunenes sosiale og økonomiske utfordringer? På oppdrag for KS sitt «Program for storbyrettet forskning» har Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) og Senter for økonomisk forskning (SØF) analysert norske ...
  • They must live somewhere! The geographical dimension of residualized social rented housing in urban Norway 

   Brattbakk, Ingar; Sørvoll, Jardar (Peer reviewed; Journal article, 2024)
   The residualization of public rented housing is a prevalent phenomenon throughout Eu- rope, and strongly present in the small and strongly means-tested social housing sector in Norway. In this article, we discuss the ...
  • Tiltak i tide 

   Per-Øystein Lund; Brattbakk, Ingar; Ivar Brevik; Jon Guttu; Ruud, Marit Ekne; lenes (NIBR-notat 2006:126, Notat, 2006)
   Last ned gratis Notatet gir en oversikt over ulike behov og utfordringer i Groruddalen i forhold til demografi, sosiale forhold, boligforhold og nærmiljø. Hvilke muligheter og utfordringer ser bydelene i forhold til sin ...