• Betingelser for sosialt arbeid 

   Fossestøl, Knut; Breit, Eric; Borg, Elin (AFI Rapport 2016:02, Research report, 2016)
   NAV-reformen bygger på et likeverdig partnerskap mellom stat og kommune. Organiseringen av partnerskapet antas å ha betydning for sosialt arbeids plass på kontorene.  Rapporten ser særlig på den betydning ledermodell/led ...
  • Et lag rundt eleven. En klynge-randomisert evaluering av LOG-modellen. 

   Malmberg-Heimonen, Ira; Tøge, Anne Grete; Lyng, Selma Therese; Borg, Elin; Pålshaugen, Øyvind; Bakkeli, Vidar; Wittrock, Christian; Christensen, Hanne; Lund, Torbjørn; Fossestøl, Knut; Sehrish, Akhtar (AFI Rapport;2020:07, Research report, 2020-11)
   I prosjektet har Ålesund, Lillehammer, Nedre Eiker og Harstad kommuner implementert LOG-modellen, og OsloMet ved Arbeidsforskningsinstituttet har sammen med Universitetet i Tromsø evaluert den. Skoleeier og skoleleder leder ...
  • Evaluering av ny kompetansemodell Delrapport 3: Har endringene i oppfølgingsordningen bidratt til å gjøre ordningen mer treffsikker? 

   Høydal, Øyunn Syrstad; Myrvold, Trine; Lyng, Selma; Borg, Elin (AFI-rapport;2024:04, Report, 2024-02-27)
   Rapporten er en evaluering av virkningene av oppfølgingsordningen, og betydningen av de siste endringene i ordningen. Gjennom oppfølgingsordningen får kommunene tilbud om støtte og veiledning over en periode på tre år. ...
  • Evaluering av ny kompetansemodell – desentraliserte ordninger for skole og yrkesfag samt oppfølgingsordningen Temanotat 1: Programteori, foreløpige funn og videre forskningsspørsmål 

   Lyng, Selma Therese; Borg, Elin; Fossestøl, Knut; Pedersen, Eirin; Hermansen, Hege; Johannesen, Hedvig Skonhoft; Lahn, Leif Christian; Mausethagen, Sølvi; Myrvold, Trine (AFI Rapport;2021:02, Research report, 2021-02)
   I dette temanotatet, som er den første publikasjonen fra evalueringen av ny kompetansemodell, presenterer vi vår forståelse av myndighetenes programteori for de tre ordningene som inngår i evalueringen: de desentraliserte ...
  • Evaluering av ny kompetansemodell. Delrapport 2: Tilskuddsordning for lokal kompetanseutvikling i fag- og yrkesopplæringen 

   Andresen, Silje; Borg, Elin; Nyen, Torgeir; Hagen Tønder, Anna (AFI-rapport;2022:06, Report, 2022-09-28)
   I denne rapporten evaluerer vi tilskuddsordningen for lokal kompetanseutvikling i fag- og yrkesopplæringen. Vi spør hvordan fylkeskommunene har lagt til rette for den lokale gjennomføringen og hvilke målgrupper som har ...
  • Holdninger til funksjonshemmede i Norge 1999 - 2005 

   Borg, Elin (NOVA Notat 4/08, Report, 2008)
   Et overordnet mål i den norske politikken for funksjonshemmede har siden FNs internasjonale år for funksjonshemmede i 1981 vært full deltagelse og likestilling, og det siste tiåret har spørsmål omkring funksjonshemmedes ...
  • Holdninger til funksjonshemmede i Norge 1999 - 2005 

   Borg, Elin (NOVA Notat 4/08, Report, 2008)
   Et overordnet mål i den norske politikken for funksjonshemmede har siden FNs internasjonale år for funksjonshemmede i 1981 vært full deltagelse og likestilling, og det siste tiåret har spørsmål omkring funksjonshemmedes ...
  • Hva lærerne ikke kan! 

   Borg, Elin; Christensen, Hanne; Fossestøl, Knut; Pålshaugen, Øyvind (AFI Rapport 2015:6, Report, 2015)
   Rapporten inngår som andre og avsluttende leveranse i prosjektet «Et lag rundt læreren». Rapporten presenterer fem ulike og testbare modeller for «et lag rundt læreren» og som er utviklet på bakgrunn av en systematisk og ...
  • Hvorfor lykkes ikke NAV-kontorene med å jobbe mer arbeidsrettet? 

   Fossestøl, Knut; Breit, Eric; Borg, Elin (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   En sentral forklaring på NAVs manglende måloppnåelse om flere i arbeid og aktivitet og færre på trygd har vært omstillingsprosessen med den lokale etableringen av NAV-kontorene. I denne artikkelen drøfter vi en alternativ ...
  • Idealer og realiteter i forvaltningen av arbeidsrettede tiltak i Nav 

   Fossestøl, Knut; Berg, Helene; Borg, Elin; Gleinsvik, Audun; Maximova-Mentzoni, Tatiana; Pedersen, Eirin (AFI Rapport 2016:07, Report, 2016)
   Prosjektet «Idealer og realiteter i forvaltningen av arbeidsrettede tiltak i Nav» er utført på oppdrag av Arbeids- og sosialdepartementet. Prosjektet har sett på tiltaksstyringen i Nav og kartlagt hva som ligger til grunn ...
  • Jammen hjalp det ikke! 

   Pålshaugen, Øyvind; Borg, Elin (AFI FoU-resultat 2018:08, Research report, 2018)
   Prosjektet «Skolen som arena for barn og unges psykiske helse» er gjennomført på oppdrag av Helsedirektoratet (Hdir) og Utdanningsdirektoratet (Udir) i perioden mai 2013–juni 2018. Direktoratene ønsket å iverksette et ...
  • Et lag rundt læreren 

   Borg, Elin; Drange, Ida; Fossestøl, Knut; Jarning, Harald (AFI Rapport 2014:8, Research report, 2014)
   Kunnskapsoppsummeringen inngår som første leveranse i et prosjekt finansiert av Utdannings­direktoratet for å utvikle modeller for tverrfaglig/flerfaglig arbeid i skolen (et lag rundt læreren). Oppsummeringen består av 5 ...
  • Lokal kompetanseutvikling. Evaluering av implementeringen av ny tilskuddsordning i grunnopplæringen 

   Fossestøl, Knut; Borg, Elin; Flatland, Tord; Hermansen, Hege; Lyng, Selma; Mausethagen, Sølvi; Myrvold, Trine (AFI-rapport;2021:06, Report, 2021-10-13)
   I denne rapporten evaluerer vi tilskuddsordningen for lokal kompetanseutvikling grunnopplæring, særlig i lys av de nye retningslinjene som ble innført i 2021. Vi gjennomgår data fra sentrale aktører/arenaer i ordningen, ...
  • Mulighetsrommet i Nav-partnerskapet 

   Hellang, Øyvind; Jentoft, Nina; Ricke, Michael Aloysius; Fossestøl, Knut; Bakkeli, Vidar; Borg, Elin; Legard, Sveinung (Rapport Norge;34, Research report, 2019)
   Denne rapporten omhandler partnerskapet i Nav-kontor, hvordan det fungerer, hvilke mulighetsrom det har og hvordan et fungerende partnerskap kan bidra til å utvikle Nav-kontorene. KS har satt i gang dette FoU-prosjektet ...
  • Nav i en ny tid? En evaluering av hvordan retningsvalgene i Stortingsmelding 33 implementeres på Nav-kontorene 

   Fossestøl, Knut; Borg, Elin; Breit, Eric (AFI Rapport;2020:09, Research report, 2020-12)
   Med bakgrunn blant annet i intervju- og surveydata har AFI foretatt en evaluering av implementeringen av Stortingsmelding 33 nav i en ny tid – for arbeid og aktivitet. Oppdragsgiver er Arbeids- og sosialdepartementet. ...
  • NAV-reformen 2014 

   Fossestøl, Knut; Breit, Eric; Borg, Elin (AFI Rapport 2014:13, Research report, 2014)
   AFI har som del av NAV-evalueringen hatt ansvar for å se på den lokale iverksettingen av NAV-reformen. Tidligere analyser viste at reformen de første årene, og at arbeidet i stor grad var preget av omstillingsproblemer. ...
  • Partssamarbeidets kompetanseeffekter 

   Underthun, Anders; Drange, Ida; Borg, Elin (AFI Rapport 2017:03, Research report, 2017)
   Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) ved Høgskolen i Oslo og Akershus vurderer i denne rapporten Forbundet for Ledelse og Teknikks (FLT) tariffestede støtteordning til etter- og videreutdanning (opprettet av FLT og NHO i ...
  • Promoting Students’ Mental Health: A Study of Inter-professional Team Collaboration Functioning in Norwegian Schools 

   Borg, Elin; Pålshaugen, Øyvind (September 2019, Volume 11, Issue 3, Journal article; Journal article; Peer reviewed, 2018-09-22)
   Collaboration between different professions is thought to be important for mental health work in schools. However, highquality collaboration is often difficult to achieve in practice, and there is little research available ...
  • Systematisk frafallsforebygging i videregående skole – en evaluering med klyngerandomisert design – andre underveisrapport 

   Malmberg-Heimonen, Ira; Sletten, Mira Aaboen; Tøge, Anne Grete; Gyüre, Krisztina; Borg, Elin; Alves, Daniele (Research report, 2017-12-31)
   Denne andre rapporten i IKO-prosjektet beskriver implementeringserfaringer og de første effektanalysene basert på forskjellige datakilder. Disse dataene gir oss et bilde om hvordan IKO-modellen har blitt implementert, ...
  • Systematisk frafallsforebygging i videregående skole – en evaluering med klyngerandomisert design – første underveisrapport 

   Malmberg-Heimonen, Ira; Sletten, Mira Aaboen; Pålshaugen, Øyvind; Borg, Elin; Tøge, Anne Grete; Gyüre, Krisztina (Research report, 2016-12-31)
   Denne første underveisrapporten beskriver bakgrunnen for forskningsevalueringen av en modell for systematisk frafallsforebygging i videregående skole som prøves ut i fire fylkeskommuner fra høsten 2016. Rapporten gjør rede ...