Now showing items 1-20 of 208

  • Ageing, intergenerational relations, care systems and quality of life - an introduction to the OASIS project 

   Herlofson, Katharina; Daatland, Svein Olav (NOVA Rapport 14/01, Working paper, 2001)
   The goal of the OASIS project is to learn how families and service systems may support autonomy and delay dependency in old age, in order to promote quality of life among the elderly and their caregivers, and improve the ...
  • Air pollution and greenhouse gas emissions in China: An unsustainable situation in search of a solution 

   Vennemo, Haakon; Aunan, Kristin (Working Paper;3/2016, Working paper, 2016)
   Each year air pollution in China claims hundreds of thousands of lives. The root cause is an economy dependent on coal and heavy industry in combination with continued emissions from inefficient household stoves in ...
  • Aktivitetsvenn – en studie med vekt på de frivilliges erfaringer 

   Sørvoll, Jardar; Hansen, Thomas (Kort oppsummert;1, Working paper, 2019)
   NOVA forsker på frivillighet i lys av omsorgsutfordringene i et stadig mer aldrende samfunn. Dette notatet oppsummerer hovedfunn i en ny studie av Aktivitetsvenn, et frivillig tilbud rettet mot personer med demens. Studien ...
  • Alternative kompensasjonsordninger for næringslivet med vekt på lønnsutgifter – anslagsvise beregninger av fordelings- og insentiveffekter 

   Markussen, Simen; Natvik, Gisle J; Wulfsberg, Fredrik (Working Paper;1/2020, Working paper, 2020-05-27)
   Kompensasjonsordningen for å dekke deler av bedrifters faste kostnader svekker samtidig insentivene for å opprettholde økonomisk aktivitet, og gjennom det, sysselsetting. I dette notatet studerer vi alternative innretninger ...
  • Arbeids- og velferdstjenestene: Protokoll for en forenklet kunnskapsoversikt 

   Sadeghi, Talieh; Thørrisen, Mikkel M.; Fossestøl, Knut; Finne, Joakim; Skarpaas, Lisebet Skeie; Bråthen, Magne; Karlsen, Elisabeth; Ødemark, Ingjerd L. (AFI-notat;2023:04, Working paper, 2023-06)
   Foreliggende protokoll er første leveranse i prosjektet Forenklet kunnskapsoversikt over arbeids- og velferdstjenestene. Protokollen gir en detaljert oversikt over hvordan kunnskapsoversikten skal gjennomføres, herunder ...
  • Arbeidsavklaringspenger: Protokoll for en oppsummering av kunnskapen på området 

   Sadeghi, Talieh; Bråthen, Magne; Ødemark, Ingjerd L.; Bakkeli, Vidar; Gjersøe, Heidi M.; Hansen, Helle C.; Köhler-Olsen, Julie; Karlsen, Elisabeth (AFI-notat;2023:07, Working paper, 2023-11-30)
   Notatet er en kunnskapsoppsummering (scoping review) over forskning om arbeidsavklaringspenger i Norge. Den gir en detaljert oversikt over hvordan kunnskapsoppsummeringen skal gjennomføres, herunder med hensyn til formål, ...
  • Arbeidslivsbarometerets koronaundersøkelse: Preliminære funn per 6. april 2020 

   Mamelund, Svenn-Erik; Ingelsrud, Mari Holm; Steen, Arild Henrik (Working paper, 2020)
   Arbeidslivsbarometeret, som AFI ved OsloMet de siste 12 årene har utarbeidet for YS, har i år også kartlagt den aktuelle situasjonen etter koronatiltakene. Arbeidsnotatet er delt i to: Del 1: om sykelighet og ...
  • Autonomi og evidensbasert praksis 

   Ekeland, Tor-Johan (;nr. 6, Working paper, 2004)
   Profesjonsaktørar er beslutningstakarar. Med grunnlag i utdanning og kompetanse er dei gitt rettar og pliktar innan definerte samfunnsområde til å utøve praksis og løyse problem av ulike slag. Dei er også viktige ...
  • Barnefamilienes hverdagsliv i Norge 2021 

   Egeland, Cathrine; Pedersen, Eirin; Nordberg, Tanja H.; Ballo, Jannike G. (FoU-resultat;2021:06, Working paper, 2021-10-11)
   Barnefamilier i Norge i dag har et relativt hektisk hverdagsliv med foreldre i lønnet arbeid som samtidig skal ta seg av husholdningsoppgaver, matlaging og følge opp barnas fritidsaktiviteter. Familiene har stramme tidsskjema ...
  • Barnevern i møte med mangfold. Evaluering av en kommunikasjonskampanje 

   Falck-Eriksen, Asgeir; Dæhlen, Marianne (Kort Oppsummert;2/2019, Working paper, 2019)
   I 2018 ble det gjennomført en kommunikasjonskampanje om norsk barnevern. Kampanjen var rettet mot tre språkgrupper i Norge: polsk, somali og engelsk. Kampanjen ble gjennomført i regi av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet ...
  • Boligsosiale utfordringer i Asker kommune: En forstudie 

   Langsether, Åsmund; Gulbrandsen, Lars (NOVA Notat;2011:06, Working paper, 2011-10)
   Husbanken startet i 2008/2009 Boligsosialt utviklingsprogram. Asker kommune søkte om å bli tatt opp som deltaker, og søknaden ble innvilget. Målet med programsatsingen er at kommunene som deltar, gjennom et forpliktende ...
  • Boligsosiale utfordringer i Kongsvinger kommune – en forstudie 

   Langsether, Åsmund; Gulbrandsen, Lars (NOVA Notat;2011:04, Working paper, 2011-06)
   Husbanken startet i 2008/2009 Boligsosialt utviklingsprogram. Kongsvinger kommune søkte om å bli tatt opp som deltaker, og søknaden ble innvilget. Målet med programsatsingen er at kommunene som deltar, gjennom et for- ...
  • Bostabilitet vs. sirkulasjon: Botrygghet i kommunale boliger i Oslo? 

   Sørvoll, Jardar (Kort oppsummert;5: 2020, Working paper, 2020)
   Avveiningen mellom bostabilitet og sirkulasjon i boligmassen er et av de vanskeligste politiske dilemmaene i den kommunale boligsektoren i Oslo. På den ene siden finnes det argumenter for å legge avgjørende vekt på ...
  • Bostøttens egenandelsberegning – forankring i underliggende prinsipper 

   Astrup, Kim Christian; Pedersen, Axel West (BOVEL-notat;2/2024, Working paper, 2024)
   Formålet med prosjektet har vært å legge frem forslag til et mer prinsipielt begrunnet og forankret system for inntektsprøving av den statlige bostøtteordningen. Mens det såkalte Bostøtteutvalget i sin rapport fra 2022 ...
  • Botrygghet på leiemarkedet i dyrtida. En diskusjon av virkemidler som kan redusere boutgiftsbelastningen til leieboere med lave inntekter 

   Sørvoll, Jardar; Astrup, Kim Christian (BOVEL-notat;5/2023, Working paper, 2023)
   Utviklingen i norsk økonomi i 2022 og 2023 representerer en fare for botryggheten til leieboere med lave inntekter. De har blitt utsatt for et dobbeltsidig økonomisk sjokk i form av relativt kraftig leieprisstigning og ...
  • Bruk av vertskommunemodellen blant norske kommuner 2008-2016 

   Monkerud, Lars Chr.; Stokstad, Sigrid; Indset, Marthe (NIBR-notat;2019:101, Working paper, 2019-02)
   Ved hjelp av sekundærkilder, samt data fra Kommunal- og moderniseringsdepartementets organisasjonsdatabase (ODB) og data fra en tilleggsundersøkelse fra 2009 beskrives utbredelsen av vertskommunesamarbeid for utvalgte ...
  • Bærekraft: Vanskelige valg i hverdagen 

   Vittersø, Gunnar (SIFO Notat;2019:02, Working paper, 2019)
   I dette notatet har vi samlet resultater fra pågående prosjekter knyttet til temaene miljøholdninger, reparasjon, betalingsvillighet, spisevaner og julegaver. Flere av resultatene er hentet fra den årlige SIFO-surveyen som ...
  • Bærekraftig befolkningsutvikling 

   Tønnessen, Marianne (NIBR-notat;2023:106, Working paper, 2023-10)
   Notatet presenterer en kort kartlegging av litteratur om bærekraftig befolkningsutvikling, globalt og lokalt.
  • Bærekraftig torskeforvaltning og torskegenomet 

   Aarset, Bernt (Prosjektnotat nr. 11-2017, Working paper, 2017)
   ELSA-gruppa arrangerte en interessent-konferanse på Gardermoen februar 2017 for å diskutere hva den nye kunnskapen som torskegenomet brakte fram kan bety for forvaltningen av torsk. De sentrale interessentene var Norges ...
  • Change in job values during education 

   Dæhlen, Marianne (;nr. 3, Working paper, 2004)
   Previous research has suggested that preferences for work or job values are important in explaining occupational positions. However, these findings show rather conflicting results, indicating that job values emerge in ...