• Air pollution and greenhouse gas emissions in China: An unsustainable situation in search of a solution 

   Vennemo, Haakon; Aunan, Kristin (Working Paper;3/2016, Working paper, 2016)
   Each year air pollution in China claims hundreds of thousands of lives. The root cause is an economy dependent on coal and heavy industry in combination with continued emissions from inefficient household stoves in ...
  • Aktivitetsvenn – en studie med vekt på de frivilliges erfaringer 

   Sørvoll, Jardar; Hansen, Thomas (Kort oppsummert;1, Working paper, 2019)
   NOVA forsker på frivillighet i lys av omsorgsutfordringene i et stadig mer aldrende samfunn. Dette notatet oppsummerer hovedfunn i en ny studie av Aktivitetsvenn, et frivillig tilbud rettet mot personer med demens. Studien ...
  • Alternative kompensasjonsordninger for næringslivet med vekt på lønnsutgifter – anslagsvise beregninger av fordelings- og insentiveffekter 

   Markussen, Simen; Natvik, Gisle J; Wulfsberg, Fredrik (Working Paper;1/2020, Working paper, 2020-05-27)
   Kompensasjonsordningen for å dekke deler av bedrifters faste kostnader svekker samtidig insentivene for å opprettholde økonomisk aktivitet, og gjennom det, sysselsetting. I dette notatet studerer vi alternative innretninger ...
  • Arbeidslivsbarometerets koronaundersøkelse: Preliminære funn per 6. april 2020 

   Mamelund, Svenn-Erik; Ingelsrud, Mari Holm; Steen, Arild Henrik (Working paper, 2020)
   Arbeidslivsbarometeret, som AFI ved OsloMet de siste 12 årene har utarbeidet for YS, har i år også kartlagt den aktuelle situasjonen etter koronatiltakene. Arbeidsnotatet er delt i to: Del 1: om sykelighet og ...
  • Autonomi og evidensbasert praksis 

   Ekeland, Tor-Johan (;nr. 6, Working paper, 2004)
   Profesjonsaktørar er beslutningstakarar. Med grunnlag i utdanning og kompetanse er dei gitt rettar og pliktar innan definerte samfunnsområde til å utøve praksis og løyse problem av ulike slag. Dei er også viktige ...
  • Å være fosterfamilie – erfaringene til fosterforeldre og deres egne barn 

   Gundersen, Tonje; Jessen, Jorunn (Kort oppsummert 2019;3, Working paper, 2019)
   Velferdsforskningsinstituttet NOVA har på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) gjennomført et prosjekt som skal gi økt kunnskap om hvordan fosterforeldres egne barn opplever det å få fostersøsken. ...
  • Boligsosiale utfordringer i Asker kommune: En forstudie 

   Langsether, Åsmund; Gulbrandsen, Lars (NOVA Notat;2011:06, Working paper, 2011-10)
   Husbanken startet i 2008/2009 Boligsosialt utviklingsprogram. Asker kommune søkte om å bli tatt opp som deltaker, og søknaden ble innvilget. Målet med programsatsingen er at kommunene som deltar, gjennom et forpliktende ...
  • Boligsosiale utfordringer i Kongsvinger kommune – en forstudie 

   Langsether, Åsmund; Gulbrandsen, Lars (NOVA Notat;2011:04, Working paper, 2011-06)
   Husbanken startet i 2008/2009 Boligsosialt utviklingsprogram. Kongsvinger kommune søkte om å bli tatt opp som deltaker, og søknaden ble innvilget. Målet med programsatsingen er at kommunene som deltar, gjennom et for- ...
  • Bostabilitet vs. sirkulasjon: Botrygghet i kommunale boliger i Oslo? 

   Sørvoll, Jardar (Kort oppsummert;5: 2020, Working paper, 2020)
   Avveiningen mellom bostabilitet og sirkulasjon i boligmassen er et av de vanskeligste politiske dilemmaene i den kommunale boligsektoren i Oslo. På den ene siden finnes det argumenter for å legge avgjørende vekt på ...
  • Bruk av vertskommunemodellen blant norske kommuner 2008-2016 

   Monkerud, Lars Chr.; Stokstad, Sigrid; Indset, Marthe (NIBR-notat;2019:101, Working paper, 2019-02)
   Ved hjelp av sekundærkilder, samt data fra Kommunal- og moderniseringsdepartementets organisasjonsdatabase (ODB) og data fra en tilleggsundersøkelse fra 2009 beskrives utbredelsen av vertskommunesamarbeid for utvalgte ...
  • Bærekraft: Vanskelige valg i hverdagen 

   Vittersø, Gunnar (SIFO Notat;2019:02, Working paper, 2019-10-21)
   I dette notatet har vi samlet resultater fra pågående prosjekter knyttet til temaene miljøholdninger, reparasjon, betalingsvillighet, spisevaner og julegaver. Flere av resultatene er hentet fra den årlige SIFO-surveyen som ...
  • Change in job values during education 

   Dæhlen, Marianne (;nr. 3, Working paper, 2004)
   Previous research has suggested that preferences for work or job values are important in explaining occupational positions. However, these findings show rather conflicting results, indicating that job values emerge in ...
  • Comparing sentiment and behavioral based leading indexes for industrial production in Germany: A novel running local test 

   Seip, Knut Lehre; Schröder, Michael; Yunus, Yilmaz (Working Paper;7/2017, Working paper, 2017)
  • Connecting to professional knowledge 

   Smeby, Jens-Christian (;nr. 7, Working paper, 2004)
   Studies of students’ educational outcome tend to be based on rather simple input output models. The aim of this paper is to demonstrate that a better understanding of professional knowledge and the longitudinal characteristics ...
  • Countering violent extremism in Somalia and Kenya: Actors and approaches 

   Hansen, Stig Jarle; Lid, Stian; Okwany, Clifford Collins Omondi (NIBR Working Paper;2019:106, Working paper, 2019-04)
   This study, carried out for the Norwegian Embassy in Nairobi and the Norwegian Ministry of Foreign Affairs, focuses on the Norwegian government’s support to peace and reconciliation projects in Somalia and Kenya, on those ...
  • Covid-19 i ISPK-modell med renteregel 

   Wulfsberg, Fredrik; Holden, Steinar (Working Paper;4/2020, Working paper, 2020-10-30)
   Vi bruker en ISPK-modell til å analysere effekter av pandemien på norsk økonomi og hvilke implikasjoner dette har for penge- og finanspolitikk. Smitteverntiltak og frykt for smitte har gitt en dramatisk nedgang i potensielt ...
  • Delegation of Regulation 

   Nilssen, Tore; Kundu, Tapas (Working Paper;, Working paper, 2017)
  • DEMOCRATIC LEGITIMACY - Working agreement or rational consensus? 

   Eriksen, Erik Oddvar (;nr. 6, Working paper, 2006)
   The quest for deliberative democracy is connected to the difficulties with what we for the sake of simplicity refer to as a voting model of democracy.1 This model holds elections and votes as the central features of ...
  • Development of lifestyle preferences in professional training 

   Abrahamsen, Bente (;nr. 1, Working paper, 2004)
   Professional training includes more than learning skills. Values and attitudes are central parts of the professional knowledge and identity (Freidson 2001). The aim of this paper is to examine the influence of professional ...
  • DISCIT - European Policy Brief 

   Ukjent forfatter (Andre dokumenter;, Working paper, 2016)
   Against the background of the Europe 2020 strategy, the European Disability Strategy 2010-2020 and the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities, DISCIT has examined the conditions for the full and effective ...