• Arbeidsmiljø og omstilling 

   Hilsen, Anne Inga; Grimsmo, Asbjørn (AFI Skriftserie nr. 7, Research report, 2000)
   Denne rapporten er et ledd i Arbeidsforskningsinstituttets (AFI) strategiske instituttprogram på arbeidsmiljøområdet. Rapporten baserer seg på undersøkelsen Arbeidsmiljø og omstilling, som AFI har utført på oppdrag fra ...
  • Arbeidsmiljøet i barnehagen 

   Enehaug, Heidi; Grimsmo, Asbjørn; Gamperiene, Migle (AFI Notat 2008:9, Research report, 2008)
   Arbeidsforskningsinstituttet har på oppdrag fra Utdanningsforbundet gjennomført en kvalitativ arbeidsmiljøundersøkelse i fire barnehager i Østlandsregionen, to private og to kommunale. AFI har foretatt til sammen 29 ...
  • Arbeidsplassen som læringsarena. Kartlegging: Oppfatninger av læringskultur blant Deltas medlemmer 

   Steen, Arild Henrik; Solberg, Anne Grethe (AFI FoU-resultat;2020:02, Research report, 2020-05)
   Arbeid er livgivende og mange tilbringer mye tid på arbeidsplassen. På denne arenaen er vi kreative, produktive, utvikler oss og er sosiale. Samtidig er dagens arbeidsliv krevende. Den stadig raskere teknologiutviklingen ...
  • Arbeidsrettede rehabiliteringstiltak ved langtidssykmelding: en systematisk oversikt 

   Tingulstad, Alexander; Echavez, Jose Francisco Meneses; Evensen, Line; Bjerk, Maria; Holte, Hilde H (Research report, 2021-03-03)
   Folkehelseinstituttet har på oppdrag fra Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV) utført en systematisk oversikt om effekten av arbeidsrettede rehabiliteringstiltak på retur til arbeid for personer som er, eller står i fare ...
  • Arbeidsrettet brukeroppfølging 

   Spjelkavik, Øystein (AFI FoU-resultat 2016:03, Research report, 2016)
   Prosjektet, som er finansiert av NAV gjennom programmet FARVE – forsøksmidler arbeid og velferd, handlet om å utvikle den interne kompetansen i NAV for å understøtte bruken av ordinært arbeidsliv for de av NAVs brukere som ...
  • Arbeidstidsordninger 

   Nygaard, Marit Owren; Ellingsen, Dag; Steen, Arild Henrik (AFI FoU-resultat 2018:03, Research report, 2018)
   Dette notatet er utarbeidet på oppdrag for Parat.  Parat ønsket en oversikt over arbeidstidsordninger i norsk arbeidsliv ut fra foreliggende data. Premisset for oppdraget var at det skulle lages et kortfattet notat våren ...
  • Arbeidstidsordninger, ansattes helse og pasientsikkerhet del 1 

   Bernstrøm, Vilde Hoff; Ellingsen, Dag (AFI Rapport 2018:02, Research report, 2018)
   Helsesektoren er avhengig av arbeidskraft døgnet rundt. Som en konsekvens bruker sektoren flere forskjellige atypiske arbeidstidsordninger som lange vakter, lange uker, turnusarbeid og nattarbeid – ordninger som på forskjellig ...
  • Arbeidstidsordninger, ansattes helse og pasientsikkerhet del 2 

   Bernstrøm, Vilde Hoff; Ellingsen, Dag (AFI Rapport 2018:03, Research report, 2018)
   En rekke tidligere studier har vist negative konsekvenser av forskjellige arbeidstidsordninger for både ansattes helse og pasientsikkerhet. En av hypotesene som har blitt fremsatt for å forklare disse funnene er at bestemte ...
  • Arealdimensjonen i byvekstavtalene for Bergensområdet 

   Hanssen, Gro Sandkjær; Millstein, Marianne (NIBR-rapport;2021:4, Research report, 2021-04)
   Rapporten beskriver erfaringer med samvirket mellom byvekstavtaler og arealplanlegging i Bergensområdet.
  • Assessing the Levels of Financial Capability and Financial Well-being in Ireland. A report to the Competition and Consumer Protection Commission (CCPC), Ireland 

   Kempson, Elaine; Poppe, Christian (Oppdragsrapport;15-2018, Research report, 2018)
   Denne rapporten analyserer økonomisk trygghet i Irland, basert på data samlet inn i januar og februar 2018. Innbyggerne i Irland forventes å ta ansvar for sin eget økonomiske trygghet, både i nåtid og i fremtiden. Likevel ...
  • Assessing the Levels of Financial Capability and Financial Well-being in Norway. A summary report 

   Kempson, Elaine; Poppe, Christian (Oppdragsrapport;19-2018, Research report, 2018)
   Denne rapporten handler om ‘financial well-being’ — økonomisk trygghet på norsk. Rapporten gir et oversiktsbilde av økonomisk trygghet i Norge i 2017, basert på en tidligere rapport: Kempson E, Poppe C. SIFO rapport ...
  • Assessment of dietary intake of fluoride and maximum limits of fluoride in food supplements. Opinion of the Panel on Nutrition, Dietetic Products, Novel Food and Allergy of the Norwegian Scientific Committee for Food and Environment 

   Løvik, Martinus; Dahl, Lisbeth; Mangschou, Bente; Ulven, Stine Marie; Andersen, Lene Frost; Dalen, Knut Tomas; Holvik, Kristin; Parr, Christine Louise; Stea, Tonje Holte; Strand, Tor A (VKM Report;2019:12, Research report, 2019)
   The Norwegian Scientific Committee for Food and Environment (Vitenskapskomiteen for mat og miljø, VKM) has, at the request of the Norwegian Food Safety Authority (Mattilsynet, NFSA), evaluated the intake of fluoride in the ...
  • Avgangsalder og pensjoneringsmønster i staten 

   Blekesaune, Morten (NOVA Rapport 1/09, Research report, 2009)
   Rapporten beskriver pensjoneringsatferden blant statsansatte mellom 50 og 70 års alder i perioden 2001 til 2008 med data fra Statens tjenestemannsregister og Statens Pensjonskasse. Analysene gjør bruk av overlevelseskurver, ...
  • Avgangsstudenten - Studentenes vurdering av undervisning, praksis, studieforhold, tilegnet kompetanse, studieatferd og fremtidig utdanning 

   Hatlevik, Ida Katrine Riksaasen (HiO-notat;nr. 2, Research report, 2009)
   Denne rapporten undersøker tredjeårsstudenters vurdering av sin utdanning samlet sett og av  undervisning, praksis, egen innsats og kompetansetilegnelse. Rapporten tar også opp studentenes  planer om etter‐ og videreutda ...
  • Barn i asylsaker. Evaluering og kartlegging av hvordan barns situasjon blir belyst i Utlendingsnemndas saksbehandling, herunder høring av barn 

   Stang, Elisabeth Gording; Lidén, Hilde (NOVA Rapport 1/14, Research report, 2014)
   Dette er en kvalitativ studie av hvordan barns situasjon blir belyst i Utlendingsnemndas saksbehandling, herunder hvorvidt barn blir hørt i saken. Et hovedinntrykk er at saksbehandlingen er grundig og barns situasjon blir ...
  • Barn og foreldre som sosiale aktører i møte med hjelpetjenester 

   Sandbæk, Mona (NOVA Rapport 14/02, Research report, 2002)
   Hva kan vi lære av å studere kompetanse, positive livshendelser og hverdagsliv hos barn som er brukere av hjelpetjenester? Hvordan kan barn og foreldres erfaringer med hjelpetjenestene bidra til ny forståelse av denne ...
  • Barn og unge i familier med fluktbakgrunn. Erfaringer med inkludering og tilhørighet 

   Mathisen, Tina; Seeberg, Marie Louise; Skiple, Alida (NOVA Rapport;12/2023, Research report, 2023)
   Rapporten belyser hvilke erfaringer barn og unge med fluktbakgrunn har med inkludering i Norge. Vi finner at barna har behov for mer støtte i bosettingsfasen, særlig knyttet til fritidsaktiviteter. Skolen er en viktig ...
  • Barn og unges forbruk: klær, mat og kropp 

   Roos, Gun; Klepp, Ingun Grimstad; Laitala, Kirsi; Haugrønning, Vilde; Bugge, Annechen Bahr; Skuland, Silje Elisabeth; Steinnes, Kamilla Knutsen; Teigen, Helene Fiane (Rapport;13-2020, Research report, 2020)
   Denne rapporten, som i hovedsak er basert på en spørreundersøkelse om barn, klær, mat og kropp blant foreldre med barn i alderen 1-16 år, beskriver barn og unges forbruk av klær og mat og hvordan de forholder seg til kropp, ...
  • Barn og unges fritid i et kjønns- og likestillingsperspektiv 

   Seland, Idunn; Persson, Marlene; Eriksen, Ingunn Marie (NOVA Rapport;5/19, Research report, 2019)
   Har gutter og jenter lik mulighet til deltakelse i fritidsaktiviteter? I denne rapporten undersøkes dette spørsmålet i en gjennomgang av norske og nordiske forskningsbidrag fra de siste ti årene. Gutter og jenter velger ...
  • Barn og unges håndtering av vanskelige livsvilkår 

   Backe-Hansen, Elisabeth (NOVA Rapport 12/04, Research report, 2004)
   SummaryIn this report, contributions from 36 studies of how children and young people handle economic adversity and poverty are presented. The studies were published between 1989 and 2003. The point of departure is already ...